Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Special Topic Quiz for Kerala PSC...

Special Topic Quiz for PSC SI Mains Exam (Part 4)| മെയിൻസ് പരീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ക്വിസ് (ഭാഗം 4)

This quiz will be useful for the candidates preparing for the upcoming Kerala PSC SI Mains Exam. The quiz is based on various topics provided in the syllabus. You can practice using these questions. This will also give you a bit idea about the exam pattern.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Special Topic Quiz for Kerala PSC SI Mains Exam(Part 4)_30.1
Adda247 Kerala Telegram Link

കേരള PSC SI മെയിൻസ് പരീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ക്വിസ് (ഭാഗം 4)

വരാനിരിക്കുന്ന കേരള PSC SI മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ക്വിസ് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. സിലബസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാം. ഇത് പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ധാരണയും നൽകും.

SSC CGL പരീക്ഷ തീയതി 2022

കേരള PSC SI മെയിൻസ് പരീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ

Q1. വാറന്റ് കൂടാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്താൽ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം അയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ?

(a) സെക്ഷൻ – 51
(b) സെക്ഷൻ – 57
(c) സെക്ഷൻ – 59
(d) സെക്ഷൻ – 54

 

Q2. CrPC സെക്ഷൻ – 177 ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ;

(a) സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നത്
(b) അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടി ക്രമം
(c) അന്വേഷണ വിചാരണയ്ക്കും വിചാരണയയ്ക്കുമുള്ള സാധാരണ സ്ഥലം
(d) കുറ്റസമ്മതങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും റിക്കോർഡാക്കുന്നത്

 

Q3. താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

(a) ഏതൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്ടറോ അയാളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്
(b) ഒരു അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കുറ്റം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വച്ച് മാത്രമേ നടപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളൂ
(c) വാറന്റ് കേസ് ആകാത്ത ഒരു കുറ്റത്ത സംബന്ധിച്ച കേസിനെ സമൻസ് കേസ് എന്നു പറയുന്നു
(d) കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപെടുമ്പോൾ ഹാജരാകാത്ത വ്യക്തിയെ പോലീസിന് വാറന്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം

 

Q4. നാഗാലാന്റ് സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധകമല്ലാത്ത CrPC അദ്ധ്യായം ഏത് ?

(a) അദ്ധ്യായം – IX
(b) അദ്ധ്യായം – VIII
(c) അദ്ധ്യായം – X
(d) അദ്ധ്യായം – XI

Read More: Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Calendar 2022

 

Q5. CrPC സെക്ഷൻ – 2 (a) -യിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ?

(a) കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റം
(b) അന്വേഷണം
(c) നോൺ കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റം
(d) ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റം

 

Q6. നോൺ കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) കുറ്റം കൃത്യം ചെയ്തയാളെ വാറന്റില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം
(b) കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തയാളെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുമതിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം
(c) കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തയാളെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിന്റെ അനുമതിയോടെ അറസ്റ്റ്
(d) കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തയാളെ വാറന്റോടു കൂടി മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം

 

Q7. സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CrPC സെക്ഷൻ :

(a) സെക്ഷൻ – 150
(b) സെക്ഷൻ – 171
(c) സെക്ഷൻ – 161
(d) സെക്ഷൻ – 155

 

Q8. CrPC സെക്ഷൻ – 2 (h) അനുസരിച്ച് അന്വേഷണം എന്ന നടപടി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് :

(a) പോലീസ്
(b) മജിസ്ട്രേറ്റ്
(c) പരാതിപ്പെട്ടയാൾ
(d) ഇവയൊന്നുമല്ല

 

Q9. CrPC സെക്ഷൻ – 167 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു പ്രതിയെ എത്ര കാലം വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാം ?

(a) 14 ദിവസം
(b) 15 ദിവസം
(c) ഒരു മാസം
(d) മൂന്നു മാസം

 

Q10. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള CrPC സെക്ഷൻ ?

(a) 51
(b) 50
(c) 46
(d) 66

Also Check: Special Topic Quiz for Kerala PSC SI Mains Exam (Part3)

കേരള PSC SI മെയിൻസ് പരീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ക്വിസ് ഉത്തരങ്ങൾ

S1. Ans. (b)

Section – 57 of CrPC states that if a person is arrested without a warrant, he cannot be kept in police custody for more than 24 hours.

S2. Ans. (c)

CrPC Section – 177 provides ordinary place of inquiry and trial.

S3. Ans. (b)

S4. Ans. (a)

CrPC Chapter – IX is not applicable to Nagaland State.

S5. Ans. (d)

CrPC section – 2 (a) deals with bailable offence.

S6. Ans. (d)

In case of non-cognizable offence a person who has committed an offense can only be arrested  with a warrant.

S7. Ans. (c)

CrPC Section – 161 deals with Police Examination of Witnesses.

S8. Ans. (a)

Under Section – 2 (h) of the CrPC, the process of inquiry is carried out by the police.

S9. Ans. (b)

An accused can be remanded for 15 days under CrPC Section – 167/

S10. Ans. (c)

CrPC Section- 46 describes how to arrest.

Read More : Kerala PSC Secretariat Assistant/Auditor Mains Syllabus 2022

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

 

Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
September Month Exam calander Upcoming Kerala PSC 

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Special Topic Quiz for Kerala PSC SI Mains Exam(Part 4)_40.1
Kerala Study Pack/ Maha Pack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!