Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Polity Quiz

Polity Quiz in Malayalam(പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)|For KPSC And HCA [8th February 2022]

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam). പൊളിറ്റി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/17184407/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-January-2022-in-Malayalam.pdf”]

Adda247 Kerala Telegram Link
Adda247 Kerala Telegram Link

Polity Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നു ?

(a) ആർട്ടിക്കിൾ 54.

(b) ആർട്ടിക്കിൾ 51.

(c) ആർട്ടിക്കിൾ 63.

(d) ആർട്ടിക്കിൾ 61.

Read more: Polity Quiz on 4th February 2022

 

Q2. 1978-ൽ, ____ ഭേദഗതി പ്രകാരം സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും കൈവശം വയ്ക്കാനും വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമായി ഇല്ലാതാക്കി.

(a) 41-ാമത്.

(b) 42-ാമത്.

(c) 43-ാമത്.

(d) 44-ാമത്.

Read more: Polity Quiz on 3rd February 2022

 

Q3. IPC സെക്ഷൻ 83 പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഭാഗികമായി കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കാം ?

(a) ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയും.

(b) ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയും.

(c) ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലും പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയും.

(d) ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയും.

Read more: Polity Quiz on 3rd December 2021

 

Q4. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏത് ?

(a) ഓസ്ട്രേലിയ.

(b) കാനഡ

(c) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്.

(d) യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം.

 

Q5. ഇതിൽ ആർക്കാണ് CRPC യുടെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്?

(a) സ്വകാര്യ വ്യക്തി.

(b) ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്.

(c) എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ്.

(d) സായുധ സേനാംഗങ്ങൾ.

 

Q6. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് പൗരത്വ വ്യവസ്ഥകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ?

(a) ഭാഗം IV.

(b)ഭാഗം III.

(c) ഭാഗം V.

(d) ഭാഗം II.

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ആരുടെ നാണയങ്ങളാണ് സംഗീതത്തോടുള്ള അവരുടെ ഇഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്?

(a) മൗര്യന്മാർ.

(b) നന്ദാസ്.

(c) ഗുപ്താസ്.

(d) ചോളാസ്.

 

Q8. ഏത് ചാർട്ടർ നിയമത്തിലൂടെയാണ് ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ വ്യാപാര കുത്തക അവസാനിക്കുന്നത്?

(a) ചാർട്ടർ നിയമം 1793.

(b) ചാർട്ടർ നിയമം 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1833.

(d) ചാർട്ടർ നിയമം 1855.

 

Q9. ജുഡീഷ്യറി രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമത്തെ വിളിക്കുന്നത്?

(a) സാധാരണ നിയമം.

(b) കേസ് നിയമം.

(c) റൂൾ ഓഫ് ലോ.

(d) ഭരണപരമായ നിയമം.

 

Q10. കൈവല്യ ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) ബുദ്ധമതം.

(b) ജൈനമതം.

(c) ഹിന്ദുമതം.

(d) സിഖ് മതം.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Polity Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol.

 • Art-54 -Election of President.
 • Art-51 -promotiom of international peace and security.
 • Art-63 – The vice -president of india.
 • Art-61 -procedure for Impeachment of the president.

 

S2. (d)

Sol.

 

 • In 1978, 44th amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as sa fundamental right.
 • It was made legal right instead of fundamental one.

 

 S3. (a)

Sol.

 • Nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve, who had not attained sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

S4. (C)

Sol.

 • The us constitution has 4400 word’s.
 • It is the oldest and shortest written constitution of any major government in the world.
 • The American constitution originally consisted only 7 articles, the Australian 128 and the Canadian 147.

S5.(d)

Sol.

An arrested persons has a right to inform a family member relative or friend about his arrest under section 60 of crpc.

 • An arrested persons have right not to be detained for more than 24 hrs/ without being presented before a , magistrate , it is to prevent unlawful and illigal arrests.

 S6. (d)

Sol.

 • Article 5 to 11 under part II of the constitution deals with the citizenship provisions.
 • This part does not define the term citizen but it only identifies the person who became citizens of India at its commencement.

 

S7. (C)

Sol.

 • The Gupta’s minted gold coins in abundance also known as dinars.
 • The coins were depicted with the images of ruler’s in various pose.
 • Some coins depicted samudragupta playing Veena.

S8. (b)

Sol.

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 

S9.(b)

 • The law framed by judiciary is called case law.
 • It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

S10. (b)

Sol.

kaivalya is the Jain concept of salvation.

 • It is the liberation from rebirth.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!