LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 - ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക_00.1
Malyalam govt jobs   »   LDC Mains Syllabus 2021   »   LDC Mains Syllabus 2021

LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 – ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Table of Contents

LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 – ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക:  കേരള PSC LDC മെയിൻസ് സിലബസും പരീക്ഷാ രീതിയും പുറത്തിറക്കി. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC) പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും ഉയർന്ന മത്സരപരവുമായ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് LDC സിലബസ് 2021 എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. LDC മെയിൻസ് സിലബസ് 2021 (LDC Mains Syllabus 2021) ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലുടനീളം ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC) തസ്തിക നികത്താൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള പി‌എസ്‌സി LDC സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും 2021 ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 3rd week

LDC Mains Syllabus and Exam Pattern 2021  (പരീക്ഷാ രീതി)

Kerala PSC LDC Mains 2021   പരീക്ഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷയിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്
 • ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും
 • പരീക്ഷയുടെ ആകെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
Subject Number of questions Marks Duration of Examination
General Malayalam (Regional language) 10 10 1 hour 15 minutes
English 10 10
Mental ability and Simple arithmetic 10 10
General Knowledge 50 50
Current Affairs 20 20
Total 100 100
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ 2021 ന് പിന്തുടരുന്ന പരീക്ഷാ രീതിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ആശയം ലഭിച്ച ശേഷം, പരീക്ഷാ സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും മുഴുവൻ സിലബസും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും പോകാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടപ്പാക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സമയ മാനേജുമെന്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, മുഴുവൻ സിലബസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
 • Daily Current Affairs ൽ ഒരു ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക
 • 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ എൻ‌സി‌ആർ‌ടി, എസ്‌സി‌ആർ‌ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തയ്യാറാകുക.
 • നന്നായി പഠിക്കുക വിജയിക്കുക അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

Read More: All India Free Scholarship Test For LDC Mains | Register Now

LDC Mains Syllabus 2021 (സിലബസ്)

എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അർഹതാ പട്ടികയിൽ 14 ജില്ലകളിലുമായി 2,31,447 പേരാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എൽഡിസി സിലബസ് 2021 നൽകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ PDF എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.  LDC മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്ക് കേരള PSC ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിലബസ്. നിങ്ങൾക്ക് എൽഡിസി സിലബസ് 2021 എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എൽഡിസി സിലബസ് 2021 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Kerala PSC LDC Mains Exam syllabus 2021 PDF Download

LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 - ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക_50.1
LDC Mains Syllabus 2021

LDC Mains Distribution of Marks – Subject wise (മാർക്ക് വിതരണം – വിഷയം തിരിച്ചുള്ളത്)

നമ്പർ വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
1 ചരിത്രം 5
2 ഭൂമിശാസ്ത്രം 5
3 ധനതത്വശാസ്ത്രം 5
4 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 5
5 കേരളം – ഭരണവുംഭരണസംവിധാനങ്ങളും 5
6 ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 6
7 ഭൗതീകശാസ്ത്രം 3
8 രസതന്ത്രം 3
9 കല , കായികം ,സാഹിത്യം , സംസ്ക്കാരം 5
10 കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 3
11 സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ 5
12 ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ 20
13 ആനുകാലിക ലഘുഗണിതവും , മാനസിക ശേഷിയും , നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 10
14 General English 10
15 പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം ,കന്നഡ, തമിഴ്) 10

Read More: Kerala Village Field Assistant Recruitment 2021| Notification Out 

Kerala PSC LDC Mains Detailed Syllabus 2021 (വിശദമായ സിലബസ്)

1. പൊതുവിജ്ഞാനം

(i) ചരിത്രം (5 മാർക്ക്)

 • കേരളം – യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ്-യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ – തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം മാർത്തണ്ട വർമ്മ മുതൽ ശ്രീ ചിത്തിരത്തിരുണൽ വരെ – സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം- കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം- കേരള ചരിത്രത്തിലെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ- യുണൈറ്റഡ് കേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956 ന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ചരിത്രം.
 • ഇന്ത്യ – രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം- ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ഥാപനം- ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധം – ഐ‌എൻ‌സി രൂപീകരണം- സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം- സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം- പത്രങ്ങൾ – സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര – സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടം – സംസ്ഥാനം പുന organ സംഘടന – ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ വികസനം – വിദേശനയം.
 • ലോകം – ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധം – ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം- റഷ്യൻ വിപ്ലവം – ചൈനീസ് വിപ്ലവം- രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം- യു‌എൻ‌ഒയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും.

Read More: Chipko Andolan (Movement) and their results

ii) ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 മാർക്ക്)

 • ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ – ഭൂമിയുടെ ഘടന – അന്തരീക്ഷം, പാറകൾ, ലാൻഡ്ഫോമുകൾ, മർദ്ദം, കാറ്റ്, താപനില, ധാതുക്കൾ, ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോളതാപനം- മലിനീകരണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, മാപ്പുകൾ- ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകളും അടയാളങ്ങളും, വിദൂര സംവേദനം – ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സിസ്റ്റം, സമുദ്രങ്ങൾ, അതിന്റെ വിവിധതരം ചലനങ്ങൾ – ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, – രാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളും.
 • ഇന്ത്യ – ഫിസിയോഗ്രാഫി- സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും, വടക്കൻ പർവത പ്രദേശം, നദികൾ, വടക്കൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ, പെനിൻസുലർ പീഠഭൂമി, തീരദേശ സമതല, കാലാവസ്ഥ – പ്രകൃതി സസ്യങ്ങൾ – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസായങ്ങളും- ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, ഗതാഗത സംവിധാനം – റോഡ്- വെള്ളം- റെയിൽ‌വേ- വായു.
 • കേരളം – ഫിസിയോഗ്രാഫി- ജില്ലകളും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും – നദികൾ- കാലാവസ്ഥ – പ്രകൃതി സസ്യങ്ങൾ – വന്യജീവി – കൃഷി, ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ – ധാതുക്കളും വ്യവസായങ്ങളും -ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ – ഗതാഗത സംവിധാനം – റോഡ് – ജലം-റെയിൽവേ- വായു.

(iii) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (5 മാർക്ക്)

 • ഇന്ത്യ: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ, നിതി ആയോഗ്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൃഷി – പ്രധാന വിളകൾ, ഹരിത വിപ്ലവം, ധാതുക്കൾ.

(iv) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (5 മാർക്ക്)

 • ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി – ആമുഖം – പൗരത്വം – മൗലികാവകാശങ്ങൾ – നിർദ്ദേശപരമായ തത്വങ്ങൾ – അടിസ്ഥാന കടമകൾ – സർക്കാരിന്റെ ഘടന – സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91) – പഞ്ചായത്തിരാജ് – ഭരണഘടനാ അധികാരികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും – യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്സ്റ്റേറ്റ് പട്ടിക – കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

(v) കേരള ഭരണവും ഭരണസംവിധാനവും

 • കേരളം – സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ്, ഭരണഘടനാ ബോഡികൾ, വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി – വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് – തൊഴിൽ, തൊഴിൽ – ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പരിപാടികൾ, ഭൂപരിഷ്കരണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമ സുരക്ഷ, സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം, കുട്ടികളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും.

Read More: Kerala PSC LDC Prelims Results 2021(Out) 

(vi) ലൈഫ് സയൻസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (5 മാർക്ക്)

 • മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ
 • വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും
 • സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 • കേരളം – ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ.
 • അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വസ്‌തുതകൾ
 • പരിസ്ഥിതി, പരിസ്ഥിതി അപകടങ്ങൾ

(vii) ഫിസിക്സ് (3 മാർക്ക്)

1) ഭൗതികശാസ്ത്ര ശാഖകൾ -മാറ്റർ – യൂണിറ്റുകൾ, അളവുകൾ – ഭൗതിക അളവ്.

2) ചലനം – ന്യൂട്ടന്റെ ചലനനിയമങ്ങൾ – മൂന്നാമത്തെ നിയമം – മൊമന്റം – പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ – മൂന്നാം നിയമത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ – ഇന്ത്യാസ്‌റോയിലെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങൾ.

3) ലൈറ്റ്-ലെൻസ്, മിററുകൾ – r = 2f അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ – പ്രകാശത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങൾ – മഴവില്ല് – വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ നിറങ്ങൾ – വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രം – ഐആർ രശ്മികൾ- അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ – എക്സ് രശ്മികൾ – ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം.

LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 - ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക_60.1
Physics

4) ശബ്‌ദം – വ്യത്യസ്ത തരം തരംഗങ്ങൾ – വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത – അനുരണനം – പ്രതിഫലനം.

5) ഫോഴ്സ് – വ്യത്യസ്ത തരം ഫോഴ്സുകൾ – ഘർഷണം – ഘർഷണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും – ദ്രാവക സമ്മർദ്ദം – ബൊയന്റ് ഫോഴ്സ് – ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം – പാസ്കലിന്റെ നിയമം – സാന്ദ്രത – ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത- പശ സംയോജിത ശക്തികൾ- കാപ്പിലാരിറ്റി – വിസ്കോസ് ഫോഴ്സ് – ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം

6) ഗുരുത്വാകർഷണം – സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് – സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് – എസ്കേപ്പ് വേഗത, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ – എസ്കേപ്പ് വേഗത – ഭാരം പിണ്ഡം – വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ‘ജി’-‘ ജി ’മൂല്യം.

7) ചൂട് – താപനില – വ്യത്യസ്ത തരം തെർമോമീറ്ററുകൾ – ഈർപ്പം – ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം.

8) വർക്ക് – എനർജി – പവർ – വർക്ക്, എനർജി, പവർ, ലിവർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലളിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ – വ്യത്യസ്ത തരം ലിവർ.

(viii) രസതന്ത്രം (3 മാർക്ക്)

 • ആറ്റം – തന്മാത്ര – കാര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ – അലോട്രോപി – ഗ്യാസ് നിയമങ്ങൾ – അക്വാ റീജിയ.
 • ഘടകങ്ങൾ – ആനുകാലിക പട്ടിക-ലോഹങ്ങളും നോൺ ലോഹങ്ങളും-രാസ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ- രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ-പരിഹാരങ്ങൾ, മിശ്രിതങ്ങൾ, സംയുക്തങ്ങൾ.
 • ലോഹങ്ങൾ-ഇതര ലോഹങ്ങൾ – അലോയ്കൾ – ആസിഡുകൾ, അടിസ്ഥാനങ്ങൾ – പിഎച്ച് മൂല്യം – ആൽക്കലോയിഡുകൾ.

(ix) കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം (5 മാർക്ക്)

കല
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആർട്ട് ഫോമുകൾ- ഈ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, വികസനം, വിപുലീകരണം, പരിശീലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ, എഴുത്തുകാർ.
സ്പോർട്സ്
 • കേരളം, ഇന്ത്യ, ലോകത്തെ പ്രശസ്ത കായിക വ്യക്തികൾ – അവരുടെ കായിക ഇവന്റുകൾ, നേട്ടങ്ങൾ, അവാർഡുകൾ.
 • പ്രധാന അവാർഡുകൾ – അനുബന്ധ ഫീൽഡുകൾ, വിജയികൾ
 • പ്രശസ്ത ട്രോഫികൾ – അനുബന്ധ ഇവന്റുകളും കായിക ഇനങ്ങളും.
 • പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക ഇനങ്ങളിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
 • വിവിധ കായിക, ഗെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന നിബന്ധനകൾ.
 • ഒളിമ്പിക്സ് – അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ, വേദികൾ / രാജ്യങ്ങൾ, പ്രശസ്ത പ്രകടനങ്ങളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും- ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ-വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാ ഒളിമ്പിക്സ്.
 • ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ-ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിമുകൾ – വേദികൾ, രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം, മറ്റ് വസ്തുതകൾ.
 • ദേശീയ ഗെയിംസ്.
 • ഗെയിമുകൾ – ഇവന്റുകൾ, കളിക്കാർ, നേട്ടങ്ങൾ.
 • ദേശീയ കായിക / ഗെയിമുകൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇവന്റുകൾ
സാഹിത്യം
 • മലയാളം – പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – ഐക്കണുകളും അവയുടെ ആദ്യ കൃതികളും.
 • ഓരോ പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ രചയിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ.
 • എഴുത്തുകാർ – തൂലികാനാമവും വിളിപ്പേരും.
 • പ്രശസ്ത കൃതികളും കഥാപാത്രങ്ങളും.
 • പ്രശസ്ത ഉദ്ധരണികൾ – പുസ്തകങ്ങളും രചയിതാക്കളും.
 • കേരളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം – പയനിയർമാർ, ജേണലുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.
 • പ്രശസ്ത അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ – എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും.
 • ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിയ മലയാള എഴുത്തുകാരും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും.
 • മലയാള സിനിമ – ഉത്ഭവം, വികസനം, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പയനിയർമാർ, ദേശീയ അവാർഡുകൾ.
LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 - ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക_70.1
സാഹിത്യം
സംസ്കാരം
 • കേരളം – പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ – അത്തരം ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങൾ.
 • കേരളം – സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ.

(x) കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ (3 മാർക്കുകൾ)

ഹാർഡ്‌വെയർ
 • ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ (പേരുകളും ഉപയോഗങ്ങളും)
 • Put ട്ട്‌പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ (പേരുകളും ഉപയോഗങ്ങളും / സവിശേഷതകളും)
 • മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ – പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ (ഉദാഹരണങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ)
സോഫ്റ്റ്വെയർ
 • വർഗ്ഗീകരണം – സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ
 • ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം – പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും
 • ജനപ്രിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജുകൾ – വേഡ് പ്രോസസ്സറുകൾ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ, ഡാറ്റാബേസ് പാക്കേജുകൾ, അവതരണം, ഇമേജ് എഡിറ്റർമാർ (ഓരോന്നിന്റെയും ഉപയോഗങ്ങളും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും).
 • പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ – നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ (ഇൻപുട്ട്, put ട്ട്‌പുട്ട്, സ്റ്റോർ, നിയന്ത്രണം, കൈമാറ്റം) (ഭാഷകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല)
കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ
 • നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ – LAN, WAN, MAN (സവിശേഷതകളും അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയയും)
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ – മീഡിയ, സ്വിച്ച്, ഹബ്, റൂട്ടർ, ബ്രിഡ്ജ്, ഗേറ്റ്‌വേ (ഓരോന്നിന്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ)
ഇന്റർനെറ്റ്
 • സേവനങ്ങൾ – WWW, ഇ-മെയിൽ, തിരയൽ എഞ്ചിനുകൾ (ഉദാഹരണങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും)
 • സോഷ്യൽ മീഡിയ (ഉദാഹരണങ്ങളും സവിശേഷതകളും)
 • വെബ് ഡിസൈനിംഗ് – ബ്രൗസർ, HTML (അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മാത്രം)
 • ഇ-ഭരണം

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സൈബർ നിയമങ്ങളും

 • കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ (ബോധവൽക്കരണ നില)
 • ഐടി നിയമവും മറ്റ് നിയമങ്ങളും (ബോധവൽക്കരണ നില)

(xi) പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ (5 മാർക്ക്)

 • വിവരാവകാശ നിയമം – വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി; വിവര കമ്മീഷനുകളുടെ ഭരണഘടന- അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും.
 • ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംരക്ഷണം – ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ.
 • ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം – പൗരാവകാശ സംരക്ഷണം – പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗത്തിനെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ – ദേശീയ കമ്മീഷൻ എസ്‌സി / എസ്ടി കേരള സംസ്ഥാന എസ്‌സി / എസ്ടി കമ്മീഷൻ – ദേശീയ, സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ – ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ – പരിരക്ഷണം മുതിർന്ന പൗരൻ.
 • സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണവും – പൊതു മര്യാദയെയും ധാർമ്മികതയെയും ബാധിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ. ദേശീയ, സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ – സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം (ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്ന്) നിയമം, 2005.
 • കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും – ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൽ (പോക്സോ) ആക്റ്റ്, 2012.

2. കറന്റ് അഫയേഴ്സ് (20 മാർക്ക്)

Read More: Monthly Current Affairs PDF in Malayalam August

III. ലളിതമായ അരിത്മെറ്റിക്, മാനസിക കഴിവ്, ന്യായവാദം

(i). ലളിതമായ അരിത്മെറ്റിക് (5 മാർക്ക്)
 1. അക്കങ്ങളും അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളും
 2. ഭിന്നസംഖ്യയും ദശാംശ സംഖ്യകളും
 3. ശതമാനം
 4. ലാഭവും നഷ്ടവും
 5. ലളിതവും സംയുക്തവുമായ താൽപ്പര്യം
 6. അനുപാതവും അനുപാതവും
 7. സമയവും ദൂരവും
 8. സമയവും ജോലിയും
 9. ശരാശരി
 10. എക്‌സ്‌പോണന്റുകളുടെ നിയമങ്ങൾ
 11. അളവ്
 12. പുരോഗതികൾ
(ii). മാനസിക ശേഷിയും ന്യായവാദവും (5 മാർക്ക്)
 1. സീരീസ്
 2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
 3. സ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
 4. അനലോഗി- വേഡ് അനലോഗി, അക്ഷരമാല അനലോഗി, നമ്പർ അനലോഗി
 5. ഒറ്റയാൾ പുറത്തു
 6. സംഖ്യാ കഴിവ്
 7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും
 8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ
 9. ദിശാബോധം
 10. സമയവും കോണുകളും
 11. ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയവും അതിന്റെ പ്രതിഫലനവും
 12. തീയതിയും കലണ്ടറും
 13. ക്ലറിക്കൽ കഴിവ്

3. പൊതു ഇംഗ്ലീഷ്

(i). ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം (5 മാർക്ക്)

 • വാക്യങ്ങളുടെ തരങ്ങളും വാക്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും.
 • സംഭാഷണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ.
 • വിഷയത്തിന്റെയും ക്രിയയുടെയും കരാർ.
 • ലേഖനങ്ങൾ – നിശ്ചിതവും അനിശ്ചിതവുമായ ലേഖനങ്ങൾ.
 • പ്രാഥമിക, മോഡൽ സഹായ ക്രിയകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ
 • ടാഗ് ചോദ്യങ്ങൾ
 • അനന്തവും ജെറണ്ടുകളും
 • ടെൻസുകൾ
 • സോപാധിക വാക്യങ്ങളിലെ കാലഘട്ടങ്ങൾ
 • തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
 • പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ഉപയോഗം
 • പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സംസാരം
 • സജീവവും നിഷ്‌ക്രിയവുമായ ശബ്‌ദം
 • വാക്യങ്ങളുടെ തിരുത്തൽ

(ii) പദാവലി (5 മാർക്ക്)

 • ഏകവും ബഹുവചനവും, ലിംഗഭേദം, കൂട്ടായ നാമങ്ങൾ
 • മറ്റ് പദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പദ രൂപീകരണവും പ്രിഫിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്‌സിന്റെ ഉപയോഗവും
 • സംയുക്ത പദങ്ങൾ
 • പര്യായങ്ങൾ
 • വിപരീതപദങ്ങൾ
 • Phrasal ക്രിയകൾ
 • വിദേശ പദങ്ങളും ശൈലികളും
 • ഒരു വാക്ക് പകരക്കാർ
 • വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു
 • അക്ഷരവിന്യാസ പരിശോധന
 • ഭാഷകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
 • പ്രാദേശിക ഭാഷ (10 മാർക്ക്)

4.മലയാളം

 • പദശുദി
 • വാകയശുദി
 • പരിഭാഷ
 • ഒറപദം
 • പരയായം
 • വിപരീത പദം
 • ശൈലികൾ പഴഞ്ചോല്ലുകൾ
 • സമാനപദം
 • ചേർത്തെഴുതുക
 • സീലിംഗം പലിംഗം
 • വചനം
 • പിരിെച്ചഴുതൽ
 • ഘടക പദം (വാകയം ചേർത്തെഴുതുക).

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ , ഇ-ബുക്കുകൾ , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

LDC Mains Syllabus, LDC മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷകളുടെ പാറ്റേണും 2021 - ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക_80.1
LDC MAINS Express BATCH

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?