Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains...

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023| Download pdf, Check Exam Pattern| കേരള PSC അസിസ്റ്റന്റ് (തമിഴ്) മെയിൻസ് പരീക്ഷ സിലബസ് 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023: Kerala Public Service Commission has released the Kerala PSC Degree Level Mains Exam Calendar 2023 . If you are preparing for the upcoming Degree Level Mains Examination and would like to know the detailed syllabus, then your search ends right here. In this article we will provide the detailed syllabus of the upcoming Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Exam. In order to crack the exam, one needs to have a clear understanding of the syllabus, therefore read through Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 to broaden your perspective. You can also download Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 in pdf format.

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Official Website www.keralapsc.gov.in

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala PSC Police Constable (CPO) Syllabus 2023| Download pdf_70.1

Adda247 Kerala Telegram Link

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷ കലണ്ടർ 2023 പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC അസിസ്റ്റന്റ് (തമിഴ്) മെയിൻസ് പരീക്ഷ സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 Pdf രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Kerala PSC Theatre Mechanic Grade II Mains Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023: Overview

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Name of the Exam Kerala PSC Degree Level Mains Exam
Kerala PSC Degree Level Mains Exam Calendar 2023 Notification Date 16th January 2023
Department Kerala Public Service Commission
Name of the Post Assistant (Tamil knowing)
Category No. 271/2020
Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Admit Card Date 30th May 2023
Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Exam Date 13th June 2023
Type Of Exam Descriptive type
Total Marks Paper I: 100; Paper II: 50;
Medium of Question Malayalam/ Tamil/ Kannada/ English
Exam Duration Paper I: 2 Hours; Paper II: 1 Hour
Official Website www.keralapsc.gov.in

Kerala PSC Assistant Grade II (BEVCO) Mains Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Exam Pattern 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Exam Pattern 2023
Paper I
Part I. General Knowledge 35 Marks
Part II. General English 35 Marks
Part III. Malayalam 30 Marks
Paper II
Tamil 50 Marks

Kerala PSC Stenographer Mains Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Detailed Syllabus 2023

PAPER I
Part I. General Knowledge

 1. Modern Indian History since 1757 CE
 • Resistance Movements: Early Resistance Movements – Pazhassi Raja of Malabar – Velloor Mutiny- Kattabomman of Panchalamkurichi – Velu Thampi of TravancoreChannamma of Kittoor – Kuyili of Sivaganga– Birsa Munda – Santhal Rebellion.
 • Towards Modernity – Indian Renaissance / Social Reform Movements- Brahma Samaj – Arya Samaj –
  Theosophical Society – Ramakrishna Mission – Young Bengal Movement – Aligarh movements – Its leaders.
 • First War of Indian Independence of 1857 – Main centers and leaders – Course, Causes and failure – Impact – Queens Proclamation.
 • Towards Freedom – Nationalism – Various Causes for the origin of Nationalism – Formation of Indian National Congress – Moderates and Extremists- Its leaders.
 • The Advent of Mahatma Gandhi in Indian freedom Movement – Satyagraha at Chambaran and Kheda – Rowlett Act – Khilafat and Non Co- Operation Movement – Civil Dis – Obedience Movement – Quit India Movement – Indian Independence Act.
 • Movement for Independence – Swaraj Party – Bhagat Singh – Congress Socialist Party – Forward Bloc – Indian National Army and Subash Chandra Bose – RIN Mutiny.
 • India since Independence – Nehruvian Democracy – National Development Council – State Reorganization – Indira Gandhi and Internal Emergency – Morarji Desai’s Government – Foreign Policy – Coalition practices: United Progressive Alliance – National Democratic Alliance – Narendra Modi Era.

2. Modern Kerala History since 1800 CE

 • Public Sphere and Modernity – Abolition of Slavery – Abolition of Uzhiyam (Forced Labour)
 • Modernity through Activism – Various Christian Missionary Group – London Mission Society – Church Mission Society – Basel Evangelical Mission.
 • Agitation for Civil Liberty – Channar or Upper Cloth Agitation – Kallu Mala Agitation
 • Introduction of Print Culture – Printing Press – Introduction of Newspapers – Rajyasamacharam – Nazrani Deepika – Malayala Manorama – Swadeshabhimani –Mathrubhoomi – Al Ameen.
 • Social awakening – Social Reforms – Caste and Religious organizations.
 • Movement for Temple Entry – Vaikom, Suchindram, Guruvayur, Paliyam Satyagrahas – Temple Entry
  Proclamation.
 • Movements for Civil Rights – Malayali and Ezhava Memorials -Civic Rights and Abstention Movements – Temperance movements.
 • Peasants and Workers Movements – Tenancy system – Riots against Tenancy – Pandarapattom Proclamation – Kudiyan Movements – Karshaka Sangham in Malabar.
 • Freedom Movement in Kerala – Khilafat and Malabar Rebellion – Salt Satyagraha at Payyannur – Travancore State Congress and Akkama Cheriyan – Cochin Praja Mandal.
  Aikya Keralam – First Communist Ministry – Land Reforms and Education Bill – Kerala Model Development – Nava Kerala Nirmithi – KIIFBI.

3. Political Science and Public Administration

 • Ancient Political thoughts – Plato, Aristotle, Pericles, Solon and Cicero.
 • State Formation – Theories – Economic Stratification Conquest of other people, conflict in circumscribed areas and neo-evolutionary growth of bureaucracy -Social Contract Theories – Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau.
 • Features of a State – Population, Territory, Government and Sovereignty.
 • Political Thoughts – Equality, Justice, Human Rights, Democracy, Rule of Law. Ideologies – Anarchism,
  Authoritarianism, Populism, Capitalism, Socialism, Scientific Socialism or Marxism – Gandhism – Leninism.
 • Constitutions – Written and Unwritten- India and United States of America- Salient features.
 • World Organizations – League of Nations – International Labour Organization – United Nations Organization – CEATO, NATO, NAM, G 7, G 20, BRICS.

4. General Economics

 • Factors of Production – Land, Labour, Capital and Organization.
 • Income – National Income – Gross National Product (GNP) – Net National Product (NNP)- Gross Domestic Product (GDP) – Net Domestic Product (NDP).
 • Money and Banking – Functions of Money – Currency System -Monetization and Demonetization – Commercial Banking System – Central Bank – Banking and Credit – Control of Credit through Bank Rate – Repo Rate and Reverse Repo.
 • Agriculture – Natural Resources – Scarcity and Famine – State Measures.
 • Budget – Components of Government Budget – Revenue and Capital Receipts –Revenue and Capital
  Expenditures.
 • India‘s Economic Reforms – Liberalization, Privatization and Globalization (LPG) policy – Value Added
  Tax (VAT) and Goods and Service Tax (GST)
 • National Development Council – NITI Aayog.

5. Miscellaneous

 • Geography of India – State and Union Territories – Physical Feature.
 • People of India – Social institutions – Caste – Class – Gender – LGBTQ.
 • Film Industry in India- Bollywood.
 • Indian Music and Drama.
 • National Monuments – Red Fort, Amar Jawan Jyothi, Indian Gate, Cellular Jail.

6. IT and Society

 • Computer – Operating System – Application Software.
 • Internet – WWW – Use and Abuse of the Internet – Email – Spam – Phishing – Malwares – VIRUS – Anti Virus.
 • Social Media – Various Apps – Mobile Technology.
 • IT Act 2000, Article 66 A

7. Science and Technology

 • Matter – Solid, Liquid and Gas – Elements, Components and Mixtures – Molecules and Atoms – Electrons Protons, Neutrons – Atomic and Mass Numbers – Isotopes and Isobars.
 • Chemical Reactions – Acids, Bases and Salts – Metals and Non Metals.
 • Motion – Force – Newton’s Laws of Motion – Inertia and Mass – Weight – Gravitation – Floatation –Work –Energy – Power – Sound – Nature of Sound.
 • Natural Phenomena – Reflection of Light by Curved Surfaces – Principal Axes – Principal Focus – Laws of Refraction – Refractive Index – Mirror Formula – Lens Formula.
 • Cell – Features of Cell – Tissues – Organ System – Organism.
 • Food – Production – Use of Fertilizers and Manures – Organic Farming.
 • Life Process – Nutrition – Respiration – Transport and Excretion.
 • Control and Co ordination in Animals and Plants – Reproduction – Hereditary and Evolution.
 • Energy – Renewable and Non -Renewable Energy – Sources of Energy – Solar Cells.
 • Environment and Pollution – E -Waste.
 • Basics of Electro Chemistry – Thermo Dynamic Sources.
 • Fundamental Concepts of Circuit Elements – VI Relations – Resistors, Capacitors and Inductors – Series
  Parallel Resistors – Semi Conductors.

Part II. General English
Grammar (20 Marks)

Tenses: Present, Past and Future

 • Simple Present/Past/Future – Present/Past/Future Continuous – Present/Past/Future
  Perfect – Present/Past/Future Perfect Continuous

Sentences

 • Statements
 • Simple – Complex – Compound
 • Affirmative – Negative – Interrogative
 • Question tags

Articles

 • Indefinite Articles and Definite Article

Determiners and Pronouns

 • Both, neither, either
 • Some, any, much, many
 • Somebody, anybody, anything

Adjectives – Adverbs and Prepositions

 • Adjectives, Adverbs and Prepositions
 • Degrees of Comparison
 • Phrasal Verbs

Verbs

 • Modal Verbs
 • Active and Passive Sentences

Main Clauses and Subordinate Clauses

 • Direct and Indirect Speeches
 • Conditional Clauses.

Infinitives and Gerunds

Vocabulary (5 Marks)

 • Synonyms
 • Antonyms
 • Homonyms
 • Idioms
 • One word substitution

Comprehension and Writing Skills (10 Marks)

Reading Comprehension

 • Four questions to be answered in a sentence or two based on a given passage ( 1 Mark x 4)

Reports

 • A report on a given event/topic – to be written in 50 – 60 words (3 marks)

E mails

 • The draft of an E mail about a given situation (3 marks)

Part III. MALAYALAM (30 Marks)

 • Paragraph writing in Malayalam (4 Marks x 5)
 • Translation of a passages in English to Malayalam (10 Marks x 1)

PAPER II Tamil (50 Marks)

 • Translation of a passage in Tamil to English (20 Mark x 1)
 • General Essay in Tamil (Less than 200 words and more than 100 words) (10 Mark x 1)
 • Reading Comprehension Passage. Five questions to be answered in a sentence
  or two based on the given Passage (2 Marks x 5)
 • Precis writing in Tamil (Write a precis of the Provided passage, as far as possible, in your own words, in about 50 words. Suggest a suitable title to your passage.) (10 Marks)

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023: Download Pdf

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Kerala PSC Assistant (Tamil knowing) Mains Syllabus 2023 Download Pdf

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala High Court Confidential Assistant Grade II Recruitment 2023_80.1
Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes, you can download Assistant (Tamil knowing) syllabus in pdf format.