Malyalam govt jobs   »   News   »   FCI Assistant Grade 3 Salary

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022 പേ സ്കെയിൽ, ജോലി പ്രൊഫൈൽ, അലവൻസുകൾ എന്നിവ

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022 വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3-ൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതുക്കിയ ഇൻ-ഹാൻഡ് ശമ്പളം, ജോലി പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം വായിക്കാം.ഈ ലേഖനത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ ഏറെ പ്രയോജനകരം ആണ്.

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022 :

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022: ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FCI) അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അസിസ്റ്റന്റിനായുള്ള FCI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ ശമ്പള ഘടന, ശമ്പള സ്‌കെയിൽ, ജോലി പ്രൊഫൈൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഗ്രേഡ് 3. FCI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരം ബിരുദധാരികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനം നേടാനുള്ള ആകർഷകമായ അവസരമാണ്.

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് III-നുള്ള പേ സ്‌കെയിൽ എല്ലാ സോണുകളിലും ഒരേപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു, അത് 28,200 രൂപ മുതൽ Rs. 79,200/-.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളത്തിനായി താഴെയുള്ള പട്ടിക പരിശോധിക്കാം

FCI Assistant Grade 3 Salary Package 2022
Pay Scale 28,200/- – 79,200/-
Entry Basic Pay 40,000/-
Dearness Allowance 11,760/-
House Keep Up Allowance 4000/-
House Rent Allowance 7,200/-
Driver Allowance 2000/-
Family Maintenance Allowance 2000/-
Entertainment Allowance 2400/-
Domestic Assistance 2000/-
Gross earnings 71360

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Syllabus 2022 PDF Download_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം – ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ:

അടിസ്ഥാന ശമ്പള സ്കെയിലിന് പുറമെ 1000 രൂപ. 28,200 – രൂപ. 79,200, FCI ഗ്രേഡ് III അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ അവരുടെ ശമ്പള ഘടനയിൽ മറ്റ് അലവൻസുകളും ഉൾപ്പെടും, അതായത്: –

 • ഹൗസ് റെന്റൽ അലവൻസ് (HRA)
 • യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക
 • ട്രെയിൻ/ബസ് നിരക്കുകൾ (നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്)
 • പരിശീലന സമയത്ത് ഫീൽഡ് ഓഫീസുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പ്രതിദിന അലവൻസ് അനുവദനീയമാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി താമസിക്കാനുള്ള ചാർജുകളൊന്നും തിരികെ നൽകില്ല.

FCI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022

FCI Assistant Grade 3 Salary And Other Allowances | Pay scale_4.1
FCI Comprehensive Batch

FCI AG 3 ശമ്പളത്തോടൊപ്പം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്:

 • സെൻട്രൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (CPF)
 • ഗ്രാറ്റുവിറ്റി
 • യാത്രാ ഇളവുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക
 • എൻകാഷ്മെന്റ് വിടുക
 • മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്
 • പെൻഷൻ

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

 • പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ച് മൊത്ത ശമ്പളം വ്യത്യാസപ്പെടും.
 • എല്ലാ നിയമനങ്ങളും കോർപ്പറേഷന്റെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.
 • ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി എന്ന നിലയിലുള്ള പരിശീലന കാലയളവ് പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി കണക്കാക്കില്ല.

FCI AG GRADE 3 Syllabus And Exam Pattern 

Also Read:

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022: ജോലി പ്രൊഫൈൽ ;

അപേക്ഷകർക്ക് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിലെ എഫ്‌സിഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3-ന്റെ ജോലി പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കാം, അതായത് അക്കൗണ്ട്‌സ്, ടെക്‌നിക്കൽ, ജനറൽ, ഡെപ്പോ എന്നിവ ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Also Read About :  FCI Manager Exam 2022 Previous Year Cut Off Marks 

FCI Manager Previous Year Question Paper 

FCI Assistant Grade 3 Salary 2022 : Job Profile
Assistant Grade-III (Accounts) The candidate who is posted under Assistant Grade-III (Accounts) will be completely looking after Financial Account Package (FAP).
Assistant Grade-III (Technical) The candidates who are posted under Assistant Grade III Technical are responsible to safeguard the food grains which are procured or stored in the godowns of FCI. Also, these people are responsible to check the quality of the food grains such as color, moisture, admixture, pests during procurement.  The food grains which are certified by the technical assistants are purchased by FCI. Once the food grains are procured, he/she must periodically check and ensure that they are pest free food grains.
Assistant Grade-III General  The candidates who are posted under Assistant Grade III will look after the Admin related work. Also, the General Cadre Candidate will take care of Vigilance, PV, Legal, IT, SL/TL.
Assistant Grade-III (Depo)  Candidates who are posted under this position will be working in the field. They are responsible to maintain an environment where the storage loss of grains is very less.

 

FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളം 2022 – പതിവുചോദ്യങ്ങൾ :

Q1. 2022-ലെ FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 പോസ്റ്റുകളുടെ പേസ്‌കെയിൽ എന്താണ്?

ഉത്തരം. FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 പോസ്റ്റ് 2022 പേസ്‌കെയിൽ 28,200/- മുതൽ 79,200/- രൂപ വരെയാണ്.

Q2. FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3ശമ്പളത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അടിസ്ഥാന അലവൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉത്തരം. FCI അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 ശമ്പളത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അടിസ്ഥാന അലവൻസുകൾ ഡിയർനസ് അലവൻസുകൾ, എച്ച്ആർഎ, ട്രാവലിംഗ് അലവൻസുകൾ എന്നിവയാണ്.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

 

Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
September Month Exam Calander Upcoming Kerala PSC 

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

FCI Assistant Grade 3 Salary And Other Allowances | Pay scale_4.1
FCI Comprehensive Batch

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exam

 

Sharing is caring!