Punjab govt jobs   »   PPSC SO Recruitment   »   PPSC Section Officer Syllabus 2023

PPSC Section Officer Syllabus 2023 and Exam Pattern

PPSC Section Officer Syllabus 2023 and Exam Pattern: 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ, PPSC ਨੇ PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। PPSC ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

PPSC Section Officer

PPSC Section Officer Syllabus 2023 Overview | PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

PPSC Section Officer Syllabus 2023: ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PPSC ਵਿੱਚ Section Officer Vacancy ਦਾ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ, ਉੱਮਰ, ਵੇਤਨ, ਔਫੀਸ਼ਿਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PPSC Section Officer Syllabus 2023 Overview
Organization Name
Punjab Public Service Commission
Post Name Section Officer
No. of Posts 66 Posts
Category syllabus
Job Location Punjab

PPSC Section Officer Exam Pattern | PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ

PPSC Section Officer Syllabus and Exam Pattern 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ Section Officer ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ 2023 ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਹੋਵ੍ਗਾ। Section Officer ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PPSC Section Officer Syllabus and Exam Pattern 2023
Sr. No. Topic No. of Questions Marks Type Of Question
1 Questions from the subject 90 360 MCQ Multiple Choice Questions
2 Question from general knowledge  & Current Affairs 10 40
3 Questions from General Mental Ability, Logical Reasoning & Quantitative Aptitude 10 40
4 Punjabi (Part D of Syllabus) 10 40
Total 120 480

PPSC Section Officer Syllabus 2023 Subject-wise | PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ

PPSC Section Officer Syllabus 2023: ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Part A

Subject  Syllabus 
Accounting Meaning, Scope and Importance, Branches of Accounting, Accounting Concepts, and Conventions, Double Entry System, Preparation of Journal, Subsidiary Books including Cash Book, Ledger, Trial Balance, Preparation of Final Accounts of Sole Traders and Partnership Firms. Bank Reconciliation Statement.The distinction between Capital and Revenue items, Depreciation Methods, and Accounting. Accounting Cycle, Journal, Cash Book, Bank Reconciliation Statement, Preparation of Trial Balance, Final Accounts of Sole Trader and Partnership Firm. Nature and attributes of Financial Statements, Analysis and interpretation of Financial Statements, Techniques of Analysis; Comparative Statements, Common Size Statements, Trend Analysis, Ratio Analysis, Fund Flow Statements
Traditional Cost Management System Concept, Factors Affecting Cost Management, Cost Assignment. Applications of Marginal Costing and Cost Volume Profit analysis for decision making.
Budgetary Control Concept, types, and Process. Introduction to Performance Budgeting and Zero Base Budgeting. Uniform Costing & Inter-Firm Comparison, Responsibility Accounting.
Financial Management Meaning, Scope, and Objectives, Finance Functions: Investment, Financing, and Dividend decisions; Capital Budgeting: Nature of Investment Decisions, Investment evaluation criteria: Payback period, Accounting rate of return, Net present value, Internal rate of return, Profitability index, Capital Rationing, Capital Budgeting under Risk and Uncertainty.
Cost of Capital Meaning and Significance, Cost of debt, preference capital, equity capital, and retained earnings, Weighted average cost of capital; Financial, operating, and combined leverage: their measurement and effect on profit.
Capital Structure Concept and significance, Theories of Capital Structure, Capital Structure in Practice; Dividend Policy: Forms of dividend, stability in dividend policy, Dividend theories, Dividend policy in practice.
Working Capital Meaning, significance and types, Factors affecting working capital requirements, Determining working capital needs, Working capital management, Sources of working capital, Financing of working capital, Management of Cash, Receivables, and Inventories; Mergers and Acquisitions: Reasons and Financial considerations.

Part-B

General Knowledge & Current Affairs
General Knowledge and Current affairs of National and International importance including:
(i) Economic issues
(ii) Polity issues
(iii) Environment issues
(iv) Geography
(v) Science and Technology
(vi) Any other current issues
(vii) (a) History of India with special reference to the Indian freedom struggle movement
(b) History of Punjab- 14th century onwards

Part-C

General Mental Ability, Logical Reasoning & Quantitative Aptitude
(i) Logical reasoning, analytical and mental ability, etc.
(ii) Basic numerical skills, numbers, magnitudes, percentages, numerical relation appreciation, etc.
(iii) Data analysis, Graphic presentation charts, tables, spreadsheets, etc.

Part-D (Punjabi)

1. ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ।
2. ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ
3. ਸ਼ੁਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ਬਦਜੋੜ।
4 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ
5. ਅਗੇਤਰ/ਪਿਛੇਤਰ
6. ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲ
7. ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ
8 ਵਿਆਕਰਨ।
9. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ10. ਅੰਕਾਂ, ਮਹੀਨੋ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ।
11. ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
12 ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ
13. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
14. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
15. ਅਣਡਿੱਠ ਪੈਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

PPSC Section Officer Syllabus Official PDF | PPSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਧਿਕਾਰਤ PDF

PPSC Section Officer Syllabus 2023: ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਇਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਾਇਸਡ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਟੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ PDF ਫਾਇਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Click Here to Download PPSC Section Officer Syllabus Official PDF 


adda247

Enroll Yourself: Punjab Da Mahapack Online Live Classes

Download Adda 247 App here to get the latest updates

Upcoming Exams
Punjab Police Sub Inspector Recruitment 2023 Punjab Police Constable Recruitment 2023
PPSC Assistant Town Planner Recruitment PSPCL Lineman Apprenticeship Recruitment 2023
PPSC Naib Tehsildar Recruitment  Chandigarh Junior Auditor Recruitment 2023
PSPCL Apprentice Recruitment 2023 CRPF Hawaldar Bharti 2023

 

Read More
Latest Job Notification Punjab Govt Jobs
Current Affairs Punjab Current Affairs
GK /Punjab GK

FAQs

What is the syllabus of PPSC Section Officer Exam 2023?

All the complete syllabus of PPSC Section Officer is given above check the complete article.

What is the exam pattern of PPSC Section Officer Exam 2023?

All the complete details regarding PPSC Section Officer Exam Pattern is mentioned in the article above.