Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   SBI PO Syllabus 2022

SBI PO സിലബസ് 2022, പ്രിലിമിനറി, മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും പരിശോധിക്കാം.

Table of Contents

SBI PO സിലബസ് 2022: വിശദമായതും പുതുക്കിയതുമായ SBI PO സിലബസും പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കുക.ഈ ലേഖനത്തിൽ നല്കിക്കിയിരിക്കുന്ന SBI PO സിലബസ് 2022-കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന SBI PO പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക. SBI PO പരീക്ഷയുടെ വളരെ വിശദമായ സിലബസും മറ്റു പ്രധാന വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുവാനായി കൃത്യമായി ഈ ലേഖനം മുഴുവൻ വായിക്കുക.

SBI PO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022

SBI PO സിലബസും പരീക്ഷ പാറ്റേണും – വിശദമായ അവലോകനം:

SBI PO സിലബസ് 2022:   1673 ഒഴിവുകൾക്കായി SBI PO സിലബസ് 2022  SBI PO അറിയിപ്പ്  സഹിതം പുറത്തിറക്കി. SBI PO ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിലിംസ്, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്കരിച്ച SBI PO സിലബസ് ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം എസ്ബിഐ ജനറൽ അവയർനസ് വിഭാഗത്തിൽ വെയ്റ്റേജ് വർധിപ്പിച്ച് മെയിൻ പരീക്ഷാ പാറ്റേണിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ പരീക്ഷ രീതിയും സിലബസും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ലേഖനം തുടർന്ന് വായിക്കുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

SBI PO Exam Syllabus And Exam Pattern 2022; Detailed Analysis_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

SBI PO തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 3 ഘട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

 1. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ
 2. മെയിൻ പരീക്ഷ
 3. സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്
 4. അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

SBI പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റാണ് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ. ഓരോ ടെസ്റ്റും പാസാകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വിശദമായ SBI PO  സിലബസ് നോക്കാം. വിശദമായ സിലബസ് ഞങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. SBI PO ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ശരിയായ ദിശയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

SBI PO Syllabus 2022
Exam Conducting Body State Bank of India (SBI)
Post Probationary Officer (PO)
Notification Date 21st September 2022
Selection Process
 1. Prelims
 2. Mains
 3. Psychometric Test
 4. Final Selection
Marks Segregation
SBI PO Exam
 1. Prelims: 100 Marks
 2. Mains: 200 Marks
 3. Psychometric Test: 50 Marks
 4. Final Selection: 300 marks
Duration of Exam
 1. For SBI PO Prelims: 1 Hour
 2. For SBI PO Mains: 3 Hours
Marking scheme 1 mark each for every correct answer in Online Test
Negative marking 1/4th of the marks assigned to the question in MCQ
Mode of Examination Online For Paper I and Paper II
Language of examination English OR  Hindi
English Language paper has to be attempted in English.

 

SBI PO Exam Syllabus And Exam Pattern 2022; Detailed Analysis_50.1
SBI PO 2022 Complete Batch

പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള SBI PO സിലബസ് ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. ജനറൽ, ബാങ്കിംഗ് അവയർനസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് അധിക വിഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മെയിൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നേരിയ മാറ്റം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, SBI PO മെയിൻ‌സ് പേപ്പറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലെവൽ പ്രിലിമിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്.

Click & Fill the form to get Kerala Latest Recruitment 2022

 SBI PO പ്രിലിംസ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കാം :

SBI PO പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

 1. ന്യായവാദം
 2. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഭിരുചി
 3. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

എസ്ബിഐ പിഒയുടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സമയ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

SBI PO Exam Pattern 2022: Prelims
S.No. Section No. of Questions Maximum Marks Time allotted
for each 
test
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 1 hour

SSC CGL സിലബസ് 2022

SBI PO പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ :

SBI PO  പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ ഹൈലൈറ്റുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകളാണ്:

 • മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും.
 • പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലെ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.
 • വിഭാഗീയമായ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാകില്ല.
 • എന്നിരുന്നാലും, മൊത്തത്തിലുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാകും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

SBI PO പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് പരിശോധിക്കാം :

SBI PO പരീക്ഷയുടെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. SBI PO പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച വിഭാഗങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിന്റെയും ഉപതലക്കെട്ടിന്റെയും പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു:

Reasoning Quantitative Aptitude English Language
Logical Reasoning Simplification Reading Comprehension
Alphanumeric Series Profit & Loss Cloze Test
Ranking/Direction/Alphabet Test Mixtures & Allegations Para jumbles
Data Sufficiency Simple Interest & Compound Interest & Surds & Indices Miscellaneous
Coded Inequalities Work & Time Fill in the blanks
Seating Arrangement Time & Distance Multiple Meaning/Error Spotting
Puzzle Mensuration– Cylinder, Cone, Sphere Paragraph Completion
Tabulation Data Interpretation Vocabulary
Syllogism Ratio & Proportion, Percentage Sentence Improvement
Blood Relations Number Systems  Word Association
Input-Output Sequence & Series Error Spotting
Coding-Decoding Permutation, Combination &Probability Verbal Ability

SBI PO മെയിൻസിനായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കാം:

SBI PO പ്രിലിമിനറിയിൽ ആവശ്യമായ കട്ട് ഓഫ് നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ട്. SBI PO മെയിൻ സിലബസ് SBI PO പരീക്ഷയ്ക്ക് സമാനമാണ്. ജനറൽ ഇക്കണോമി/ബാങ്കിംഗ് അവയർനസ് എന്നിവയുടെ വെയിറ്റേജ് വർദ്ധനയോടെ മെയിൻസ് വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 3 മണിക്കൂറായിരിക്കും. SBI PO പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പട്ടികയും പ്രധാന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. SBI PO പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തുടർന്നുള്ള പട്ടിക വായിച്ച മനസ്സിലാക്കുക.

SBI PO Exam Pattern 2022: Mains
S.No. Section No. of Questions Maximum Marks Time allotted
i) Objective Type
1 Reasoning & Computer Aptitude 40 50 50 minutes
2 General Economy/ Banking Awareness 50 60 45 minutes
3 English Language 35 40 40 minutes
4 Data Analysis & Interpretation 30 50 45 minutes
ii) Descriptive Paper
5. English Language
(Letter Writing & Essay)
02 50 30 minutes
6 Total 155 200 3 hours

SBI PO മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 50 മാർക്കോടെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 30 മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ദൈർക്യം . കത്ത് റൈറ്റിംഗ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് എന്നിവ വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എഴുത്ത് കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

SBI PO മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ :

 • എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒബ്ജക്ടീവ് സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും.
 • ഈ മെയിൻ പേപ്പറിൽ ആകെ 200 മാർക്കിന്റെ നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും.
 • എസ്ബിഐ പിഒ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 3 മണിക്കൂറായിരിക്കും.
  ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം സമയക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • വിഭാഗീയമായ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാകില്ല.
  മൊത്തത്തിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
 • തെറ്റായ ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യത്തിനും 0.25 മാർക്ക് പിഴയുണ്ടാകും.
 • 50 മാർക്കിന്റെ വിവരണാത്മക പേപ്പർ നിർബന്ധമാണ്.

ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിവരണാത്മക പേപ്പർ പരിശോധിക്കൂ.

SBI PO മെയിൻസ് സിലബസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു :

എസ്ബിഐ പിഒ പരീക്ഷയുടെ മെയിൻ പരീക്ഷ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

ഡാറ്റ വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും
യുക്തിയും കമ്പ്യൂട്ടർ അഭിരുചിയും
പൊതു, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ബാങ്കിംഗ് അവബോധം
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ. പരീക്ഷയുടെ സിലബസിന്റെ പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

 • SBI PO മെയിൻ സിലബസിൽ ഒരു വിവരണാത്മക പരീക്ഷയും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു കത്ത് എഴുത്ത്, ഒരു ഉപന്യാസം എന്നിങ്ങനെ 25 മാർക്ക് വീതം മൊത്തം 50 മാർക്കാണുള്ളത്.
 • എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻ‌സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകർ വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ പാസിംഗ് മാർക്ക് നേടേണ്ടതുണ്ട്.

SBI PO സിലബസ്: ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുക :

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഡാറ്റാ അനാലിസിസ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ടാബുലാർ ഗ്രാഫ്,
 • ലൈൻ ഗ്രാഫ്,
 • പൈ ചാർട്ട്,
 • ബാർ ഗ്രാഫ്,
 • റഡാർ ഗ്രാഫ് കേസ്-ലെറ്റ്,
 • കാണാതായ കേസ് DI,
 • ഇറ്റ് കേസ് ഡിഐ ആകട്ടെ,
 • ഡാറ്റ പര്യാപ്തത,
 • സാധ്യത,
 • ക്രമപ്പെടുത്തലും സംയോജനവും

SBI PO സിലബസ്: റീസണിങ് ;

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ന്യായവാദ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • വാക്കാലുള്ള ന്യായവാദം,
 • സിലോജിസം,
 • വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണം,
 • ലീനിയർ ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണം,
 • ഇരട്ട ലൈനപ്പ്,
 • ഷെഡ്യൂളിംഗ്,
 • ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്,
 • രക്തബന്ധങ്ങൾ,
 • ദിശകളും ദൂരങ്ങളും,
 • ക്രമപ്പെടുത്തലും റാങ്കിംഗും,
 • ഡാറ്റ പര്യാപ്തത,
 • കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും,
 • കോഡ് ചെയ്ത അസമത്വങ്ങൾ,
 • പ്രവർത്തന ഗതി,
 • വിമർശനാത്മക ന്യായവാദം,
 • വിശകലനവും തീരുമാനവും

SBI PO സിലബസ്: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഉൾപെടുന്നവയാണ് :

 • വായന മനസ്സിലാക്കൽ,
 • വ്യാകരണം,
 • പദാവലി,
 • വാക്കാലുള്ള കഴിവ്,
 • വേഡ് അസോസിയേഷൻ,
 • വാചകം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ,
 • പാരാ ജംബിൾസ്,
 • ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്,
 • പിശക് കണ്ടെത്തൽ,
 • പൂരിപ്പിക്കുക

SBI PO സിലബസ്: പൊതു അവബോധം/ സാമ്പത്തികം/ ബാങ്കിംഗ് അവബോധം എന്നിവ :

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഉൾകൊള്ളുന്നവയാണ്:

 • സാമ്പത്തിക അവബോധം
 • നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ
 • പൊതു വിജ്ഞാനം
 • സ്റ്റാറ്റിക് അവബോധം
 • ബാങ്കിംഗും സാമ്പത്തിക അവബോധവും

SBI PO സിലബസ്: കമ്പ്യൂട്ടർ അഭിരുചി എന്ന വിഭാഗം പരിശോധിക്കാം :

കമ്പ്യൂട്ടർ അഭിരുചി വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ഇന്റർനെറ്റ്,
 • മെമ്മറി ,
 • കീബോർഡ് കുറുക്കുവഴികൾ,
 • കമ്പ്യൂട്ടർ ചുരുക്കെഴുത്ത്,
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്,
 • കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ,
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വെയർ,
 • ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം,
 • നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്,
 • കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ/ പദങ്ങൾ,

IBPS PO പരീക്ഷാ തീയതി 2022

SBO PO മൂന്നാം ഘട്ടം എപ്രകാരം ? :

SBI PO പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണിത്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്‌കഷൻ 20 മാർക്കിനും അഭിമുഖം 30 മാർക്കിനുമാണ്.

 1. ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളിലും ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളിലും വിജയിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കുകൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കും.
 2. ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകാരം ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്‌കഷനും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും വിളിക്കും.
 3. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്‌കഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിലെ യോഗ്യതാ മാർക്കുകൾ ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കും.

SBI PO 2022 അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്രകാരം എന്ന് പരിശോധിക്കാം:

SBI PO പരീക്ഷയുടെ അന്തിമ സ്‌കോർ ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്:

 • പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ (ഘട്ടം-1) നേടിയ മാർക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകർ ഘട്ടം-2, ഘട്ടം-3 എന്നിവയിലേക്ക് പ്രത്യേകം യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.
 • എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻ‌സ് പരീക്ഷയിൽ (250 മാർക്കിൽ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടിയ മാർക്ക് 75-ൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്സ്കഷനിൽ നേടിയ മാർക്ക് അതെ രീതിയിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിനായി 100-ൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഉയർന്ന മെറിറ്റ് റാങ്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒടുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

IBPS PO പരീക്ഷാ തീയതി 2022

SBI PO പരീക്ഷ 2022: തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എപ്രകാരം നടത്താം :

SBI PO പരീക്ഷ 2022-ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടികൾ പാലിക്കണം:

 • SBI PO പരീക്ഷ 2022-ൽ കടക്കുന്നതിന്, കഴിയുന്നത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കാനും പതിവ് പരിശീലനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • SBI PO ആകുന്നതിന് SBI PO ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കാൻ adda247.com-ൽ കൂടി കടന്നു പോവുക . കാരണം നിങ്ങളെ ഉന്നത വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • SBI PO മുൻ വർഷത്തെ പേപ്പറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ സഹായമാകും. മുൻവർഷത്തെ പേപ്പറുകൾ പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള SBI PO സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃത്യമായ പരീക്ഷാ രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അനുവദിക്കും.
 • adda247.com-ൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയിലും SBI PO പേപ്പറുകൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ ആശയവിനിമയവും വ്യാകരണ വൈദഗ്ധ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, ജേണലുകൾ എന്നിവയും വായിക്കണം.
 • SBI PO  പരീക്ഷയിലെ പൊതു അവബോധം, വിവരണാത്മക പേപ്പർ, അഭിമുഖം എന്നിവയിലും ഇത് സഹായിക്കും.

 

SBI PO സിലബസ് 2022- പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:

ചോദ്യം 1. SBI PO വിവരണാത്മക ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടന എന്താണ്?

ഉത്തരം. വിവരണ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി 50 മാർക്കിന് ഒരു കത്തും ഒരു ഉപന്യാസവും എഴുതണം.

ചോദ്യം 2. SBI PO ആയി അന്തിമമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉത്തരം. എസ്ബിഐ പിഒ മെയിൻസ്, ജിഡി പിഐ എന്നിവയിൽ നേടിയ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ചോദ്യം 3. SBI PO GD, PI എന്നിവയ്‌ക്കായി ഏത് തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക?

ഉത്തരം. ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും

ചോദ്യം 4. SBI PO സിലബസ് 2022-ന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ സ്കീം എന്താണ്?
ഉത്തരം. പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ്, ജിഡി, പിഐ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രിലിമിനറി 100 മാർക്കിനും, വിവരണാത്മക പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ 250 മാർക്കിനും, ജിഡി, പിഐ എന്നിവ യഥാക്രമം 20 ഉം 30 ഉം ആയിരിക്കും.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

 

Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
September Month Exam calander Upcoming Kerala PSC 

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SBI PO Exam Syllabus And Exam Pattern 2022; Detailed Analysis_60.1
Kerala Study Pack/ Maha Pack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!