Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Most Important Topics For Kerala HCA...

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022| ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022: In this article we discuss about the Most important Topics for Kerala High Court Assistant Exam 2022. Knowing the important topics will help you a lot to face the exam without fear.

Most Important Topics for Kerala High Court Assistant 2022
Name of the  Organization Kerala High Court, Kerala
Name of the Post Assistant
Job location Kerala
Min Qualification Govt Jobs For Graduation
Exam Date 27 February 2022
Admit Card 07 February 2022
Official Site hckrecruitment.nic.in

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് ആകാൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ? അതെ എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം 2022 ലെ ഫെബ്രുവരി 27 നു നടത്തുന്ന ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നതാണ്. ജോലി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ല അളവിലുള്ള അർപ്പണബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ആവശ്യമാണ്, ഒപ്പം പോസിറ്റീവ് മനസ്സും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായും സമഗ്രമായും തയ്യാറാകണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കേരള ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2022 (Most Important Topics for Kerala High Court Assistant 2022) എഴുതാൻ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Kerala High Court Assistant Exam Preparation Strategy 2022

 

Kerala High Court Assistant Exam 2022 – Latest Exam Pattern

Kerala High Court Assistant Exam 2022 – Latest Exam Pattern
Parts of exam Name of the subjects Maximum marks Time duration Medium of exam
Part 1 – Objective type (MCQ) General Knowledge 40 75 minutes English
General English 50
Basic mathematics and reasoning 10
Total 100 Marks
Part 2 – Descriptive Type Comprehension, Short essays, Precis 60 30 minutes English
Total 60 marks
Part 3 – Personal Interview 10 English/Malayalam
 • കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2021 ന്റെ പരമാവധി മാർക്ക് 170 ആണ്.
 • 100 മാർക്കിനായി പാർട്ട് 1 ൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.
 • ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് നൽകും, തെറ്റായ ഓരോ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.
 • ഭാഗം 2 വിവരണാത്മക തരവും 60 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പരിശോധനയുമാണ്.
 • അഭിമുഖത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകർ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ കുറഞ്ഞത് 40% സ്കോർ ചെയ്യണം.
 • അഭിമുഖത്തിന്റെ പരമാവധി സ്കോർ 10 ആണ്.
 • കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് 35% സ്കോർ ചെയ്യണം.

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022

Kerala High Court Assistant Syllabus 2022- Topics wise in Malayalam

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കായി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരീക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അടിത്തറയ്ക്കായി കേരള അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ൽ ഹൈക്കോടതിക്കായി തിരയുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം, പരീക്ഷയിൽ പരമാവധി മാർക്ക് നേടാൻ അപേക്ഷകരെ സഹായിക്കും.

Basic Mathematics: Calculus and analysis ,Geometry and topology, Combinatorics, Number Ranking, Algebra ,Logic ,Number theory, Dynamical systems and differential equations, Mathematical physics, Cubes and Dice, Statements & Conclusions, Directions.
General English: Sentence Improvement, Idioms and Phrases, Antonyms, Error Correction (Phrase in Bold), Joining Sentences, Prepositions, Sentence Arrangement, Active Voice and Passive Voice, Fill in the blanks, Synonyms, Spotting Errors, Para Completion, Substitution, Sentence Completion, Passage Completion, Error Correction (Underlined Part).
General Knowledge: Environmental Issues and Disaster Management, Geography and Economy of India, General Science in everyday life, Current affairs, Modern Indian History with a focus on the National Movement, Society, Culture, Heritage, Arts, and Literature, Indian Constitution: Salient Features, Indian Political System and Government, International Relations and Events, History Movement, Policies.

Read More: Kerala High Court Assistant Cut off Trend and Analysis 2022

Kerala High Court Assistant 2022 Important Topics Session wise

Basic Mathematics

 • Pipes and Cisterns
 • Number System – Fractions, Decimals
 • Permutation and Combinations
 • Tabular Form
 • Caselet Form
 • Partnerships
 • Quadratic Equations
 • Speed, Distance, and Time
 • Linear Equations
 • Stocks and shares
 • Volumes
 • Points, lines, and angles
 • Number theory
 • LCM and HCF
 • Sets and Venn Diagrams
 • Simplification and Approximation
 • Ratio and Proportions
 • Percentage
 • Data Interpretation
 • Surds, Indices, Exponents, and Powers
 • Missing Data Interpretation
 • Probability
 • Radar/ Web
 • Line Chart
 • Pie Chart
 • Bar Graph
 • Trigonometry
 • Profit and Loss
 • Simple and Compound Interest
 • Surface area
 • Data Sufficiency

Reasoning

 • Mirror Images
 • Decision Making
 • Grouping Identical Figures
 • Problem on Age Calculation
 • Figure Matrix Questions
 • Non-Verbal Series
 • Blood Relations
 • Coding and Decoding
 • Number Series
 • Test of Direction Sense
 • Arguments
 • Inference
 • Arithmetical Reasoning
 • Analogy
 • Alphabet Series
 • Venn Diagram
 • Number Ranking

General Knowledge

 • Facts about India & Kerala
 • General Science & Information Technology
 • Current Affairs – National & International
 • Geography
 • Indian Geography
 • History – India & World
 • Indian Economy
 • Society, Culture, Heritage, Arts, and Literature
 • Science & Technology
 • Indian Polity
 • Environmental Issues
 • International Relations and Events
 • Indian Constitution, etc

General English

 • Idioms and Phrases
 • Synonyms
 • Sentence Arrangement
 • Sentence Improvement
 • Fill in the blanks
 • Transformation
 • Joining Sentences
 • Spotting Errors
 • Error Correction
 • Antonyms
 • Passage Completion
 • Active and Passive Voice
 • Substitution
 • Prepositions
 • Substitution
 • Spelling Test
 • Error Correction
 • Para Completion

Best Practice Study Material for Kerala High Court Assistant Exam 2022

Kerala High Court Assistant Exam 2022 Tips and Tricks (ചില നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും)

സ്‌മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സമയവും പ്രയത്നവും ഊർജവും ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അതിനാൽ, കേരള സർക്കാരിൽ ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ബക്കിൾ അപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പേനയും പേപ്പറും തയ്യാറാക്കി എൻട്രിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓർക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ആരംഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ്!

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022_50.1
Kerala High Court Assistant Online Test Series

Also Read,

Kerala High Court Assistant Recruitment 2021 Kerala High Court Assistant Recruitment 2021, Apply Online Kerala High Court Assistant Vacancy 2021
Kerala High Court Assistant Eligibility Criteria 2021 Kerala High Court Assistant Exam Pattern and Syllabus 2021 Kerala High Court Assistant 2021:Tips & Tricks
Kerala High Court Assistant Job Profile Kerala High Court Assistant Admit card 2022 Kerala High Court Assistant Exam Date 2022
Kerala High Court Assistant Question Paper Kerala High Court Assistant Cut off 2022 Kerala High Court Assistant Selection Process 2022
How to Crack Kerala High Court Assistant Exam in First Attempt Kerala High Court Assistant Salary 2022 Kerala High Court Exams 2022: Covid 19 Important Guidelines

Also Check,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022_60.1
Kerala HCA Complete Revision Kit

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022_80.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.