Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Atmosphere of Earth

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം) :-ഇൻകമിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് (യുവി) വികിരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച്, ഗ്രഹത്തെ ഇൻസുലേഷനിലൂടെ ഊഷ്മളമാക്കി, പകലും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള താപനില തടയുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയിലെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളികളെ ചൂടാക്കുന്നു, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായു സഞ്ചാരവും കാലാവസ്ഥാ രീതികളും കൈമാറുന്നു. ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ ലേഖനം വായിക്കുക

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 3rd week

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_50.1
Atmosphere of Earth

ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന വായുമണ്ഡലത്തെയാണു ഭൗമാന്തരീക്ഷം  എന്നതു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവന്റെ നിലനില്പും വളർച്ചയും അന്തരീക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദൃശ്യവും അസ്പൃശ്യവും പ്രകാശസംക്രമണ ക്ഷമവുമാണ് വായുമണ്ഡലം. ഉയരം കൂടുന്തോറും നേർത്തുവരുന്ന ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി 1,000 കി.മീ. ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കം ചില വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് വായു. ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വായു ശ്വസിക്കുന്നു. നൈട്രജനും‍ ഓക്സിജനുമാണ് വായുവിൽ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും, ആർഗൺ പോലെയുള്ള ഉൽകൃഷ്ട‍ വാതകങ്ങളും ചെറിയ അളവിൽ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പല ഗുണവിശേഷങ്ങളും പ്രകടമാക്കുന്നു. അത്ഭുതകരങ്ങളായ പ്രക്രിയകൾക്ക് അവ ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. കാറ്റ്, മേഘങ്ങൾ, വർണരാജികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അന്തരീക്ഷമാണ്.

Types of Atmosphere (അന്തരീക്ഷ മേഖലകൾ)

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_60.1
Types of Atmosphere

Troposphere (ട്രോപോസ്ഫിയർ) – A Type of Atmosphere

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_70.1
Troposphere

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ മണ്ഡലമാണ് ട്രോപോസ്ഫിയർ. വായുപിണ്ഡത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളവും ഈ മേഖലയിലാണ്. അന്തരീക്ഷ ജലാംശത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒൻപത് ഭാഗവും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നു. മലിനധൂളികൾ വ്യാപിക്കുന്നതും വ്യാപരിക്കുന്നതും ഇവിടെത്തന്നെ. അന്തരീക്ഷവിക്ഷോഭങ്ങളുടേതായ മേഖലയാണ് ഇത്. ഇവയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അന്യോന്യപ്രക്രിയകളാണ് കാലാവസ്ഥാപ്രകാരങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്നത്. സംവഹനരീതിയിലുള്ള ചലനം കാരണം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വായുവിന്റെ ഗതിശീലം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഭൂഭ്രമണം, കര, കടൽ എന്നിവയുടെ ആപേക്ഷികസ്ഥിതി, നിമ്നോന്നതപ്രകൃതി, ഭൂതലഘർഷണം എന്നിവയുടെ പ്രഭാവത്തിനു വഴങ്ങി വായു ആഗോളപരിസഞ്ചരണത്തിനു വിധേയമാകുന്നു. വിഭിന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ആർജിച്ച വായുപിണ്ഡങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നാണ് ആർദ്രോഷ്ണാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ താപനില ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ക്രമമായ ഈ താപക്കുറച്ചിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപക്ഷയമാനം. കി.മീ. ന് 6.5oC എന്ന തോതിലാണ് ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നത്. ട്രോപോമണ്ഡലത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിലെ ശ.ശ. താപനില- 60oC ആണ്. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജലാംശം, കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എന്നിവ സൂര്യാതാപത്തിന്റെ ക്രമവിതരണമുൾപ്പെടെ ഭൂമിയുടെ താപനില സമീകരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

മധ്യരേഖയോടടുത്ത് ട്രോപോമണ്ഡലത്തിന്റെ സീമ 16-17 കി.മീ. വരെ എത്തുന്നു. എന്നാൽ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശം 6-7 കി.മീ. വരെ മാത്രമേ വരൂ. ട്രോപോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലായുള്ള സീമാമേഖലയാണ് ട്രോപോപാസ്. ഉദ്ദേശം 5 കി.മീ. വ്യാപ്തിയുള്ള ഈ വിതാനത്തിൽ ഊഷ്മാവു സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നു. എല്ലാ അക്ഷാംശങ്ങളിലും തുടർച്ചയായുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല ഇത്. പ്രത്യേക അക്ഷാംശമേഖലകളിൽ വ്യക്തമായ വിച്ഛിന്നതകൾ കാണുന്നു.

Stratosphere (സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ) – A Type of Atmosphere

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_80.1
Stratosphere

അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ അവശോഷണം മൂലം താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഊഷ്മാവ് ക്രമേണ ഉയർന്ന് ഉദ്ദേശം 50 കി.മീ. ഉയരെ സമുദ്രനിരപ്പിലേതിന് തുല്യമായിത്തീരുന്നു. 12 കി.മീ. മുതൽ 30 കി.മീ. വരെ കാണുന്ന ഓസോൺ മണ്ഡലം  സ്ട്രാറ്റോ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഉപമേഖലയാണ്. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ പ്രകാശരാസപ്രക്രിയയുടെ  ഫലമായി ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നതുമൂലം ഓക്സിജൻ ഓസോണായും, മറിച്ചും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. വിനാശകരമായ ഓസോൺവാതകം ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ (ലക്ഷത്തിലൊരംശം) കാണപ്പെടുന്നത് 35 കി.മീ. ഉയരെയാണ്. ഏറ്റവും താഴത്തെവിതാനങ്ങളിൽ തീരെയും ഇല്ല. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ അവശോഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഓസോൺ ആണ്. ഭൂമിയിൽനിന്നും വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദീർഘതരംഗങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചു മടക്കി അയയ്ക്കുന്നതിലും ഓസോണിനു പങ്കുണ്ട്.

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ജലാംശം കാണുന്നില്ല. തൻമൂലം മേഘങ്ങളില്ലാത്ത നിർമ്മല മേഖലയായിരിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം 25 കി.മീ. ഉയരെയായി വല്ലപ്പോഴും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ‘ചിപ്പി’ മേഘങ്ങൾ  സാധാരണമേഘങ്ങളിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ആകാശത്തിന്റെ നിറം കടുംനീലയോ കറുപ്പോ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ വായു നന്നേ നേർത്തതാണ്. അതു പ്രകാശതരംഗങ്ങളെ അപഭംഗപ്പെടുത്തുകയോ പ്രകീർണനവിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ട്രാറ്റോമണ്ഡലത്തിന്റെ താഴത്തെ വിതാനങ്ങളിൽ മലിനധൂളികളുടെ ആധിക്യം കാണാം. ഗന്ധകസ്വഭാവമുള്ള ഉല്കാധൂളികളാണ് കൂടുതലായുള്ളത്.

സ്ഥിരദിശകളിൽ അനുസ്യൂതമായി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപര്യന്തരീക്ഷവാതങ്ങൾ  ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ‘ജെറ്റ് സ്ട്രീം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ആഗോള വാതപരിസഞ്ചരണവ്യവസ്ഥയിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും തൊട്ടുമുകളിലുള്ള മണ്ഡലമായ മീസോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥിര-ഊഷ്മാവിന്റേതായ സീമാമേഖലയാണ് സ്ട്രാറ്റോപാസ്. ജറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് പൈലറ്റുമാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.ഈ മേഖലയിലെ വായുവിന്റെ തിരശ്ചീന ചലനമാണ് കാരണം.

Mesosphere (മെസോസ്ഫിയർ) – A Type of Atmosphere

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_90.1
Mesosphere

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാളിയാണ് മെസോസ്ഫിയർ, നേരിട്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും മുകളിൽ തെർമോസ്ഫിയറിനും താഴെയാണ്. മധ്യമേഖലയിൽ, ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നു. ഈ സ്വഭാവം അതിന്റെ പരിധികൾ നിർവ്വചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഇത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു (ചിലപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോപോസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), മെസോപോസിൽ അവസാനിക്കുന്നു, ഇത് −143 ° C (−225 ° F) ൽ താഴെയുള്ള താപനിലയുള്ള ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഭാഗമാണ്. ; 130 K).മെസോസ്ഫിയറിന്റെ കൃത്യമായ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള അതിരുകൾ അക്ഷാംശത്തിലും സീസണിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ശൈത്യകാലത്തും ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും, വേനൽക്കാലത്തും ധ്രുവങ്ങളിലും കുറവാണ്), എന്നാൽ താഴത്തെ അതിർത്തി സാധാരണയായി 50 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് (31 മുതൽ 40 മൈൽ; 164,000 മുതൽ 213,000 അടി വരെ) ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും മുകളിലുള്ള അതിർത്തിക്കും (മെസോപോസ്) സാധാരണയായി 85 മുതൽ 100 ​​കി.മീ (53 മുതൽ 62 മൈൽ; 279,000 മുതൽ 328,000 അടി വരെ)

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും മെസോസ്ഫിയറിനെയും ചിലപ്പോൾ “മധ്യ അന്തരീക്ഷം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ (7.5 മുതൽ 50 മൈൽ) വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. 80-90 കി.മീ (50-56 മൈൽ) ഉയരത്തിലുള്ള മെസോപോസ്, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പുറം പാളിയായ തെർമോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മെസോസ്ഫിയറിനെ വേർതിരിക്കുന്നു. ഇത് ടർബോപോസ് ആണ്, അതിനു താഴെ വിവിധ രാസ ഇനങ്ങൾ കലങ്ങിയ എഡ്ഡികൾ കാരണം നന്നായി കലർന്നിരിക്കുന്നു.ഈ തലത്തിന് മുകളിൽ, അന്തരീക്ഷം ഏകീകൃതമല്ലാത്തതിനാൽ വ്യത്യസ്ത രാസ ഇനങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ഉയരം അവയുടെ തന്മാത്രാ പിണ്ഡം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

Thermosphere (തെർമോസ്ഫിയർ) – A Type of Atmosphere

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_100.1
Thermosphere

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ നിന്നും എക്സോസ്ഫിയറിന് താഴെ. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ പാളിക്കുള്ളിൽ, അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം തന്മാത്രകളുടെ ഫോട്ടോയോണൈസേഷൻ/ഫോട്ടോഡിസോസിയേഷന് കാരണമാകുന്നു, അയോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു; തെർമോസ്ഫിയർ അയോണോസ്ഫിയറിന്റെ വലിയ ഭാഗമാണ്. ചൂട് എന്നർഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്ക് (തെർമോസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു) എന്നതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ച്, തെർമോസ്ഫിയർ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ (50 മൈൽ) ഉയരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ സൗരവികിരണം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ തെർമോസ്ഫെറിക് താപനില ഉയരം കൂടുന്നു. താപനില സൗരോർജ്ജ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് 2,000 ° C (3,630 ° F) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാകാം. റേഡിയേഷൻ ഈ പാളിയിലെ അന്തരീക്ഷ കണങ്ങളെ വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് ചെയ്ത കണികകളാക്കുകയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പാളിയിലെ വളരെ ദുർബലമായ വാതകം പകൽ സമയത്ത് 2,500 ° C (4,530 ° F) ൽ എത്താം. ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഒരു നിരീക്ഷകനോ വസ്തുവിനോ തെർമോസ്ഫിയറിൽ തണുത്ത താപനില അനുഭവപ്പെടും, കാരണം വാതകത്തിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത (പ്രായോഗികമായി ഒരു ഹാർഡ് വാക്വം) തന്മാത്രകൾക്ക് ചൂട് നടത്താൻ അപര്യാപ്തമാണ്.ഒരു സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ കുറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ 0 ° C (32 ° F) ൽ താഴെയായിരിക്കും, കാരണം താപ വികിരണം മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം അന്തരീക്ഷ വാതകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തെ കവിയുന്നു. 160 കിലോമീറ്ററിന് (99 മൈൽ) മുകളിലുള്ള അനാകോസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ, സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതിനാൽ തന്മാത്രാ ഇടപെടലുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ്, ഇത് ശബ്ദം കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

Exosphere (എക്സോസ്ഫിയർ) – A Type of Atmosphere

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_110.1
Exosphere

എക്സോസ്ഫിയർ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നേർത്തതും അന്തരീക്ഷം പോലെയുള്ളതുമായ ഒരു വോള്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ആ ശരീരവുമായി ഗുരുത്വാകർഷണപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ എവിടെ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതിനാൽ തന്മാത്രകൾ കൂട്ടിയിടിയില്ലാത്തവയാണ്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം പോലുള്ള ഗണ്യമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ശരീരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, എക്സോസ്ഫിയർ മുകളിലെ പാളിയാണ്, അവിടെ അന്തരീക്ഷം മങ്ങുകയും ബഹിരാകാശവുമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇത് തെർമോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ നേരിട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗവേഷണത്തിന്റെ അഭാവം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ. ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ, വ്യാഴത്തിന്റെ മൂന്ന് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപരിതല അതിർത്തി എക്സോസ്ഫിയറുകളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് കീഴിൽ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷമില്ലാതെ എക്സോസ്ഫിയറുകളുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ എക്സോസ്ഫിയർ കൂടുതലും ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവുമാണ്, അടിത്തറയ്ക്ക് സമീപം ചില ഭാരമേറിയ ആറ്റങ്ങളും തന്മാത്രകളും ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
September Month

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Atmosphere of Earth (ഭൗമാന്തരീക്ഷം)| KPSC & HCA Study Material_120.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?