Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Kerala Devaswom Board LDC Study Plan...

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan | കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC യുടെ 75 ദിവസത്തെ കരിക്കുലം ഷെഡ്യൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022: Are you preparing for Kerala Devaswom Board LDC Exams 2022? Then you are at the right page. Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, 75 Days Study Plan for Kerala Devaswom Board LDC, Kerala Devaswom Board LDC Study Plan Pdf have been given here to aid you in your preparation.

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022
Organization Kerala Devaswom Board (KDRB)
Category Study Plan
Name of Examination Kerala Devaswom Board LDC Exam 2022
Article Type Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_3.1
Adda247 Kerala Telegram Link

 

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022| കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പഠന പദ്ധതി 2022

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022 : നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ സിലബസ്, രീതി, വിഷയം എന്നിവ അനുസരിച്ച് പാഠങ്ങൾ വിഭജിക്കുക. പഠിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എളുപ്പമുള്ളതുമായ പാഠങ്ങൾ മാറിമാറി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022 in Malayalam | കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC യുടെ 75 ദിവസത്തെ പഠന ഷെഡ്യൂൾ

കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പഠന പദ്ധതി 2022 മലയാളത്തിൽ : കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള 75 ദിവസത്തെ പഠന ഷെഡ്യൂൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പരിശീലനം ഇതിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Click Here To Read about :KDRB LDC Syllabus 2022 and Exam Pattern.

കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷാ സെലക്ഷൻ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC ഒരു സിലബസ് ഷെഡ്യൂൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ പരമാവധി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം നേടാവുന്നതാണ്.

Click Here To Download : KDRB LDC Exam Syllabus 2022

Study Plan for Kerala Devaswom Board LDC New Syllabus | പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പഠന രീതി

കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പുതിയ സിലബസിനായുള്ള പഠന പദ്ധതി: കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷയുടെ പുതിയ സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 75 ദിവസത്തെ പഠന ഷെഡ്യൂൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശീലിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യുക.

 Kerala Devaswom Board LDC 75 Days Study Plan| കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC -ക്കുള്ള 75 ദിവസത്തെ പഠന പദ്ധതി

Kerala Devaswom Board LDC 75 Days Study Plan: മുഴുവൻ സിലബസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചിട്ടയായ സമീപനം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷയുടെ 75 ദിവസത്തെ സൗജന്യ പഠന ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ മുഴുവൻ പാഠ്യപദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഓരോ പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷയിലും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 10 മുഖ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റഡി പ്ലാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളുടെ 25 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം നൽകുന്നു.

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_4.1
Kerala Devaswom Board LDC Online Test Series

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022: Download 75 Days Study Plan

കേരളാ ദേവസം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷയുടെ 75 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് പഠന പദ്ധതി ചുവടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022 List

ഓരോ വിഷയത്തിനും പരിശീലന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ജൂൺ 1 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും സജീവമാകും. എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിലൂടെ, പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിശീലന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് നിലയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. അതിനാൽ Adda247 മലയാളം ക്വിസുകൾ പരിശീലിക്കുന്നത് തുടരുക. ദിവസവും ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിനായി പ്രാക്ടീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുക.

DATE TOPIC-I TOPIC-II
01/06/2022 അംശബന്ധവും അനുപാതവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ-1
02/06/2022 കേരളത്തിലെപ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രതിഷ്ഠകൾ-1 QUESTION TAG
03/06/2022 ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ -1 ദേശീയ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും-1
04/06/2022 ശരാശരി മനുഷ്യ ശരീരം-1
06/06/2022  പര്യായ പദം PARTS OF SPEECH
07/06/2022 ECONOMICS-1 ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
08/06/2022 മൗലികാവകാശങ്ങളും  കടമകളും, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും  സംഘടനകളും
09/06/2022 ശതമാനം കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ നഗര  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മുൻസിപ്പൽ  കോർപറേഷനുകൾ, ജില്ലാ-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ
10/06/2022 ദേശീയ – പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം TENSES
11/06/2022 അർത്ഥം, അർത്ഥ വ്യത്യാസം രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
13/06/2022 കേരള നവോത്ഥാനം -1 വർഗ്ഗവും വർഗമൂലവും
14/06/2022 ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും കായികം, കല, ചലച്ചിത്രം
15/06/2022 POLITICS- 1 PREPOSITION
16/06/2022 ഒറ്റപദം കേരളം സഹകരണ  പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ
17/06/2022 ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ -2 ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ  കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ
18/06/2022 ലാഭവും  നഷ്ടവും പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും, പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും
20/06/2022 ആധുനിക വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ, സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ, സൈബർ നിയമങ്ങൾ DIRECT AND INDIRECT SPEECH
21/06/2022 കേരളീയ ക്ഷേത്രകലകൾ- ഉത്സവങ്ങൾ – കലാപീഠങ്ങൾ വാക്യ ശുദ്ധി
22/06/2022 ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ , അടിയന്തരാവസ്ഥ മാർഗനിർദേശക ചട്ടങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ്- ജനകീയാസൂത്രണം- കുടുംബശ്രീ
24/06/2022 സാധാരണ പലിശ മനുഷ്യ ശരീരം-2
25/06/2022 കേരള ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും-1 ACTIVE AND PASSIVE VOICE
27/06/2022 പദ ശുദ്ധി മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും
28/06/2022 കൂട്ടു പലിശ വിപരീത പദം
29/06/2022 അന്തർ ദേശീയ /ദേശീയ സംഘടനകൾ , ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സംഭാവനകൾ DEGREE OF COMPARISON
30/06/2022 നാമം, ചിഹ്നം ECONOMICS-2
02/07/2022 സമയവും ദൂരവും കേരള നവോത്ഥാനം -2
04/07/2022 ക്ഷേത്രവാദ്യങ്ങൾ – കലാകാരന്മാർ – വാസ്തു ശൈലി PROVERBS-EXPANSION OF MEANING
05/07/2022 സന്ധി,  വിഭക്തി, സമാസം ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
06/07/2022 കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
08/07/2022 വിസ്തീർണവും, വ്യാപ്തവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ-2
09/07/2022 കേരള ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും-2 CHAGE OF GENDER
11/07/2022 വിവർത്തനം ശബ്ദവും പ്രകാശവും
12/07/2022 ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ -3 CORRECTION OF SENTENCES
13/07/2022 ശ്രേണികൾ – സംഖ്യാ  ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ വിവരാകാശ നിയമം, സേവന നിയമം
14/07/2022 ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനം, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ SPELLING TEST
18/07/2022 ഹൈന്ദവ  സംസ്കാരം, വേദങ്ങൾ,  ഉപനിഷത്തുക്കൾ, പുരാണങ്ങൾ ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും
19/07/2022 ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ ദേശീയ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും-2
20/07/2022 കേരളത്തിലെപ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രതിഷ്ഠകൾ-2 SYNONYMS&ANONYMS
21/07/2022 കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം
22/07/2022 ONE WORD SUBSTITUTION താപവും  ഊഷ്മാവും
23/07/2022 കലണ്ടറും തീയതിയും അയിരുകളും ധാതുക്കളും
25/07/2022 തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം WORDS, IDIOMS,PHRASES- MEANING
28/07/2022 ഹൈന്ദവ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ -സംഭാവനകൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ
29/07/2022 ദിശാ ബോധം POLITICS-2
30/07/2022 SINGULAR,  PLURAL AND COLLECTIVE NOUNS കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട് മെൻറ് ബോർഡ് -ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
01/08/2022 കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനുകൾ ലോക്പാൽ, ലോകായുക്ത, ഓംബുഡ്സ്മാൻ ECONOMICS-3
02/08/2022 POLITICS- 3 പ്രോഗ്രെഷനുകൾ
03/08/2022 കേരളാ ചരിത്രം സംസ്കാരം, സാഹിത്യം
04/08/2022 ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ -കടമകൾ,  ഭരണരീതി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
05/08/2022 കേരള ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും-3 ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ -4
08/08/2022 PRACTICE TEST-1
10/08/2022 PRACTICE TEST-2
12/08/2022 PRACTICE TEST-3
15/08/2022 PRACTICE TEST-4
18/08/2022 PRACTICE TEST-5

Kerala Devaswom Board LDC Notification 2022 Out

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022; കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 നെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് KDRB  ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി. ഈ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വഴി, എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II യിലെ 50 ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ 2022 മെയ് 18 മുതൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 18 ആണ്.

KDRB LDC Notification 2022

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @http://kdrb.kerala.gov.in/ൽ നിന്നോ താഴെയുള്ള ഡയറക്ട് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ നിന്നോ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB) വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സമർപ്പണം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു, കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 18 ആണ്. ഈ ലേഖനത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡിന്റെ (KDRB) ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും ഈ വെബ് പേജ് ബുക്ക്‌മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Click here to View the KDRB LDC Recruitment 2022 Notification PDF

Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022 : Vacancy Details

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB) അവരുടെ സമീപകാല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022-നോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അവരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ 50 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളോടൊപ്പം ശമ്പളവും ചുവടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Post Name Vacancy Salary
L.D.Clerk/Sub Group Officer Grade II 50 Rs.19,000 -43,600

Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022 : Age Limit Details

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നേരിട്ടുള്ള കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപന ലിങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക. ചുവടെയുള്ള പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, SC, ST, PWD, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
L.D.Clerk/Sub Group Officer Grade II Between 18 and 36 (candidates born between 01.01.2004 and 02.01.1986
are only eligible).
SC/ST and OBC candidates are eligible for age relaxation for the above category.

Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022 : Educational Qualification Details

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിവിധ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB) അവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് ഏറ്റവും പുതിയ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പൂർണ്ണമായി കടന്നുപോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB) ജോലിക്കായി വേണ്ടിയുള്ള യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Post Name Qualification
L.D.Clerk/Sub Group Officer Grade II SSLC or its equivalent.

Kerala Devaswom Board LDC 2022 Exam Pattern

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ലെ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും. പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പരീക്ഷാ ഘടന, ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം, മൊത്തം മാർക്കുകൾ, മാർക്കിംഗ് സ്കീം മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് KDRB LDC പരീക്ഷ പാറ്റേൺ മനസിലാക്കുക.

  • കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC പരീക്ഷ OMR അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയാണ്
  • ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് ചേർക്കും. തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് 0.33 മാർക്ക്.
  • ശ്രമിക്കാത്തതോ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതോ ആയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിഴിവ് ഇല്ല
  • പരീക്ഷയിൽ 100 ​​ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്.
  • പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ 100 മാർക്കാണുള്ളത്.
  • ചോദ്യപേപ്പർ മീഡിയം മലയാളം/തമിഴ്/കന്നഡ എന്നിവയിലായിരിക്കണം
  • പരീക്ഷയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമയ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റാണ്.
Kerala Devaswom Board LDC Exam Pattern
S. No Name of Subject No of Questions Max Marks
1. General knowledge and Current affairs 30 30
2. Arithmetic, Clerical Aptitude, Mental ability, Test of
reasoning
10 10
3. General English 10 10
4. Regional Language Malayalam/Tamil/Kannada-Grammar &Translation 10 10
5. Basic Science (Physics, Chemistry, Biology) 15 15
6. Basic Computer Knowledge 10 10
7. Temple affiars, Hindu culture, Customs and Traditions,
Various Devaswom Boards
15 15
Total 100 100

Kerala Devaswom Board LDC 2022 Syllabus

എഴുത്ത് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വമായ വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സൂചിപ്പിച്ച പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക. kdrb.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LD ക്ലർക്ക് സിലബസ് 2022 ലഭിക്കും. എന്നാൽ അപേക്ഷകർക്ക് ഇത് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഈ വെബ്‌പേജിൽ, ഞങ്ങൾ സിലബസ് pdf ഫോർമാറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് KDRB LDC പരീക്ഷാ സിലബസ് 2022 വളരെ ലളിതമായി ലഭിക്കും.

 KDRB LDC Syllabus 2022 and Exam Pattern

Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022 : Online Application

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് കീഴിലുള്ള 50 എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II യിലെ തസ്തികകൾക്ക് അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്ക് 2022 മെയ് 18-ന് സജീവമാക്കി, കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 18 ജൂൺ 2022 ആണ്.

Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022 Application Fee Details

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡിലെ (KDRB) ഏറ്റവും പുതിയ 50 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അടച്ച അപേക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഫീസ് ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതി പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ സാധുതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് പേയ്‌മെന്റ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാതെ അപേക്ഷാ ഫോറം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപെടുന്നതാണ്. എല്ലാ അപേക്ഷാ സേവന ചാർജുകളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

  • 300 രൂപ (SC/ST ക്ക് 200 രൂപ)

Kerala Devaswom Board LDC Test Series

Kerala Devaswom Board LDC Test Series: കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തും. കൊറോണയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിച്ചത്. കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC തസ്തികയ്ക്കായുള്ള കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ADDA247 മലയാളം ആരംഭിച്ചു. ഇത് 2022 ജൂൺ 8 മുതൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് LDC  പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ വിജയത്തിലെത്താൻ  ഈ Kerala Devaswom Board LDC മോഡൽ  പരീക്ഷയിലൂടെ  സാധിക്കുന്നതാണ്.

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_5.1
Kerala Devaswom Board LDC Online Test Series

Read about:- Kerala Devaswom Board LDC Model Exam

 

Kerala Devaswom Board LDC Examination 2022: Important Links
Kerala Devaswom Board LDC Recruitment 2022  KDRB LDC Syllabus 2022 and Exam Pattern
Kerala Devaswom Board LDC Eligibility Criteria 2022 Kerala Devaswom Board LDC 1st batch 2022
Kerala Devaswom Board LDC Previous Question Papers Kerala Devaswom Board LDC Salary 2022
Kerala Devaswom Board LDC Test Series Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022
How to Crack Kerala Devaswom Board LDC Exam in First Attempt Kerala Devaswom Board LDC Exam Date 2022

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala Devaswom Board LDC Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_6.1
Devaswom Board LDC 1st Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!