Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

History Quiz in Malayalam (ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)|For KPSC And HCA [24th February 2022]

History Quiz in Malayalam: Practice History Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. History Questions included different level news such as international,national, state, rank and reports, appointments, sports, Awards etc.

History Quiz in Malayalam

History Quiz in Malayalam: ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ‘ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ‘ 1940 __________ –ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

(a) ഓഗസ്റ്റ് 8

(b) ഓഗസ്റ്റ് 15

(c) ഓഗസ്റ്റ് 20

(d) ഓഗസ്റ്റ് 30

 

Q2. ‘ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർഇഷ്യൂ ചെയ്തത് __________ ആണ്.

(a) കിരീടം

(b) പാർലമെന്റ്

(c) വൈസ്രോയി

(d) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

 

Q3. _____ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

(a) 1909-ലെ കൗൺസിൽ നിയമം

(b) മോണ്ട്ഫോർഡ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ

(c) ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ

(d) 1935-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ നിയമം

 

Q4. __________-ൽ നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ വേവലിന്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ ജിന്ന തന്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

(a) ഡൽഹി

(b) ഷിംല

(c) കൽക്കട്ട

(d) മദ്രാസ്

 

Q5. 1946-ൽ ഡൽഹിയിലെ കാബിനറ്റ് മിഷന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ?

(a) ലോർഡ് പെത്തിക്ക് ലോറൻസ്

(b) സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്

(c) എ വി അലക്സാണ്ടർ

(d) ആറ്റ്ലി പ്രഭു

 

Q6. ഏത് പദ്ധതിയിലാണ് പ്രവിശ്യകൾക്ക് പൊതു എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്?

(a) വേവൽ പ്ലാൻ

(b) ഡിക്കി ബേർഡ് പ്ലാൻ

(c) കാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ

(d) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ

 

Q7. കാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ അംഗബലം ____ ആയിരിക്കും.

(a) 389

(b) 289

(c) 250

(d) 350

 

Q8. കാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ, ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ _________ അംഗങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷണറുടെ പ്രവിശ്യകൾക്കായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(a) 14

(b) 10

(c) 8

(d) 4

 

Q9. കാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ __________ അംഗങ്ങൾ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

(a) 90

(b) 93

(c) 103

(d) 100

 

Q10. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി വരച്ച ഭരണഘടന (കാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്) ____ വഴി നടപ്പിലാക്കും.

(a) പാർലമെന്റ്

(b) ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ

(c) വൈസ്രോയി

(d) ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

 

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

S2. Ans.(c)

S3. Ans.(c)

S4. Ans.(b)

S5. Ans.(a)

S6. Ans.(c)

S7. Ans.(a)

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(b)

S10. Ans.(b)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_90.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th February 2022]_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.