Malyalam govt jobs   »   കേരള PSC ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്...   »   Kerala PSC Beat Forest Officer Mains...

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus 2023 PDF Download

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus: Kerala Public Service Commission has released the Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus. In this article, we will provide the detailed syllabus of the upcoming Beat Forest Officer Exam 2023. In order to crack the exam, one needs to have a clear understanding of the syllabus, therefore read through Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus to broaden your perspective. You can also download Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023 in PDF format.

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023: പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍  സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്  Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023 PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Date 2023

Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023: Overview

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ  Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Department Forest
Post Name Beat Forest Officer
Category No. 226/2023, 227/2023, 228/2023, 229/2023, 230/2023, 231/2023, 232/2023, 233/2023, 234/2023
Mode of Examination OMR/ONLINE (Objective Multiple Choice)
Medium of Questions Part I,II,III,V,VI=Malayalam/Tamil/Kannada

Part IV= English

Total Marks 100
Duration of Examination 1 Hour 30 min
Official Website www.keralapsc.gov.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Beat Forest Officer Exam Pattern 2023

Beat Forest Officer Exam Pattern 
Parts Sections Marks
Part I. പൊതുവിജ്ഞാനം

1. ചരിത്രം

05
2. ഭൂമിശാസ്ത്രം 05
3. ധനതത്വശാസ്ത്രം 05
4. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന 08
5 . കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും 03
6 . ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 04
7. ഭൗതികശാസ്ത്രം 03
8. രസതന്ത്രം 03
9. കല, കായികം, സാഹിത്യം,സംസ്കാരം 04
Part II. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ 10
Part III. ലഘുഗ്ണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 10
Part IV.  General English 10
Part V.  പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ (മലയാളം , കനഡ, തമിഴ്) 10
Part VI. Special Topics (തസികയുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ) 20

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus PDF Download

Kerala PSC Beat Forest Officer Syllabus PDF ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Syllabus PDF Download

Beat Forest Officer PSC Syllabus 2023 Detailed

Part I. പൊതുവിജ്ഞാനം
(1) ചരിത്രം (5 മാര്‍ക്ക്)

1. കേരളം: – യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് – യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന – മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരനാള്‍ വരെ തിരവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം – സാമുഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956-ന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം .
2. ഇന്ത്യ :- രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ബ്രിടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം – ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ – സ്വാതന്ത്ര സമരചരിത്ര കാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടം -സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ  പുനസംഘടന- ശാസ്ത്ര  വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം.

3. ലോകം: – ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം – ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം – റഷ്യൻ വിപ്ലവം – ചൈനീസ് വിപ്ലവം – രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം -ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ

(2) ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്)

 1. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ – ഭൂമിയുടെ ഘടന – അന്തരീക്ഷം, പാറകൾ, ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റും, താപനിലയും ഋതുക്കളും, ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ – ആഗോളതാപനം – വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾ, മാപ്പുകൾ – ട്രോപ്പോഗ്രഫിക്ക് മാപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങൾ ,വിദൂരസംവേദനം – ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം , മഹാസമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്ര ചലനങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും.
 2. ഇന്ത്യ:- ഭൂപ്രകൃതി – സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ – ഉത്തരപർവ്വത മേഖല, നദികൾ, ഉത്തര മഹാസമതലം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി, തീരദേശം, കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവികസസ്യപ്രകൃതി – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ – റോഡ് – ജല – റെയിൽ – വ്യോമഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ.
 3. കേരളം:- ഭൂപ്രകൃതി – ജില്ലകൾ, സവിശേഷതകൾ – നദികൾ – കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി – വന്യജീവി – കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ – റോഡ് – ജല – റയിൽ – വ്യോമഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ.

(3) ധനതത്വശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്)

 • ഇന്ത്യ: സാമ്പത്തിക രംഗം, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ, നീതി ആയോഗ്, നവ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ, ധാതുക്കൾ, ഹരിത വിപ്ലവം

(4) ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന (8 മാര്‍ക്ക്)

 • ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം – മൗലികാവകാശങ്ങൾ – നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ – മൗലിക കടമകൾ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91), പഞ്ചായത്തീരാജ്, ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങളും, അവയുടെ ചുമതലകളും – യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് – സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് – കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

(5) കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (3 മാര്‍ക്ക്)

 • കേരളം – സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്, ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾ , വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ , സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം.

(6) ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും (4 മാര്‍ക്ക്)

 1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
 2. ജീവകങ്ങളും അവയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും
 3. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ
 5. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ
 6. അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
 7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

(7) ഭൗതികശാസ്ത്രം (3 മാര്‍ക്ക്)

 1. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ദ്രവ്യം – യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും.
 2. ചലനം – ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ – മൂന്നാം ചലന നിയമം – ആക്കം പ്രൊജെക്ടൈൽ മോഷൻ – മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ISROയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ
 3. പ്രകാശം – ലെൻസ്, ദർപ്പണം – r = 2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ – മഴവില്ല് – വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം – IR റെയ്‌സ് – UV റെയ്‌സ് – X – റെയ്‌സ് – ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട്.
 4. ശബ്ദം – വിവിധതരം തരംഗങ്ങൾ – വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവർത്തന പ്രതിപതനം.
 5. ബലം – വിവിധതരം ബലങ്ങൾ – ഘർഷണം – ഘർഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മർദ്ദം – പ്രവക്ഷമ ബലം – ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം – പാസ്കൽ നിയമം – സാന്ദ്രത – ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത – അഡ്ഹിഷൻ കൊഹിഷൻ ബലങ്ങൾ – കേശീക ഉയർച്ച – വിസ്കസ് ബലം – പ്രതല ബലം.
 6. ഗുരുത്വാകർഷണം – അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്ര ബലം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ – പാലായന പ്രവേഗം, പിണ്ഡവും ഭാരവും – ‘g’ യുടെ മൂല്യം – ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ‘g’ യുടെ മൂല്യം.
 7. താപം – താപനില – വിവിധതരം തെർമ്മോ മീറ്ററുകൾ, ആർദ്രത – ആപേക്ഷിക ആർദ്രത.
 8. പ്രവർത്തി – ഊർജ്ജം – പവർ – ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉത്തോലകങ്ങൾ, വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങൾ.

(8) രസതന്ത്രം (3 മാര്‍ക്ക്)

 1. ആറ്റം -തന്മാത്ര- ദ്രവ്യത്തിന് വിവിധ അവസ്ഥകൾ -രൂപാന്തരത്വം -വാതക നിയമങ്ങൾ – അക്വറീജിയ
 2. മൂലകങ്ങൾ- ആവർത്തന പട്ടിക- ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും- രാസ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ- രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ- ലായനികൾ- മിശ്രിതങ്ങൾ- സംയുക്തങ്ങൾ
 3. ലോഹങ്ങൾ- അലോഹങ്ങൾ- ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, ആസിഡും ആൽക്കലിയും- pH മൂല്യം- ആൽക്കലോയിഡുകൾ

(9) കല, കായികം, സാഹിത്യം,സംസ്കാരം (4 മാര്‍ക്ക്)

കല

 1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്
 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ
 • പ്രശസ്തമായ കലാകാരൻമാർ
 • പ്രശസ്തമായ എഴുത്തുകാർ

കായികം

 1. കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ, അവരുടെ കായികയിനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
 2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ -അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്
 3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ -ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ? കായിക ഇനങ്ങൾ
 4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ -പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം
 5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ
 6. ഒളിമ്പിക്സ്
 • അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
 • പ്രധാന വേദികൾ/ രാജ്യങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ/ കായിക താരങ്ങൾ
 • ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
 • വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്പാ
 • പാര ഒളിമ്പിക്സ്

7. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമ്മൺവെൽത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്

 • വേദികൾ
 • രാജ്യങ്ങൾ
 • ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
 • ഇതര വസ്തുതകൾ

8. ദേശീയ ഗെയിംസ്
9. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ – മതസരങ്ങൾ – താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ/ വിനോദങ്ങൾ

സാഹിത്യം

 1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -ആദ്യ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
 2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
 3. എഴുത്തുകാർ -തൂലികാ നാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
 4. കഥാപാത്രങ്ങൾ -കൃതികൾ
 5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ -കൃതികൾ- എഴുത്തുകാർ
 6. മലയാള പത്ര പ്രവർത്തന ത്തിന്റെ ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ
 7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ബഹുമതികൾ
  -അവാർഡിന് അർഹരായ എഴുത്തുകാർ -കൃതികൾ
 8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
 9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയുടെ ദേശീയ അവാർഡും.

സംസ്കാരം

 1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ
 2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ

Part II. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ (10 Marks)

Part III: ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (10 Marks)

Part III (A) Simple Arithmetic (5 Marks)

 1. Numbers and Basic Operations
 2. Fraction and Decimal Numbers
 3. Percentage
 4. Profit and Loss
 5. Simple and Compound Interest
 6. Ratio and Proportion
 7. Time and Distance
 8. Time and Work
 9. Average
 10. Laws of Exponents
 11. Mensuration
 12. Progressions

Part III (B) Mental Ability (5 Marks)

 1. Series
 2. Problems on Mathematics Signs
 3. Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
 4. Odd man out
 5. Coding and De Coding
 6. Family Relations
 7. Sense of Direction
 8. Time and Angles
 9. Time in a clock and its reflection
 10. Date and Calendar
 11. Clerical Ability

Part IV. GENERAL ENGLISH
i. English Grammar (5 Marks)

 • Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 • Different Parts of Speech.
 • Agreement of Subject and Verb.
 • Articles – Definite and Indefinite Articles.
 •  Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 •  Question Tags
 •  Infinitive and Gerunds
 • Tenses
 • Tenses in Conditional Sentences
 • Prepositions
 • The Use of Correlatives
 • Direct and Indirect Speech
 • Active and Passive voice
 • Correction of Sentences
 • Degrees of Comparison

ii Vocabulary (5 Marks)

 • Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 • Word formation from other words and use of prefix or suffix
 • Compound words
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Phrasal Verbs
 • Foreign Words and Phrases
 • One Word Substitutes
 • Words often confused
 • Spelling Test
 • Idioms and their Meanings
 • Expansion and Meaning of Common Abbreviations

Part V: പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ) (10 Marks)

A. Malayalam

 1. പദശുദ്ധി
 2. വാക്യശുദ്ധി
 3. പരിഭാഷ
 4. ഒറ്റപ്പദം
 5. പര്യായം
 6. വിപരീത പദം
 7. ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 8. സമാനപദം
 9. ചേർത്തെഴുതുക
 10. സ്ത്രീലിംഗം
 11. പുല്ലിംഗം
 12. വചനം
 13. പിരിച്ചെഴുതൽ
 14. ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

B. Kannada

1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11)Number
12) Sort and Write

C. Tamil 

1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases

VI. Special Topics (തസ്കികയുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ) (20 Marks)
Forest, Wildlife and Conservation of Forest and Wildlife Forest (6 Mark)

 • Forests – definitions, role, benefits – direct and indirect. Forest types of India and Kerala. Forest biodiversity – Western Ghats – natural history and significance. State of the forests – global, Indian, and Kerala scenario. Important events/dates related to forests and environment – themes and philosophy – National and international organizations in forestry. Climate change mitigation and forests Wildlife (7 Mark)
 • Wildlife – Definition and values of wildlife – Threats to wildlife. Wildlife trade, CITES, and TRAFFIC. Wildlife conservation – in-situ and ex-situ measures, Protected areas in India and in Kerala– National Parks, Wildlife Sanctuaries, Community Reserves, and Conservation Reserves. MAB and concept of Biosphere Reserves. Threatened and Endemic species of Western Ghats. IUCN red lists categories and criteria. Conservation of Forest and wildlife (5 Mark)
 • Important acts related to Indian forests – Indian Forest Act 1927- Reserved forest, Protected forest, and village forest. Wildlife Protection Act 1972- Protected Areas and Schedules. Forest Conservation Act 1980-Objectives. Important conservation projects – Tiger, Elephant, Gir Lion, Snowleopard, Great Indian Bustard, Crocodile breeding, etc.
 • THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT.2000 ( 2 Mark)
 1. Section 43 Penalty and Compensation for damage to the computer, computer system, etc.
 2. Section 43A Compensation for failure to protect data.
 3. Section 65 Tampering with computer source documents.
 4. Section 66 Computer-related offenses
 5. Section 66B Punishment for dishonestly receiving stolen computer resources or communication devices.
 6. Section 66C Punishment for identity theft.
 7. Section 66D Punishment for cheating by personation by using computer resources.
 8. Section 66E Punishment for violation of privacy.
 9. Section 66F Punishment for cyber terrorism.
 10. Section 67 Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form.
 11. Section 67A Punishment for publishing or transmitting material containing the sexually
 12. explicit act, etc in electronic form
 13. Section 67B Punishment for publishing or transmitting material depicting children in
 14. sexually explicit act, etc in electronic form
 15. Section 72 Penalty for breach of confidentiality and privacy.
 16. Section 77B Offences with 3 years imprisonment to be bailable
RELATED ARTICLES
Kerala PSC Beat Forest Officer Exam Date 2023
Beat Forest Officer Exam Syllabus 2023

Sharing is caring!

FAQs

Is the Beat Forest Officer Mains syllabus available in pdf format?

Yes, you can download Beat Forest Officer Mains Syllabus from here.

Is there any negative marking in Beat Forest Officer Mains Exam?

Yes, there is a negative marking of 0.33 marks.