Malyalam govt jobs   »   News   »   DEDO CEPTAM 10 Salary 2022

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022: ശമ്പളവും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിശോധിയ്ക്കുക

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022: ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ(DRDO) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് DRDO CEPTAM റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളവും ജോലിയുടെ പ്രൊഫൈലും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും. ഇൻ-ഹാൻഡ് ശമ്പളം കൂടാതെ, നിയമിതരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും അലവൻസുകളും ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തസ്തികയെ വത്യസ്തമാകുന്നത് . ഈ ലേഖനത്തിൽ, DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022 സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു .

Click & Fill the form to get all details of DRDO Exam Preparation 2022-23

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022:

ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ(DRDO) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് DRDO CEPTAM റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതൊരു റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനും ശമ്പളം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അഡ്‌മിൻ, അലൈഡ് കേഡറിന് (A&A) കീഴിലുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ ശമ്പള നിലവാരവും അലവൻസുകളും ഉൾപ്പെടെ DRDO CEPTAM ശമ്പളം 2022 വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ലാഭകരമായ ശമ്പളവും ഈ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്‌. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രൊബേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കും കൂടാതെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂളുകളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ എവിടെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

DRDO CEPTAM 10 Salary 2022, Salary Structure & Allowances_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

 DRDO Recruitment 2022

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പള ഘടന 2022 :

DRDO CEPTAM റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് കീഴിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 7th CPC Pay Matrix പ്രകാരമുള്ള വിവിധ തസ്തികകൾക്കുള്ള പേ ലെവൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജോലിയുടെ ശമ്പള ഘടന വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Posts Pay Level
Junior Translation Officer Pay Level-6 (Rs 35400-112400)
Stenographer Grade-I
Stenographer Grade-II Pay Level-4 (Rs 25500-81100)
Administrative Assistant Pay Level-2 (Rs 19900-63200)
Store Assistant
Security Assistant
Vehicle Operator
Fire Engine Driver
Fireman
DRDO CEPTAM 10 Salary 2022, Salary Structure & Allowances_50.1
DRDO CEPTAM 10 Batch 2022

DRDO Syllabus 2022

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022: മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക;

DRDO CEPTAM 10 തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ശമ്പളം ഒഴികെയുള്ള വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും അലവൻസുകളും ലഭിക്കും. അവർക്ക് ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളും അലവൻസുകളും ഞങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 • ഡിയർനസ് അലവൻസ്
 • വീട്ടു വാടക അലവൻസ്
 • ഗതാഗത അലവൻസ്
 • കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ്
 • യാത്രാ ഇളവുകൾ
 • മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ
  കാന്റീന് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (CSD) സൗകര്യങ്ങൾ

DRDO CEPTAM 2022 Complete Batch

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022: ജോലി പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുക :

DRDO CEPTAM 10-ന്റെ പ്രധാന പങ്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ: ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്കും തിരിച്ചും വിവിധ രേഖകളുടെ വിവർത്തനം.
 • സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ: പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ബ്രീഫിംഗുകൾ, പ്രസംഗം എഴുത്ത്, പൊതുജനസമ്പർക്കത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു.
 • സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്: സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുരക്ഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.
 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്: ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക , ടൈപ്പിംഗ് , പകർത്തൽ, ബൈൻഡിംഗ്, സ്കാനിംഗ്, ഫോൺ കോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകൽ, മീറ്റിംഗുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.
 • സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്: സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്റ്റോർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റർ: മെറ്റീരിയലുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
 • ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ: സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അനാവശ്യ തീപിടിത്തം തടയുക.
 • ഫയർമാൻ: തീ അണയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുക, വൈദ്യസഹായം നൽകുക തുടങ്ങിയവ.

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022: കരിയർ വളർച്ച എപ്രകാരം :

DRDO CEPTAM 10 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് കീഴിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കരിയർ വളർച്ചയുടെ മികച്ച വശങ്ങളുണ്ട്. ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (DRDO) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്‌സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ഈ സംഘടന ഉത്തരവാദിയാണ്. പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിപുലമായ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. DRDO യുടെ 60 ലധികം ലബോറട്ടറികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ/യൂണിറ്റുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. കൃത്യമായ സമയ ഇടവേളകളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ജീവനക്കാർക്കായി ഇന്റേണൽ പ്രൊമോഷണൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു, അതുവഴി അവർക്ക് അവരുടെ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.

DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022 : പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ:

ചോദ്യം.1 DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അലവൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉത്തരം. DRDO CEPTAM 10 ശമ്പളം 2022-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അലവൻസുകൾ ഡിയർനസ് അലവൻസ്, മെഡിക്കൽ അലവൻസ്, ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് മുതലായവയാണ്.

ചോദ്യം .2 DRDO CEPTAM റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ വിവിധ തസ്തികകൾക്ക് കീഴിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ്?

ഉത്തരം. DRDO CEPTAM റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ന്റെ വിവിധ തസ്തികകൾക്ക് കീഴിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ ലേഖനത്തിൽ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 3 . DRDO CEPTEM 10 -ന്റെ ശമ്പള ഘടന എപ്രകാരമാണ് ?

ഉത്തരം. DRDO CEPTEM 10 -ന്റെ ശമ്പള ഘടന മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ലേഖനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

DRDO CEPTAM 10 Salary 2022, Salary Structure & Allowances_60.1
Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

DRDO CEPTAM 10 Salary 2022, Salary Structure & Allowances_80.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

DRDO CEPTAM 10 Salary 2022, Salary Structure & Allowances_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.