Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Malayalam Quiz

Malayalam Quiz (മലയാളം ക്വിസ്)|For Kerala PSC [10th February 2022]

Malayalam Quiz: Kerala PSCക്കുമായുള്ള മലയാളം ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ. മലയാളം ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മലയാളം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Current Affairs Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. അവളുടെ പുസ്തകം കീറിപ്പോയി. അടിവരയിട്ട പദം ഏത് വിഭക്തിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ആണ് ? 

 1. സംയോജിക
 2. ഉദ്ദേശിക
 3. സംബന്ധിക
 4. പ്രയോജിക

 

Q2. വിപരീതപദം എഴുതുക : ക്ഷയം 

 1. അക്ഷയം
 2. വൃദ്ധി
 3. കൃശം
 4. വകം

 

Q3. ഭിക്ഷു എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ എതിർ ലിംഗം ഏത് ? 

 1. ഭിക്ഷുകി
 2. ഭിക്ഷുക
 3. ഭിക്ഷണി
 4. ഭിക്ഷുണി

 

Q4. ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക : സ്ത്രീകളെ ദുഷിക്കുന്നവൻ

 1. ദുരന്തഘൻ
 2. നാടേയൻ
 3. ദർഷകൻ
 4. ഈഷൻ

 

Q5. പിരിച്ചെഴുതുക : കൈയാമം 

 1. കയ്യ് + ആമം
 2. കൈയ് + ആമം
 3. ക് + ആമം
 4. കൈ + ആമം

 

Q6. Familiarity breeds contempt – എന്നതിന്റെ ശരിയായ മലയാള പരിഭാഷയെന്ത് ?

 1. എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക
 2. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല
 3. ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുക
 4. കടലിൽ കായം കലക്കുക

 

Q7. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സാമാന്യ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ?

 1. മനുഷ്യൻ
 2. പുസ്തകം
 3. ആകാശം
 4. തണുപ്പ്

 

Q8. ‘ഒമ്പതാമൂത്സവം’ എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥമെന്ത് ? 

 1. അതിരുകടന്ന പവ്യത്തി
 2. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം
 3. വലിയ ബഹളം
 4. സത്യം തെളിയിക്കുക.

 

Q9. കുക്കുടം : കോഴി : : കുക്കുരം : ?

 1. പൂച്ച
 2. നായ
 3. കുയിൽ
 4. മേഘം

 

Q10. തെറ്റായ വാക്കേത് ? 

 1. സാമ്യം
 2. സ്വയംരക്ഷ
 3. മുന്നാക്കം
 4. പ്രൗഡി

 

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Current Affairs Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. ഉത്തരം : C. സംബന്ധിക 

പരിഹാരം : അവളുടെ – സംബന്ധിക

നാമത്തിനോട് ന്റെ, ഉടെ എന്നീ പ്രത്യങ്ങൾ ചേരുന്നത്.

ഉദാഹരണം : രാമന്റെ, രാധയുടെ

 

S2. ഉത്തരം : B. വൃദ്ധി 

പരിഹാരം : ക്ഷയം × വൃദ്ധി

 

S3. ഉത്തരം : A. ഭിക്ഷുകി

പരിഹാരം : ഭിക്ഷു × ഭിക്ഷുകി

 

S4. ഉത്തരം : C. ദർഷകൻ 

പരിഹാരം : സ്ത്രീകളെ ദുഷിക്കുന്നവൻ – ദർഷകൻ

 

S5. ഉത്തരം : D. കൈ + ആമം

പരിഹാരം : കൈ + ആമം = കൈയാമം

 

S6. ഉത്തരം : B. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല 

പരിഹാരം :

 

S7. ഉത്തരം : A. മനുഷ്യൻ 

പരിഹാരം : സാമാന്യനാമം :

ഒരേയിനത്തിൽപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ പൊതുവായിപ്പറയുന്ന പേരാണ്‌ സാമാന്യ നാമം. ഉദാ. പുഴ, നദി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ.

 

S8. ഉത്തരം : C. വലിയ ബഹളം 

പരിഹാരം : വലിയ ബഹളം – ഒമ്പതാമൂത്സവം

 

S9. ഉത്തരം : B. നായ 

പരിഹാരം : കുക്കുടം : കോഴി : : കുക്കുരം : നായ

 

S10. ഉത്തരം : D. പ്രൗഡി

പരിഹാരം :

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_90.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Malayalam Quiz)|For Kerala PSC [10th February 2022]_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.