Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz

Geography Quiz in Malayalam (ഭൂമിശാസ്ത്രം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ) For Kerala PSC [12th April 2022]

Geography Quiz in Malayalam: Geography Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. Geography Quiz include topics based on particular syllabus. Questions are mostly from SCERT and NCERT text books.

Geography Quiz in Malayalam

Geography Quiz in Malayalam: ഭൂമിശാസ്ത്രം ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Geography Quiz in Malayalam)  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഏപ്രിൽ 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
April 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Geography Quiz in Malayalam For Kerala PSC [12th April 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Geography Quiz in Malayalam For Kerala PSC [12th April 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Geography Quiz [09th April 2022] Questions(ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഭൂപട നിർമ്മാണ ശാസ്ത്രത്തെ ___________ എന്ന് വിളിക്കുന്നു

(a) ഭൂമിശാസ്ത്രം

(b) കാർട്ടോഗ്രഫി

(c) ഫിസിയോഗ്രഫി

(d) ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം

Read More: HQ 101 Area Recruitment 2022 

 

Q2. വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ നാല് ദിശകളെ—— എന്ന് വിളിക്കുന്നു?

(a) കാർഡിനൽസ്

(b) ജോഗ്രഫിക്കൽ

(c) അക്ഷാംശം

(d) എയ്ഞ്ചൽ

Read More: Daily Current Affairs 8th April 2022

 

Q3. ___________ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നവയാണ് സാംസ്കാരിക ഭൂപടങ്ങൾ

(a) സ്വാഭാവികം

(b) മനുഷ്യ നിർമ്മിതം

(c) കൃത്രിമ

(d) പരിസ്ഥിതി

 

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക

ചോദ്യം 1.

  1. ഒരു അറ്റ്ലസ് എന്നത് വ്യത്യസ്ത തരം മാപ്പുകളുടെ ഒരു ബൗണ്ട് വോളിയമാണ്.
  2. അറ്റ്ലസ് മാപ്പുകൾ ചെറിയ തോതിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്.
  3. അപ്രധാനമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

(a) 1 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്

(b) 2 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്

(c) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്

(d) 1,2, 3 എന്നിവ ശരിയാണ്

 

 

Q5. പ്രസ്താവന I : ഭൂമിയുടെ ഒരു ത്രിമാന മാതൃകയാണ് ഗ്ലോബ്.

പ്രസ്‌താവന II: ചുരുട്ടാനോ മടക്കാനോ കഴിയുന്നതിനാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പമാണ്.

(a) പ്രസ്താവന I ശരിയും II തെറ്റുമാണ്.

(b) പ്രസ്താവന I തെറ്റാണ്, II ശരിയാണ്.

(c) രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്.

(d) രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്.

 

 

Q6. ”ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഉപഭൂഖണ്ഡഭൂമി” എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിപ്പറയുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പദം ഏതാണ്?

(a) പെനിൻസുല

(b) ഗൾഫ്

(c) കടലിടുക്ക്

(d) ദ്വീപ്

 

 

Q7. രണ്ട് വലിയ ജലാശയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതും ഇടുങ്ങിയതും സാധാരണ സഞ്ചാരയോഗ്യവുമായ ജലപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പദം ഏതാണ്?

(a) പെനിൻസുല

(b) ഗൾഫ്

(c) കടലിടുക്ക്

(d) ദ്വീപ്

 

 

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപ് ഏതാണ്?

(a) ഇന്ത്യ

(b) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

(c) അറേബ്യ

(d) എ & ബി

 

Read More
Kerala TET Previous Question Paper 2022, KTET Previous Year Question Papers    PDF Download | KTET മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

 

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സാങ്കൽപ്പിക രേഖയാണ് ഇന്ത്യയെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത്?

(a) ഭൂമധ്യരേഖ

(b) ട്രോപിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ

(c)  ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാപ്രികോൺ

(d) ആർട്ടിക് സർക്കിൾ

 

 

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ജലാശയമാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭവനം?
(a) അറബിക്കടൽ(b) ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ(c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം(d) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,Download the app now, Click hereAdda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

SOLUTIONSS1. Ans (b)S2. Ans (a)S3. Ans (b)

S4. Ans (d)

S5. Ans (a)

S6. Ans (d)S7. Ans (a).S8. Ans (c)

S9. Ans (b)

S10. Ans (a)

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA 247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now,Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിലക്കുറവ് )

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Geography Quiz in Malayalam For Kerala PSC [12th April 2022]_70.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test SeriesKerala Police and Other State Government Exams

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Geography Quiz in Malayalam For Kerala PSC [12th April 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Geography Quiz in Malayalam For Kerala PSC [12th April 2022]_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.