Malyalam govt jobs   »   SSC CHSL വിജ്ഞാപനം 2023   »   SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II...

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II സിലബസ് 2023, പുതുക്കിയ സിലബസ് പരിശോധിക്കുക

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II സിലബസ് 2023

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II സിലബസ് 2023: മെയ് 09 ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @ssc.nic.in ൽ SSC CHSL വിജ്ഞാപനം 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിങ്ങൾ SSC CHSL പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസ് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

SSC CHSL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചോ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

CLICK HERE

SSC CHSL സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ SSC CHSL സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

SSC CHSL സിലബസ് 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷ സിലബസ്
തസ്തികയുടെ പേര് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് എ
സെലെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ടയർ 1, ടയർ 2 പരീക്ഷ
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ssc.nic.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

SSC CHSL ടയർ I പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

SSC CHSL ടയർ I പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • ടയർ-1 പരീക്ഷയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
 • ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പാർട്ട്-II, III എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷയിലും സജ്ജീകരിക്കും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.50 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.
SSC CHSL ടയർ I പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
ഭാഗം വിഷയം ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മാർക്ക് പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം
I ഇംഗ്ലീഷ് 25 50 60 മിനിറ്റ്
II ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് 25 50
III ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിട്യുഡ് 25 50
IV പൊതുവിജ്ഞാനം 25 50

SSC CHSL ടയർ I സിലബസ് 2023

SSC CHSL ടയർ I പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

English Language: Spot the Error, Fill in the Blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/ Detecting mis-spelt words, Idioms & Phrases, One word substitution, Improvement of Sentences, Active/ Passive Voice of Verbs, Conversion into Direct/ Indirect narration, Shuffling of Sentence parts, Shuffling of Sentences in a passage, Cloze Passage, Comprehension Passage.

General Intelligence: It would include questions of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on Semantic Analogy, Symbolic operations, Symbolic/ Number Analogy, Trends, Figural Analogy, Space Orientation, Semantic Classification, Venn Diagrams, Symbolic/ Number Classification, Drawing inferences, Figural Classification, Punched hole/ pattern-folding & unfolding, Semantic Series, Figural Pattern-folding and completion, Number Series, Embedded figures, Figural Series, Critical Thinking, Problem-Solving, Emotional Intelligence, Word Building, Social Intelligence, Coding and de-coding, Numerical operations, Other sub-topics, if any.

Quantitative Aptitude:
Number Systems: Computation of Whole Numbers, Decimals, and Fractions, Relationship between numbers
Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time and Work.
Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts: Triangles and their various kinds of centers, Congruence and similarity of triangles, Circle and their chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles.
Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base.
Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only) Standard Identities like sin2? + Cos2?=1, etc.
Statistical Charts: Use of Tables and Graphs: Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart.

General Awareness: Questions are designed to test the candidate’s general awareness of the environment around him and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General policy, and scientific research.

SSC CHSL ടയർ II പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

SSC CHSL ടയർ II പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • ടയർ-II രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ വീതമുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:
  വിഭാഗം-I-
  മൊഡ്യൂൾ-I: ഗണിതശാസ്ത്രം
  മൊഡ്യൂൾ-II: റീസണിങ്ങും ജനറൽ ഇന്റലിജൻസും.
  വിഭാഗം-II-
  മൊഡ്യൂൾ-I: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കോംപ്രിഹെൻഷനും
  മൊഡ്യൂൾ-II: പൊതുവിജ്ഞാനം
  വിഭാഗം-III-
  മൊഡ്യൂൾ-I: കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ടെസ്റ്റ്
  മൊഡ്യൂൾ-II: സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്/ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്
 • ടയർ-II രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടത്തും – സെഷൻ -I, സെഷൻ-II
 • സെഷൻ-I-ൽ വിഭാഗം-I, വിഭാഗം-II, വിഭാഗം-III-ന്റെ മൊഡ്യൂൾ-I എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.
 • സെഷൻ-II-ൽ വിഭാഗം-III-ന്റെ മൊഡ്യൂൾ-II ഉൾപ്പെടും.
 • ടയർ-II പരീക്ഷയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
 • ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷയിലും സജ്ജീകരിക്കും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 01 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.
SSC CHSL ടയർ II പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
സെഷൻ വിഷയം ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മാർക്ക് പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം
സെഷൻ I വിഭാഗം-I:
മൊഡ്യൂൾ-I: ഗണിതശാസ്ത്രം
മൊഡ്യൂൾ-II: റീസണിങ്ങും ജനറൽ ഇന്റലിജൻസും.
30
30
Total = 60
60*3
= 180
2 മണിക്കൂർ
വിഭാഗം-II:
മൊഡ്യൂൾ-I: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കോംപ്രിഹെൻഷനും
മൊഡ്യൂൾ-II: പൊതുവിജ്ഞാനം
40
20
Total = 60
60*3
= 180
വിഭാഗം-III:
മൊഡ്യൂൾ-I: കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ടെസ്റ്റ്
15 15*3
= 45
15 മിനിറ്റ്
സെഷൻ II വിഭാഗം-III:
മൊഡ്യൂൾ-II: സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്/ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്
ഭാഗം എ: ഖണ്ഡിക 8.1-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്/മന്ത്രാലയത്തിലെ DEO-ക്കുള്ള സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്
ഭാഗം ബി: ഖണ്ഡിക 8.1-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ്/മന്ത്രാലയം ഒഴികെയുള്ള DEO-ക്കുള്ള സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്
ഭാഗം സി: LDC/ JSA-ക്കുള്ള ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്

SSC CHSL ടയർ II സിലബസ് 2023

SSC CHSL ടയർ II പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Module-I of Session-I (Mathematical Abilities):
Number Systems: Computation of Whole Number, Decimal and Fractions, Relationship between numbers.
Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Alligation, Time and distance, Time and Work.
Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations.
Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts: Triangle and its various kinds of centers, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles.
Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base.
Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only) Standard Identities like sin2? + Cos2?=1, etc.
Statistics and probability: Use of Tables and Graphs: Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart; Measures of central tendency: mean, median, mode, standard deviation; calculation of simple probabilities

Module II of Section-I (Reasoning and General Intelligence):
Questions of both verbal and non-verbal types. These will include questions on Semantic Analogy, Symbolic operations, Symbolic/ Number Analogy, Trends, Figural Analogy, Space Orientation, Semantic Classification, Venn Diagrams, Symbolic/ Number Classification, Drawing inferences, Figural Classification, Punched hole/ pattern-folding & unfolding, Semantic Series, Figural Pattern-folding and completion, Number Series, Embedded figures, Figural Series, Critical Thinking, Problem-Solving, Emotional Intelligence, Word Building, Social Intelligence, Coding and de-coding, Numerical operations, Other subtopics, if any.

Module-I of Section-II (English Language And Comprehension):
Vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and their correct usage; Spot the Error, Fill in the Blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/ Detecting misspelled words, Idioms & Phrases, One-word substitution, Improvement of Sentences, Active/ Passive Voice of Verbs, Conversion into Direct/ Indirect narration, Shuffling of Sentence parts, Shuffling of Sentences in a passage, Cloze Passage, Comprehension Passage. To test comprehension, two or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story and the other paragraph should be based on current affairs editorial or a report.

Module-II of Section-II (General Awareness):
Questions are designed to test the candidates’ general awareness of the environment around them and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current events and of such matters of
everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General policy, and scientific research.

Module-I of Section-III of Paper-I (Computer Proficiency):
Computer Basics: Organization of a computer, Central Processing Unit (CPU), input/ output devices, computer memory, memory organization, back- up devices, PORTs, Windows Explorer, and Keyboard shortcuts.
Software: Windows Operating system including basics of Microsoft Office like MS Word, MS Excel, and PowerPoint, etc.
Working with the Internet and e-mails: Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing an E-mail Account, e-Banking.
Basics of networking and cyber security: Networking devices and protocols, Network and information security threats (like hacking, virus, worms, Trojans, etc.), and preventive measures.

RELATED ARTICLES
SSC CHSL വിജ്ഞാപനം 2023 SSC CHSL ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ 2023
SSC CHSL 2023 യോഗ്യത മാനദണ്ഡം SSC CHSL പരീക്ഷ തീയതി 2023

Sharing is caring!

FAQs

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II വിശദമായ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II വിശദമായ സിലബസ് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II പരീക്ഷ രീതി എന്താണ്?

SSC CHSL ടയർ I, ടയർ II വിശദമായ പരീക്ഷ രീതി ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.