Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023| Check Syllabus & Exam Pattern| കേരള LBS സെന്റർ LDC സിലബസ് 2023

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023: LBS Centre for Science & Technology, Trivandrum has released Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023 on its official website @https://lbscentre.in/.  If you have applied for the post of LD Clerk and would like to know the detailed syllabus, then your search ends right here. In order to crack the exam, one needs to have a clear understanding of the syllabus, therefore read through Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023.

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023
Organization LBS Centre for Science & Technology, Trivandrum
Category Exam Syllabus
Official Website https://lbscentre.in/

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023| Check Syllabus & Exam Pattern_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023: LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക.

Kerala LBS Center LDC Recruitment 2022

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023: Overview

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കേരള LBS സെന്റർ LDC സിലബസ് 2022 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023
Organization LBS Centre for Science & Technology, Trivandrum
Category Exam Syllabus
Name of the Exam Kerala LBS Centre LD Clerk Examination
Total Questions 100
Total Marks 100
Official Website https://lbscentre.in/

CSEB Kerala Syllabus & Exam Pattern 2022

Kerala LBS Centre LDC Exam Pattern 2023

Kerala LBS Centre LDC Exam Pattern 2023
Subject Marks
General Knowledge & Current Affairs 40 Marks
Mathematics, Reasoning & Mental Ability 20 Marks
General English 20 Marks
Computer Knowledge 10 Marks
Malayalam 10 Marks

Kerala PSC Divisional Accountant Mains Syllabus 2022

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023| Check Syllabus & Exam Pattern_50.1
LBS LDC Syllabus 2022

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023: Detailed Syllabus

Part I: General Knowledge & Current Affairs

 • Current Affairs
 • General Knowledge
 • History
 • Authors
 • Budget
 • Indian Economy
 • Environment
 • Geography
 • General Science
 • Abbreviations
 • Awards
 • Book
 • International & National Organizations

Part II: Mathematics, Reasoning & Mental Ability

 • Ratio and Proportion
 • Ratio of two measures, Three measures, Direct proportion, Inverse proportion
 • Sequences, Arithmetic sequences
 • Percentage, Interest – Simple interest, Compound interest
 • Fractions and Decimals
 • Area and volume
 • Time and distance
 • Sense of direction
 • Calendar and Date
 • Series – Number series, Letter series
 • Probability

Kerala Devaswom Board Watcher Syllabus 2022

Part III: General English

 •  Comprehension
 • Testing elements of Language
  (a) Vocabulary
  (b) Antonyms – Synonyms
  (c) Change of gender
  (d) Words often confused
  (e) One word substitution
  (f) Spelling test
 • Grammar
  ➢ Tense – correct use – common errors in using tense
  ➢ Concord – subject – verb agreement
  ➢ Transformation of sentences
  ➢ Preposition
  ➢ Active and Passive voice
  ➢ Reporting (Reported speech)
  ➢ Article
  ➢ Question tags
  ➢ Model auxiliaries
  ➢ Degrees of comparison
  ➢ Error identification/ Spelling
  ➢ Adjectives
  ➢ Direct and indirect speech
  ➢ Commonly used phrasal verbs and idioms

Part IV: Computer Knowledge

 1. Hardware
 • Input Devices (Names and Uses)
 • Output Devices (Names and Uses / Characteristics)
 • Memory Devices – Primary and Secondary (Examples, Characteristics

2. Software

 • Classification – System Software, Application Software
 • Operating System – Functions and Examples
 • Popular application software packages – word processors, spreadsheets, database packages, presentation and image editors (uses, features and basic concepts of each).
 • Fundamentals of Programming – Types of instructions (input, output, store, control, transfer) (languages ​​not considered)

   3. Computer networks

 • Types of Networks – LAN, WAN, MAN (Characteristics and Application Area)
 • Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (uses of each)

   4. Internet

 • Services – WWW, e-mail, search engines (examples and purposes)
 • Social Media (Examples and Characteristics)
 • Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
 • E-governance

5.Cyber ​​Crimes and Cyber ​​Laws

 • Types of Crimes (Level of Awareness)
 • IT Act and other Acts (Level of Awareness)

Part V: Malayalam

 • Grammar, Language Proficiency

➢ Sentence construction – Ability to make a sentence with grammatical sense without error
and edit excellently.
➢ Gender, Number, Person, Case – Knowledge in different forms of nouns, Noun Suffixes
and it’s change of meaning in a sentence.
➢ Tense, Mood, Auxilliary – Knowledge in different forms of verbs, Verb suffixes and it’s
change of meaning in a sentence.
➢ Modifier : Adjunct – Knowledge about Modifier; Adjunct, it’s functions and applications.
➢ Word formation – Ability to combine the various kinds of words, Suffixes in different
models and frame words with sense of difference in it’s meaning.
➢ Style/Usages – Ability to comprehend the meanings of different styles and usages and
apply the same in suitable contexts.

 • Comprehension
  ➢ Prose – Ability to comprehend the prose on various topics.
  ➢ Poetry – Ability to comprehend the poetry on various topics.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
November Month Exam calander Upcoming Kerala PSC 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala LBS Centre LDC Syllabus 2023| Check Syllabus & Exam Pattern_60.1
Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes, you can download syllabus from here.