Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

Chemistry Quiz in Malayalam(കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)|For KPSC And HCA [8th February 2022]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Chemistry Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. വ്യാവസായികമായി ________ ന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയാണ് പോളിത്തീൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

(a) മീഥെയ്ൻ

(b) സ്റ്റൈറീൻ

(c) അസറ്റലീൻ

(d) എഥിലീൻ

 

Q2. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ?

(a) പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്

(b) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

(c) അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

(d) സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്

 

Q3. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഏതാണ് ?

(a) ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ

(b) ഗ്യാസ് തെർമോമീറ്റർ

(c) ആൽക്കഹോൾ തെർമോമീറ്റർ

(d) റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ

 

Q4. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതീകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

(a) കനത്ത വെള്ളം

(b) ലിക്വിഡ് സോഡിയം

(c) (a) മാത്രം

(d) (a) ഉം (b)

 

Q5. ആറ്റങ്ങൾ _____ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്.

(a) ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രം

(b) പ്രോട്ടോണുകൾ മാത്രം

(c) ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും

(d) ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും

 

Q6. പ്രിസങ്ങളും ലെൻസുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് തരം _____ ആണ്.

(a) മൃദുവായ ഗ്ലാസ്

(b) പൈറെക്സ് ഗ്ലാസ്

(c) ജെന ഗ്ലാസ്

(d) ഫ്ലിന്റ് ഗ്ലാസ്

 

Q7. കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിന്തറ്റിക് നാരുകൾ ഏതാണ് ?

(a) പരുത്തി

(b) റയോൺ

(c) ടെറിലീൻ

(d) നൈലോൺ

 

Q8. വിറ്റാമിൻ ബി 1 (തയാമിൻ) ന്റെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഉറവിടം

(a) കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ

(b) തൈര്

(c) മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ

(d) മുട്ടകൾ

 

Q9. LPG എന്നത് _____ ന്റെ മിശ്രിതമാണ്.

(a) ബ്യൂട്ടെയ്നും ഐസോബുട്ടീനും

(b) ബ്യൂട്ടെയ്നും പ്രൊപ്പെയ്നും

(c) ഐസോബുട്ടേനും പ്രൊപ്പെയ്നും

(d) ബ്യൂട്ടെയ്ൻ, ഐസോബ്യൂട്ടെയ്ൻ, പ്രൊപ്പെയ്ൻ

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘടകം ഏതാണ് ?

(a) എഥെയ്ൻ

(b) പ്രൊപ്പെയ്ൻ

(c) മീഥെയ്ൻ

(d) ബ്യൂട്ടെയ്ൻ

 

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

Sol.Polyethylene or polytheneis the most common plastic in use today.

Polythene(PE) is usually a mixture of similar polymers of ethylene.

Polymerization of ethylene produces polyethylene.

 

S2. Ans.(d)

Sol.Silver bromide (AgBr)is widely used in photographic films.

It is a soft, pale-yellow, water-insoluble salt well known (along with other silver halides) for its unusual sensitivity to light.

This property has allowed silver halides to become the basis of modern photographic materials.

 

S3. Ans.(c)

Sol.Ethanol-filled thermometers are used in preference to mercury for meteorological measurements of minimum temperatures and can be used down to −70 °C (−94 °F).

If an alcohol thermometer utilizes a combination of ethyl alcohol, toluene, and pentane, its lower temperature range may be extended to measure temperatures down to as low as −200 °C (−328 °F).

Hence, alcohol thermometer is used to indicate the lowest temperature.

 

S4. Ans.(d)

Sol. Heavy water or deuterium oxide (D₂O) is used as a moderator in certain types of nuclear reactors.

Deuterium oxide is an integral part of heavy water nuclear reactors, where it is used as a coolant and as a neutron moderator.

Liquid sodium isalso used as a heat transfer fluid(Coolant) in some types of nuclear reactors because it has the high thermal conductivity and low neutron absorption cross section required to achieve a high neutron flux in the reactor.

 

S5. Ans.(d)

Sol.Every atom is composed of a nucleus and one or more electrons bound to the nucleus.

The nucleus is made of one or more protons and a number of neutrons.

 

S6. Ans.(d)

Sol.In the optical glass industry, flint glass isused to make lenses and prisms. Because it absorbs most ultraviolet light but comparatively little visible light, it is also used for telescope lenses.

 

S7. Ans.(b)

Sol.Artificial silk or art silk is any synthetic fiber which resembles silk, but typically costs less to produce.

Rayon is frequently used as artificial Silk.

 

S8. Ans.(c)

Sol.Thiamin or Vitamin B1is found naturally in meats, fish, and whole grains. It is also added to breads, cereals, and baby formulas.

 

S9. Ans.(b)

Sol.Liquefied petroleum gas also known as LPG or LP Gas, is a flammable mixture of hydrocarbon gases, most commonly propane, butane, and propylene.

 

S10. Ans.(c)

Sol.Natural gas also known as fossil gas; is a naturally occurring hydrocarbon gas mixture, consisting of methane and commonly including varying amounts of other higher alkanes, and sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, or helium.

Natural gas is a non-renewablehydrocarbon used as a source of energy for heating, cooking, and electricity generation.

It is also used as a fuel for vehicles.

The extraction and consumption of natural gas is a major and growing driver of climate change.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_90.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th February 2022]_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.