கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [9 September2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [9 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் July 2021

 

Q1. ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பக்கங்களை 1 மீ அதிகரித்தால் அதன் பரப்பளவு 3 சதுர மீட்டர் அதிகரிக்கப்படும். அதன் பக்கத்தின் நீளம்?

(a) 2 மீட்டர்

(b) 5/2 மீட்டர்

(c) 3/2 மீட்டர்

(d) √3 மீட்டர்

 

Q2.  சதுரத்தின் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் வட்டத்தின் விட்டம் சமமாக இருக்கும் போது, ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கும் ஒரு வட்டத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் (எடுத்து, π = 22/7) ?

(a) 14: 11

(b) 28: 11

(c) 7: 22

(d) 22: 7

 

Q3. cot 17° (cot 73°〖cos〗^2 22° + 1/(cot⁡〖17°〗 〖sec〗^2 68°))  இன்  மதிப்பு?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) √3

 

Q4.  X = z = 225 மற்றும் y = 226 என்றால் x^3 + y^3 + z^3 – 3xyz   இன் மதிப்பு?

(a) 765

(b) 676

(c) 576

(d) 674

 

Q5. ஒரு மனிதன் 8 மணி நேரத்தில் 40 கிமீ நீரோட்டத்துக்கு எதிரான திசையிலும்  மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் 36 கிமீ தூரம் நீரோட்ட திசையிலும் செல்கிறான். பின்னர் நீரோட்டத்தின் வேகம்?

(a) 0.5 கிமீ/மணி.

(b) 1.5 கிமீ/மணி.

(c) 1 கிமீ/மணி.

(d) 3 கிமீ/மணி.

 

Q6. இரண்டு குழாய்கள் ஒரே நேரத்தில் செயல்பட்டால், ஒரு தொட்டி 12 மணி நேரத்தில் நிரப்பப்படும். ஒரு குழாய் மற்றதை விட 10 மணிநேரம் வேகமாக தொட்டியை நிரப்புகிறது. தொட்டியை நிரப்ப வேகமான குழாய் மட்டும் எத்தனை மணி நேரம் ஆகும்?

(a) 12 மணி.

(b) 18 மணி.

(c) 20 மணி.

(d) 15 மணி

 

Q7. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு கூட்டு வட்டி மற்றும் தனி வட்டி ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு ஆண்டுக்கு  5% வீதம்  2 வருடங்களுக்கு  ரூ .41 ஆகும். பணத்தின் தொகை என்ன?

(a) ரூ. 7200

(b) ரூ. 8400

(c) ரூ. 9600

(d) ரூ. 16400

 

Q8. ஒரு மின்விசிறி ரூ .1500 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பட்டியல் விலையில் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. நிகர விலையை ரூ .1104 க்கு கொண்டு வர வாடிக்கையாளருக்கு என்ன கூடுதல் தள்ளுபடி வழங்கப்பட வேண்டும்?

(a) 8%

(b) 10%

(c) 12%

(d) 15%

 

Q9. ஒரு பள்ளியில் 1400 மாணவர்கள் உள்ளனர், அவர்களில் 25% பேர் கண்ணாடி அணிந்துள்ளனர் மற்றும் அவர்களில் 7 இல் 2 பங்கு பேர் கண்ணாடி அணிந்துள்ளனர். பள்ளியில் எத்தனை பெண்கள் கண்ணாடி அணிகிறார்கள்?

(a) 100

(b) 200

(c) 250

(d) 300

 

Q10. இரண்டு எண்களின் விகிதம் 3: 4 மற்றும் அவற்றின் HCF 15. பிறகு இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன ?

(a) 115

(b) 105

(c) 110

(d) 120

 

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

 

S1.Ans. (c)

Sol.Side of equilateral triangle = x meter

Difference of area = √3

ATQ,

√3/4[〖(x + 1)〗^2– x^2] = √3

x^2 +2x + 1 – x^2 = 4

2x + 1 = 4

2x = 3

x = 3/2 meter.

 

S2.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [9 September2021] |_50.1

 

S3.Ans. (b)

Sol. cot 17° (cot 73° 〖cos〗^2 22° + 1/(cot⁡〖17°〗 〖sec〗^2 68°))

cot 17° . cot 73° .〖cos〗^2 22° + (cot 17° )/(cot⁡〖17°〗 〖sec〗^2 68°)

cot 17° cot (90° – 17°). 〖cos〗^2 22° + 〖cos〗^2 68°

cot 17°tan 17° 〖cos〗^2 22° + 〖cos〗^2 (90°- 22°)

〖cos〗^2 22° + 〖sin〗^2 22°

1

 

S4.Ans. (b)

Sol.x = z = 225, y = 226

x + y + z = 225 + 226 + 225  =  676

We know,

x^3 + y^3 + z^3 – 3xyz = 1/2 (x + y + z) [〖(x-y)〗^2 + 〖(y-z)〗^2 +〖(z-x)〗^2]

x^3 + y^3 + z^3 – 3xyz = 1/2 * 676 [〖(225-226)〗^2 + 〖(226-225)〗^2 +〖(225-225)〗^2]

= 1/2 * 676 * (1 + 1)

= 676

 

S5.Ans. (a)

Sol.Speed of Stream = 1/2 (Downstream – Upstream)

= 1/2 (36/6 – 40/8)

= 1/2 = 0.5 km/hr

 

S6.Ans. (c)

Sol.If the slower pipe fills the tank in x hours, then

ATQ,

1/x + 1/(x – 10) = 1/12

(x – 10 + x)/(x (x – 10)) = 1/12

x^2 – 10x = 24x – 120

x^2 – 34x + 120 = 0

(x – 4) (x – 30) = 0

x = 30 because x ≠ 4

Required time = 30 – 10

= 20 hours

 

S7.Ans. (d)

Sol.Difference = (PR^2)/10000

41 = (P * 5 * 5)/10000

41 = P/400

P = Rs. 16400

 

S8.Ans. (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [9 September2021] |_60.1

 

S9.Ans. (c)

Sol. Number of students who wear spectacles

(1400 * 25)/100 = 350

Girls who wear spectacles

= (1 – 2/7) of 350

= 350 * 5/7= 250

 

S10.Ans. (b)

Sol.  Let the numbers be 3x and 4x.

Their HCF = x = 15

Sum of numbers = 3x + 4x = 7x

= 15 × 7 = 105

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY (75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [9 September2021] |_70.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?