Malyalam govt jobs   »   Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക...

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

Peasant Movements in India:- പൊതുപഠനം സിലബസിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി, ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ദ്രുത കുറിപ്പുകൾ പുനരവലോകനത്തിന് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. പഠന മെറ്റീരിയലിലെ പതിവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി ദയവായി ഈ വിഭാഗം സന്ദർശിക്കുന്നത് തുടരുക.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

 

കൊളോണിയലിസത്തിന് കീഴിൽ, ഇന്ത്യൻ കർഷകർ ദരിദ്രരായിരുന്നു, ഉയർന്ന വാടക, അനിയന്ത്രിതമായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ, അനധികൃത നികുതി ചുമത്തൽ, ജമീന്ദാരി പ്രദേശങ്ങളിലെ ശമ്പളമില്ലാത്ത തൊഴിൽ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ക്രമേണ, കർഷകർ ഈ ചൂഷണത്തെ ചെറുക്കാൻ തുടങ്ങി, പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരാശാജനകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 1857-1947 വരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

 

 ഇൻഡിഗോ കലാപം (1859-60):

 

 • കൂടുതൽ ലാഭകരമായ നെല്ലിനേക്കാൾ കർഷകർ ഇൻഡിഗോ വളർത്താൻ നിർബന്ധിതരായതിനാൽ മുൻകൂർ എടുക്കാനും വഞ്ചനാപരമായ കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടാനും പ്രാദേശിക കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ തോട്ടക്കാർക്കെതിരെയാണ് ഇത്.
 • ഈ വിദേശികൾ കർഷകരെ നിയമവിരുദ്ധമായ തടവറകളിലൂടെയും മറ്റ് അത്തരം അതിക്രമങ്ങളിലൂടെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
 • 1859 -ൽ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിലെ ഇൻഡിഗോ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദിഗംബർ ബിശ്വാസ്, ബിഷ്ണു ബിശ്വാസ് എന്നിവരായിരുന്നു.
 • ഈ കലാപത്തെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ ദിൻ ബന്ധു മിത്ര തന്റെ നീൽ ദർപ്പൻ എന്ന നാടകത്തിൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1860 -ൽ അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു ഇൻഡിഗോ കമ്മീഷനെ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

 

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_60.1
Indigo-Revolt

പബ്ന പ്രസ്ഥാനം (1872-76):

 

 • കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ കർഷകരെ ജമീന്ദാർ അടിച്ചമർത്തി. അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുകയും, ഉപദ്രവിക്കുകയും, അനിയന്ത്രിതമായി വാടക നിർത്തലാക്കുകയും (അബ്വാബ്) ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 1859 ലെ നിയമപ്രകാരം കർഷകരെ അധിനിവേശ അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്നും ജമീന്ദാർ തടഞ്ഞു.
 • ബംഗാളിലെ പബ്ന ജില്ലയിലെ യൂസഫ്സാഹി പർഗാനയിൽ, 1873 മേയിൽ ഒരു അഗ്രേറിയൻ ലീഗ് രൂപീകരിച്ചു.
 • കുടിയാന്മാർ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പേയ്‌മെന്റുകൾ നിരസിക്കുകയും കർഷകർ കോടതികളിൽ ജമീന്ദാർമാർക്കെതിരെ നിയമപരമായ പ്രതിരോധം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

ഡെക്കാൻ കർഷക പ്രക്ഷോഭം (1875):

 

 • ഇത് മാർവാഡി, ഗുജറാത്തി പണമിടപാടുകാരുടെ അഴിമതിക്ക് എതിരായിരുന്നു. കർഷകർ പണമിടപാടുകാരെ സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണമായി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂന, അഹ്മദ് നഗർ ജില്ലകളിൽ സായുധ കർഷക കലാപമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.
 • കർഷകർ പണമിടപാടുകാരന്റെ വീടുകളും കടകളും ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ രേഖകളും ബോണ്ട് രേഖകളും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നീട് പൂന സർവജനിക് സഭയിലെ എം ജി റാനഡെയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു.

 

പഞ്ചാബ് കർഷകരുടെ അസംതൃപ്തി (1890-1900):

 

 • പഞ്ചാബിലെ കർഷക അസംതൃപ്തി ഗ്രാമീണ കടബാധ്യതയും കൃഷി ചെയ്യാത്ത ക്ലാസുകൾക്കായി കൃഷിഭൂമി വലിയ തോതിൽ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് കാരണം.
 • പഞ്ചാബ് ലാൻഡ് അന്യവൽക്കരണ നിയമം, 1900 പാസാക്കിയത്, കർഷകരിൽ നിന്ന് പണമിടപാടുകാർക്ക് ഭൂമി വിൽക്കുന്നതും പണയപ്പെടുത്തുന്നതും നിരോധിക്കുന്നതിനാണ്. ഇത് പഞ്ചാബ് കർഷകർക്ക് അധികാരികളുടെ അടിച്ചമർത്തൽ ഭൂമി വരുമാന ആവശ്യത്തിനെതിരെ ഭാഗിക ആശ്വാസം നൽകി.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

 ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം (1917):

 

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_90.1
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം
 • ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലെ കർഷകരെ യൂറോപ്യൻ തോട്ടക്കാർ അമിതമായി അടിച്ചമർത്തി. ടിങ്കാത്തിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരുടെ ഭൂമിയുടെ 3/20 -ൽ ഇൻഡിഗോ വളർത്താനും, പ്ലാന്റേഴ്സ് നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഇത് വിൽക്കാനും അവർ നിർബന്ധിതരായി.
 • ഇൻഡിഗോ കർഷകരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഗാന്ധിജി 1917 -ൽ ബാബു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, മസർ -ഉൽ -ഹഖ്, ജെ.ബി. കൃപലാനി, മഹാദേവ് ദേശായി എന്നിവരോടൊപ്പം ചമ്പാരനിലെത്തി.
 • അമ്പരന്ന ജില്ലാ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകാൻ ഉത്തരവിട്ടു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുകയും വിചാരണയും തടവും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഇത് ഗവൺമെന്റിനെ 1917 ജൂണിൽ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, എം. ഗാന്ധിജി അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായി.

 

ഖേദ സത്യാഗ്രഹം (1918):

 

 • ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡ ജില്ലയിലാണ് ഖേദാ പ്രചാരണം സർക്കാരിനെതിരെ നടന്നത്.
 • 1918 -ൽ ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡ ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞതിനാൽ വിളകൾ നശിച്ചു, പക്ഷേ സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ വരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അതിന്റെ മുഴുവൻ വരുമാനവും ശേഖരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • എം. ഗാന്ധി, വല്ലഭായ് പട്ടേലിനൊപ്പം കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തി, അവരുടെ ഇളവ് ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതുവരെ എല്ലാ റവന്യൂ പേയ്മെന്റുകളും തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ അവരെ നയിച്ചു.

 

മോപ്ലാ കലാപം (1921):

 

 • കേരളത്തിലെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹിന്ദു ഭൂവുടമകളുടെ മുസ്ലീം കുടിയാന്മാരാണ് പ്രധാനമായും മോപ്ലകൾ.
 • 1921 ആഗസ്റ്റിൽ, ഈ കുടിയാന്മാർ, കാലാവധിയുടെ സുരക്ഷയുടെ അഭാവം, ഉയർന്ന വാടക, പുതുക്കൽ ഫീസ്, മറ്റ് അടിച്ചമർത്തൽ ഭൂവുടമ നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ കാരണം മത്സരിച്ചു.
 • അവിടെയുള്ള തീവ്രവാദ നേതാക്കൾ അവരെ വിമതരാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. 1920 -ൽ മലബാറിൽ 1916 മുതൽ തുടരുന്ന കുടിയാന്മാരുടെ പ്രക്ഷോഭം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.

 

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_100.1
Moplah-Rebellion

ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം (1928):

 

 • സൂറത്ത് ജില്ലയിൽ, തീവ്രമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബർദോളി താലൂക്ക്.
 • വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനായി നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് “സർദാർ” എന്ന പദവി നൽകി.
 • ഇന്നത്തെ ഗുജറാത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ വരുമാനം 30% വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ, പ്രതിരോധം താമസക്കാർ കാണിച്ചു.
 • ഇത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബർദോളി കർഷകരുടെ ‘നോ-റവന്യൂ കാമ്പയിൻ’ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

 

തെഭാഗ പ്രസ്ഥാനം (1946):

 

 • ബംഗാളിൽ സമ്പന്നരായ കർഷകർ (ജോട്ടാർ) ബാർഗദാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ്ചാസി അല്ലെങ്കിൽ അദ്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷെയർക്രോപ്പറുകൾക്ക് കൃഷിയിടങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് നൽകി.
 • പ്രളയ കമ്മീഷൻ തേബാഗ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത്, ബാർഗദാർമാർക്ക് (ഷെയർ ക്രോപ്പർ) 2/3 വിള വിഹിതവും ജോട്ടേഡറിന് (ഭൂവുടമയ്ക്ക്) വിള ഉൽപന്ന വിഹിതത്തിന്റെ 1/3 ഉം ലഭിക്കണം.
 • പ്രളയക്കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ബഹുജനസമരത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കുകയാണ് തേബാഗ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_110.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Peasant Movements in India|ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ_140.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.