IDBI Executive 2021 Syllabus and Exam Pattern | IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2021 ലെ സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി_00.1
Malyalam govt jobs   »   IDBI Executive Syllabus 2021 Exam Pattern   »   IDBI Executive Syllabus 2021 Exam Pattern

IDBI Executive 2021 Syllabus and Exam Pattern | IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2021 ലെ സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി

IDBI Executive 2021 Syllabus: IDBI ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സിലബസും പരീക്ഷ പാറ്റേണും നന്നായി പരിശോധിക്കുക. 2021 സെപ്റ്റംബർ 5 -ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2021 പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സിലബസ് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് സഹായിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും, അത് വരാനിരിക്കുന്ന IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കും.

 

 IDBI Bank Recruitment 2021

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 1st week

 

IDBI Executive Exam Pattern 2021

ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2021 ന്റെ പരീക്ഷാ ഘടന ഇപ്രകാരമാണ്:

 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ടെസ്റ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള ചുവടെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ദ്വിഭാഷയിൽ ലഭ്യമാണ്,

 

അതായത് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും.

IDBI Executive Exam Pattern 2021
Subject No. of Questions Maximum Marks Duration
Reasoning Ability 50 50 Composite time of 90 minutes
English Language 50 50
Quantitative Aptitude 50 50
Total 150 150

കുറിപ്പ്: ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ആ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള 0.25 മാർക്ക് പിഴയായി കുറയ്ക്കും.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

IDBI Executive Syllabus 2021

2021 ലെ IDFBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരീക്ഷയുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കീഴിൽ ചോദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിലബസ് 2021 നോക്കും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ പരമാവധി മാർക്ക് നേടുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.

Reasoning Ability Syllabus

Reasoning Ability Syllabus Topics
Analogy Series completion
Theme detection Coding decoding
Inequality Syllogism
Puzzles Logical reasoning
Data Sufficiency Input-Output
Seating Arrangement Blood relations
Alphanumeric series Vertical reasoning
Order and ranking Statement – conclusions

English Language Syllabus

English Language Syllabus Topics
Reading comprehension Para jumbles
Error detection Cloze test
Active/passive voice Sentence improvement
Sentence formation Work – adverb
Tenses Synonyms and antonyms
Idioms and phrases Fill in the blanks

 

Quantitative Aptitude Syllabus

Quantitative Aptitude Syllabus Topics
Simplification approximation Profit and loss
Number series Data interpretation
Average Data sufficiency
Quadratic equations Simple and compound interest
Problems on age Time and work
Probability Time and distance
Station proportion Relationship between numbers
Decimals and fractions Computation of whole numbers
Discount and percentage Mensuration

Fundamental and medical operations

 

IDBI Executive Selection Process

2021 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ IDBIയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്:

 

 • ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്
 • അഭിമുഖം

 

IDBI 2021 സെപ്റ്റംബർ 5 -ന് IDBI  എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭിമുഖ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കും.

 

IDBI Executive Syllabus 2021: FAQs

 

Q1. 2021 IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരീക്ഷയിൽ എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്?

Ans: IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരീക്ഷ 2021 ൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്: യുക്തിസഹമായ കഴിവ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വിഭാഗം.

 

Q2. IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ൽ എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്?

Ans: IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ രണ്ട് റൗണ്ടുകളാണുള്ളത്: ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും അഭിമുഖവും.

 

Q3. 2021 IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ?

Ans: അതെ, ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും, ആ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള 0.25 മാർക്ക് പിഴയായി കുറയ്ക്കും.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

IDBI Executive 2021 Syllabus and Exam Pattern | IDBI എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2021 ലെ സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?