Malyalam govt jobs   »   കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024   »   കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ: കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ 2024-ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നത് പരീക്ഷയെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 
Name of the  Organization Kerala High Court, Kerala
Name of the Post Assistant
Job location Kerala
Min Qualification Govt Jobs For Graduation
Exam Date To be notified
Admit Card To be notified
Official Site hckrecruitment.nic.in

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് ആകാൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ? അതെ എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വരാനിരിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നതാണ്. ജോലി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ല അളവിലുള്ള അർപ്പണബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ആവശ്യമാണ്, ഒപ്പം പോസിറ്റീവ് മനസ്സും വേണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായും സമഗ്രമായും തയ്യാറാകണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കേരള ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2024 എഴുതാൻ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

 

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ 2024 – ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ 2024 – ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ
Parts of exam Name of the subjects Maximum marks Time duration Medium of exam
Part 1 – Objective type (MCQ) General Knowledge 40 75 minutes English
General English 50
Basic mathematics and reasoning 10
Total 100 Marks
Part 2 – Descriptive Type Comprehension, Short essays, Precis 60 30 minutes English
Total 60 marks
Part 3 – Personal Interview 10 English/Malayalam
 • കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2024 ന്റെ പരമാവധി മാർക്ക് 170 ആണ്.
 • 100 മാർക്കിനായി പാർട്ട് 1 ൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.
 • ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് നൽകും, തെറ്റായ ഓരോ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.
 • പാർട്ട് 2 വിവരണാത്മക തരവും 60 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പരിശോധനയുമാണ്.
 • അഭിമുഖത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകർ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ കുറഞ്ഞത് 40% സ്കോർ ചെയ്യണം.
 • അഭിമുഖത്തിന്റെ പരമാവധി സ്കോർ 10 ആണ്.
 • കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് 35% സ്കോർ ചെയ്യണം.

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് സിലബസ് 2024- വിഷയങ്ങൾ

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2024 അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കായി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരീക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അടിത്തറയ്ക്കായി കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലേഖനം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. കാരണം, പരീക്ഷയിൽ പരമാവധി മാർക്ക് നേടാൻ അപേക്ഷകരെ സഹായിക്കും.

Kerala High Court Assistant Syllabus 2024
Basic Mathematics: Calculus and analysis ,Geometry and topology, Combinatorics, Number Ranking, Algebra ,Logic ,Number theory, Dynamical systems and differential equations, Mathematical physics, Cubes and Dice, Statements & Conclusions, Directions.
General English: Sentence Improvement, Idioms and Phrases, Antonyms, Error Correction (Phrase in Bold), Joining Sentences, Prepositions, Sentence Arrangement, Active Voice and Passive Voice, Fill in the blanks, Synonyms, Spotting Errors, Para Completion, Substitution, Sentence Completion, Passage Completion, Error Correction (Underlined Part).
General Knowledge: Environmental Issues and Disaster Management, Geography and Economy of India, General Science in everyday life, Current affairs, Modern Indian History with a focus on the National Movement, Society, Culture, Heritage, Arts, and Literature, Indian Constitution: Salient Features, Indian Political System and Government, International Relations and Events, History Movement, Policies.

 

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് 2024 ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സെഷൻ തിരിച്ചുള്ളത്

Basic Mathematics

 • Pipes and Cisterns
 • Number System – Fractions, Decimals
 • Permutation and Combinations
 • Tabular Form
 • Caselet Form
 • Partnerships
 • Quadratic Equations
 • Speed, Distance, and Time
 • Linear Equations
 • Stocks and shares
 • Volumes
 • Points, lines, and angles
 • Number theory
 • LCM and HCF
 • Sets and Venn Diagrams
 • Simplification and Approximation
 • Ratio and Proportions
 • Percentage
 • Data Interpretation
 • Surds, Indices, Exponents, and Powers
 • Missing Data Interpretation
 • Probability
 • Radar/ Web
 • Line Chart
 • Pie Chart
 • Bar Graph
 • Trigonometry
 • Profit and Loss
 • Simple and Compound Interest
 • Surface area
 • Data Sufficiency

Reasoning

 • Mirror Images
 • Decision Making
 • Grouping Identical Figures
 • Problem on Age Calculation
 • Figure Matrix Questions
 • Non-Verbal Series
 • Blood Relations
 • Coding and Decoding
 • Number Series
 • Test of Direction Sense
 • Arguments
 • Inference
 • Arithmetical Reasoning
 • Analogy
 • Alphabet Series
 • Venn Diagram
 • Number Ranking

General Knowledge

 • Facts about India & Kerala
 • General Science & Information Technology
 • Current Affairs – National & International
 • Geography
 • Indian Geography
 • History – India & World
 • Indian Economy
 • Society, Culture, Heritage, Arts, and Literature
 • Science & Technology
 • Indian Polity
 • Environmental Issues
 • International Relations and Events
 • Indian Constitution, etc

General English

 • Idioms and Phrases
 • Synonyms
 • Sentence Arrangement
 • Sentence Improvement
 • Fill in the blanks
 • Transformation
 • Joining Sentences
 • Spotting Errors
 • Error Correction
 • Antonyms
 • Passage Completion
 • Active and Passive Voice
 • Substitution
 • Prepositions
 • Substitution
 • Spelling Test
 • Error Correction
 • Para Completion

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ 2024 ടിപ്‌സുകൾ, ട്രിക്‌സുകൾ

സ്‌മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സമയവും പ്രയത്നവും ഊർജവും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ബക്കിൾ അപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പേനയും പേപ്പറും തയ്യാറാക്കി Adda247 ൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓർക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും പഠനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ്!

പരീക്ഷാ രീതിയും സിലബസും മനസിലാക്കുക

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, HCA പരീക്ഷ രീതിയെ ക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സിലബസ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ് സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഗങ്ങൾ  കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക.

സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ:

റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ- ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ റാങ്ക് ഫയൽ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു റഫറൻസിന് ഉപകാരപ്പെടും. റാങ്ക് ഫയലുകൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് സൂചന നൽകും. പക്ഷേ ഒരു വിഷയം അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

കറൻറ് അഫയേഴ്സ്

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ, സംസ്ഥാന അധിഷ്‌ഠിത ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും വായിക്കണം. ദി ഹിന്ദു (The Hindu), ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് (The Indian Express) പോലെയുള്ള പത്രങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നതാണ് തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. പത്രങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല അവയിൽ നിന്നും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതും ഒരു സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായി ഡെയ്‌ലി കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ Addapedia- ഡെയ്‌ലി കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒരുക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ്. PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക.

മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പർ:

സിലബസ് വിശദമായി നോക്കിയതിനു ശേഷം കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ്  മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കുക. ഏതു വിഷയമാണ് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നത് എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബേസിക് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക, അതിലെ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുക.

റിവിഷൻ

പഠിക്കുമ്പോൾ റിവിഷന് പ്രാധാന്യം നൽകുക. തലേന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം പുതിയ ഭാഗം പഠിക്കാൻ നോക്കുക.

മാതൃക പരീക്ഷകൾ

ഓരോ വിഷയത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പരിശീലിക്കുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തുക. അപ്പോൾ ഏതു ടോപ്പിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നും ഏത് ടോപ്പിക്ക് പാടാണെന്നും നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. അതിനനുസരിച്ചു നമുക്ക് പഠന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അറിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയും ,അതെ പോലെ തന്നെ സമയ ക്രമീകരണവും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും.

Sharing is caring!