Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Kerala PSC Beat Forest Officer Mains...

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023| Download pdf, Check Exam Pattern| കേരള PSC ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ മെയ്ന്‍സ് സിലബസ് 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023: Kerala Public Service Commission has released the Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Date 2023. In this article we will provide the detailed syllabus of the upcoming Beat Forest Officer Mains Exam 2023. In order to crack the exam, one needs to have a clear understanding of the syllabus, therefore read through Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023 to broaden your perspective. You can also download Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023 in pdf format.

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Official Website www.keralapsc.gov.in

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023| Download pdf_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023: പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ മെയ്ന്‍സ് സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്  Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023 pdf രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Date 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023: Overview

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ  Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Date
Department Forest
Post Name Beat Forest Officer
Category No. 027/2022
Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Admit Card Date 9th May 2023
Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Date 13th April 2023
Mode of Examination OMR/ONLINE (Objective Multiple Choice)
Medium of Questions Part I,II,III,V,VI=M/T/K

Part IV= English

Total Marks 100
Duration of Examination 1 Hour 30 min
Official Website www.keralapsc.gov.in

Kerala PSC Overseer (KSCDC) Exam Syllabus 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Detailed Syllabus 2023

I. പൊതുവിജ്ഞാനം
1. ചരിത്രം 5
2. ഭൂമിശാസ്ത്രം 5
3. ധനതത്വശാസ്ത്രം 5
4. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന 8
5 . കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും 3
6 . ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 4
7. ഭൗതികശാസ്ത്രം 3
8. രസതന്ത്രം 3
9. കല, കായികം, സാഹിത്യം,സംസ്കാരം 4
II. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ 10
III. ലഘുഗ്ണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 10
IV. General English 10
V. പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ (മലയാളം , കനഡ, തമിഴ്) 10
VI. Special Topics (തസികയുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ) 20

I. പൊതുവിജ്ഞാനം
(1) ചരിത്രം (5 മാര്‍ക്ക്)
1. കേരളം – യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് – യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന –
മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരനാള്‍ വരെ തിരവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം –
സാമുഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ –
കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956-ന്
ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം .
2. ഇന്ത്യ : രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ബ്രിടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം – ഇന്ത്യന്‍
നാഷണല്‍ കോണഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ – സ്വാതന്ത്രസമരചരിത്രകാലത്തെ
സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ
സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടം -സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ  പുനസംഘടന- ശാസ്ത്ര  വിദ്യാഭ്യാസ
സാങ്കേതിക േമേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം.

GENERAL ENGLISH
i. English Grammar (5 Marks)
 Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 Different Parts of Speech.
 Agreement of Subject and Verb.
 Articles – Definite and Indefinite Articles.
 Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 Question Tags
 Infinitive and Gerunds
 Tenses
 Tenses in Conditional Sentences
 Prepositions
 The Use of Correlatives
 Direct and Indirect Speech
 Active and Passive voice
 Correction of Sentences
 Degrees of Comparison
ii Vocabulary (5 Marks)
 Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 Word formation from other words and use of prefix or suffix
 Compound words
 Synonyms
 Antonyms
 Phrasal Verbs
 Foreign Words and Phrases
 One Word Substitutes
 Words often confused
 Spelling Test
 Idioms and their Meanings
 Expansion and meaning of Common Abbreviations

VI. Special Topics (തസ്കികയുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ) (20 Marks)
Forest, Wildlife and Conservation of Forest and wildlife
Forest (6 Mark)
Forests – definitions, role, benefits – direct and indirect. Forest types of India and Kerala. Forest
biodiversity – Western Ghats – natural history and significance. State of the forests – global, Indian and Kerala scenario. Important events/dates related to forests and environment – themes and philosophy – National and international organizations in forestry. Climate change mitigation and forests
Wildlife (7 Mark)
Wildlife – Definition and values of wildlife – Threats to wildlife. Wildlife trade, CITES and
TRAFFIC. Wildlife conservation – insitu and exsitu measures, Protected areas in India and in Kerala– National Parks, Wildlife Sanctuaries, Community Reserves and Conservation Reserves. MAB and concept of Biosphere Reserves. Threatened and Endemic species of Western Ghats. IUCN redlist categories and criteria.
Conservation of Forest and wildlife (5 Mark)
Important acts related to Indian forests – Indian Forest Act 1927- Reserved forest, Protected forest and village forest. Wildlife Protection Act 1972- Protected areas and Schedules. Forest Conservation Act 1980-Objectives. Important conservation projects – Tiger, Elephant, Gir Lion, Snowleopard,Great Indian Bustard, Crocodile breeding etc.
THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT.2000 ( 2 Mark)
Section 43 Penalty and Compensation for damage to computer, computer system, etc.
Section 43A Compensation for failure to protect data.
Section 65 Tampering with computer source documents.
Section 66 Computer related offences
Section 66B Punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or
communication device.
Section 66C Punishment for identity theft.
Section 66D Punishment for cheating by personation by using computer resources.
Section 66E Punishment for violation of privacy.
Section 66F Punishment for cyber terrorism.
Section 67 Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form.
Section 67A Punishment for publishing or transmitting material containing sexually
explicit act, etc in electronic form
Section 67B Punishment for publishing or transmitting material depicting children in
sexually explicit act, etc in electronic form
Section 72 Penalty for breach of confidentiality and privacy.
Section 77B Offences with 3 years imprisonment to be bailable

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023: Download pdf

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus 2023 ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 Kerala PSC Beat Forest Officer Main Exam Syllabus Download pdf here

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023| Download pdf_50.1
Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023| Download pdf_70.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Syllabus 2023| Download pdf_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.