ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പുറത്തുവിട്ടു(IBPS RRB Clerk Result 2021 Out for Office Assistant Prelims Exam)_00.1
Malyalam govt jobs   »   IBPS RRB Clerk Result Out

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പുറത്തുവിട്ടു(IBPS RRB Clerk Result 2021 Out for Office Assistant Prelims Exam)

IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫലം 2021 പുറത്ത്‌(IBPS RRB Clerk Result 2021 Out): ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് IBPS RRB ക്ലർക്ക് റിസൾട്ട് 2021 2021 സെപ്റ്റംബർ 3 ന് IBPS ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അതായത് www.ibps.in പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. RRB ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ RRB ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് അവരുടെ IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പരിശോധിക്കാം.ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനായുള്ള IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 08, 14 തീയതികളിൽ നടത്തി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതി. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2021 ഒക്ടോബർ 03 ന് നടക്കുന്ന മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ട്.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2021 Out(ഫലം പുറത്തു)

2021 ഓഗസ്റ്റ് 08, 14 തീയതികളിൽ IBPS RRB 2021 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫലം 2021 രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ, പാസ്‌വേഡ്/ജനന തീയതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫലം 2021 അവരുടെ യോഗ്യതാ പദവി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IBPS RRB ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി ഫലം 2021 പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അറിയുക.

IBPS RRB Clerk Result 2021(ഫലം 2021)

IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് (CRP RRB X) ശ്രമിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നോ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് ഫലങ്ങൾക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ പരിശോധിക്കുക.

IBPS RRB Clerk Result 2021: Important Dates
Events Dates
IBPS RRB Clerk Prelims Exam 08 & 14 August 2021
IBPS RRB Clerk Prelims Result 03 September 2021
IBPS RRB Clerk Scorecard/Marks September 2021 (2nd week)
IBPS RRB Clerk Mains Exam 03 October 2021
IBPS RRB Clerk Mains (Final) Result To be notified

IBPS RRB Clerk Result Link (ലിങ്ക്)

IBPS RRB 2021 പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ IBPS RRB ക്ലാർക്ക് റിസൾട്ട് ലിങ്ക് 2021 സെപ്റ്റംബർ 03 -ന് IBPS IBPSന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ IBPS പുറത്തിറക്കി. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫലം 2021 പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും IBPS RRB ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലാർക്ക്) പ്രിലിമിനറി ഫലം 2021 പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫല ലിങ്ക് 2021 സെപ്റ്റംബർ 09 വരെ ലഭ്യമാണ്

How to Check IBPS RRB Result 2021? (ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം)

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലാർക്ക്) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പരിശോധിക്കുന്നതിന്, ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം:

 1. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ/റോൾ നമ്പർ
 2. ജനനത്തീയതി/പാസ്‌വേഡ്

IBPS RRB 2021 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലർക്ക്) പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

Step I: IBPS @ibps.in ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക RRB ക്ലാർക്ക് ഫല ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Step II: ഹോംപേജിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റീഡിംഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക-“CRP-RRBs-X- ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റുമാർക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക”.

Step III: നിങ്ങളുടെ IBPS RRB ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി ഫലം 2021 പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, പാസ്‌വേഡ്, ക്യാപ്‌ച കോഡ് എന്നിവ നൽകുക.

Step IV: IBPS RRB ക്ലാർക്ക് ഫലം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ IBPS RRB ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Step V: ഭാവി റഫറൻസിനായി ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

IBPS RRB 2021 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലർക്ക്) പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിനൊപ്പം സ്കോർകാർഡും 2021 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ സ്കോർകാർഡ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

IBPS RRB 2021 Clerk Prelims Scorecard Link

IBPS RRB Clerk Mains Result 2021(മെയിൻസ് ഫലം)

IBPS RRB 2021 ക്ലർക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ ഫലം 2021 ഒക്ടോബർ 03 -ന് പരീക്ഷ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ IBPS പ്രഖ്യാപിക്കും. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ IBPS RRB ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലർക്ക്) 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള മെയിൻ പരീക്ഷ നൽകാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ.

IBPS RRB Clerk Final Result 2021(അവസാന ഫലം)

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ (ക്ലർക്ക്) മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്തിമഫലം. മെയിൻ പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി വിളിക്കുന്നു.

IBPS RRB Clerk Provisional Allotment(അലോട്ട്മെന്റ്)

മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ മനോഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് മെറിറ്റ്-കം-മുൻഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളിൽ (RRB) താൽക്കാലികമായി അനുവദിക്കും. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റായി റൂറൽ ബാങ്കിൽ 6500 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കും.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പുറത്തുവിട്ടു(IBPS RRB Clerk Result 2021 Out for Office Assistant Prelims Exam)_50.1
Bank Foundation For IBPS Clerk & PO

IBPS RRB Clerk Result 2021- FAQs (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. എപ്പോഴാണ് IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടത്തിയത്?

IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് (ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്) പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 08, 14 തീയതികളിൽ നടത്തി.

 

Q2. IBPS RRB 2021 ക്ലാർക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

IBPS RRB 2021 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ക്ലർക്ക്) പ്രിലിമിനറി ഫലം 2021 2021 സെപ്റ്റംബർ 03 -ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 

Q3. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിൽ എത്ര പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ (RRB) പങ്കെടുക്കുന്നു?

ഇന്ത്യയിലുടനീളം 43 പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ (RRB) ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Watch Vedio: IBPS RRB Clerk Result 2021

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള IBPS RRB ക്ലർക്ക് ഫലം 2021 പുറത്തുവിട്ടു(IBPS RRB Clerk Result 2021 Out for Office Assistant Prelims Exam)_60.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?