Malyalam govt jobs   »   Kerala High Court Assistant Syllabus 2021...   »   VEO Syllabus and Exam pattern 2021

Kerala PSC VEO Syllabus and Exam Pattern 2021| കേരള PSC VEO സിലബസും പരീക്ഷാ രീതിയും 2021

Kerala PSC VEO Syllabus and Exam Pattern (സിലബസും പരീക്ഷാ രീതിയും): കേരള പിഎസ്‌സി അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിശദമായ കേരള പിഎസ്‌സി VEO സിലബസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാകണം. VEO പരീക്ഷയുടെ കേരള PSC പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ  75 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ട 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷാ തീയതിയിൽ, കേരള PSC VEO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിശദമായ സിലബസ് (VEO Syllabus and Exam Pattern) അനുസരിച്ച് എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തും. ഇതിനുശേഷം ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും, അതിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 3rd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/12/20192127/Weekly-Current-Affairs-3rd-week-December-2021-in-Malayalam.pdf”]

Kerala PSC VEO Syllabus 2021 (സിലബസ്)

ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ്, ജനറൽ നോളജ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകൾ എഴുത്തുപരീക്ഷ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാൻഡിഡേറ്റ് തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കേരള PSC VEO സിലബസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ചുവടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോകുക.

Section I: Mental Ability and Simple Arithmetic

Section II: Current Affairs and General Knowledge

Section III: General English

Section IV: Regional Language (Kannada, Malayalam, or Tamil)

Section V: Basic information related to rural development and planning

Download the Kerala PSC VEO Syllabus PDF Here!

VEO Syllabus
VEO Syllabus

Section 1:

കേരള PSC VEO സിലബസിന്റെ മാനസിക കഴിവും ലളിത ഗണിത വിഭാഗവും ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

Mental Ability (മാനസിക കഴിവ്)

1. Series
2. Problems on Mathematics Signs
3. Positioning test
4. Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
5. Odd man out
6. Numerical adhesives
7. Coding and De-Coding
8. Family Relations
9. Sense of Direction
10.Time and Angles
11.Time in a clock and its reflection
12. Date and Calendar
13. Clerical Ability

Simple Arithmetic (ലളിതമായ ഗണിതശാസ്ത്രം)

1) Numbers and Basic Operations
2) Fraction and Decimal Numbers
3) Percentage
4) Profit and Loss
5) Simple and Compound Interest
6) Ratio and Proportion
7) Time and Distance
8) Time and Work
9) Average
10) Laws of Exponents
11) Mensuration
12) Progressions

Section 2: 

കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ പാറ്റേണിലെ പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളും വിഭാഗത്തിന് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും:

 • Indian History
 • Kerala History
 • World History
 • Geography
 • Economics
 • Indian Constitutions
 • Kerala – Government and Administrative Systems
 • Biology Public health
 • Physics
 • Chemistry
 • Art, Sports, Literature, Culture
 • Basic facts of Computer
 • Important rules
 • Current Affairs

Section 3: 

കേരള PSC VEO സിലബസിന്റെ പൊതു ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

(i). English Grammar

1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles – The Definite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10. Prepositions
11. The Use of Correlatives
12. Direct and Indirect Speech
13. Active and Passive voice
14. Correction of Sentences

(ii) Vocabulary

1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings

Section 4: 

കേരള PSC VEO സിലബസിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം എന്നിവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും സിലബസ് ഒന്നുതന്നെയാണ്. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌:

1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases

Section 5:

ഗ്രാമീണ വികസനവും ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ വികസനത്തിന്റെ ചരിത്രവും പരിണാമവും.

2. ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിനും തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ.

3. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെവേലോപ്മെന്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ.

4. ഗ്രാമ വികസന ഭരണ നിർവഹണം.

5. സംസ്ഥാന കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത വികസന പദ്ധതികൾ.

6. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം.

Kerala PSC VEO Exam Pattern 2021 (പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ)

 • VEO തസ്‌തികയ്‌ക്കായുള്ള കേരള PSC പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • 100 മാർക്കിന് 100 ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • 75 മിനിറ്റാണ് പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം.
 • കേരള PSC പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മാനസിക കഴിവും ലളിതമായ ഗണിതവും, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളും, പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ.
Section Total Marks Exam duration
Mental Ability and Simple Arithmetic 10  

1 hour 15 mins

General Knowledge and Current Affairs 50
General English 10
Regional Language (Malayalam/Tamil/Kannada) 10
Basic information related to rural development and planning 20
Total Marks 100

 

General Studies eBook
General Studies eBook

Prepare for Kerala PSC VEO with the Syllabus (സിലബസ് ഉപയോഗിച്ച് കേരള പിഎസ്‌സി വിഇഒയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക)

സിലബസ് അറിയുക എന്നത് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല. ഒരുപക്ഷേ സിലബസ് അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ടമായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സിലബസിലെ തെറ്റായ സമീപനവും പഠനവും കാരണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പൂർണ്ണമായ സ്കോർ നേടാനാകുന്നില്ല.

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ വിഷയവും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്
 • ഓരോ വിഷയവും വ്യക്തിഗതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • ഓരോ വിഷയത്തിനും പ്രത്യേകം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും നോക്കുക
 • സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഒരു മികച്ച പഠന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും അതിനായി കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക
 • പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ച് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക
 • കേരള പിഎസ്‌സി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പഠന പദ്ധതി നിർമ്മിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
 • ആരെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയ പഠന പദ്ധതി ഒരിക്കലും പിന്തുടരരുത്, പകരം ഒരു ആധികാരിക പഠന പ്ലാൻ പരിശോധിക്കുക, അത് റഫർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടേത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ശരിയായ പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം സിലബസിലെ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല, അതിനാൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
 • നൽകിയിരിക്കുന്ന സിലബസ് വിശദമായാണ്, അതിനാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ വിഷയവും വെവ്വേറെ പരിശോധിക്കാനും പൂർണ്ണമായ ധാരണയ്ക്കായി ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപവിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

 

സർക്കാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? മികച്ച പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, നുറുങ്ങുകൾ, ടെസ്റ്റ് സീരീസ്, ലൈവ് കോച്ചിംഗ് എന്നിവയ്‌ക്കും അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും Adda247 വിശ്വസിക്കൂ! Adda247 ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷാ തീയതികൾ, സിലബസ്, പരീക്ഷ പാറ്റേണുകൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി തുടരുക.

 

You can also read on below link:

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

Exam Preparation for Kerala PSC VEO Recruitment 2021 (കേരള PSC VEO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021-നുള്ള പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ്)

പ്രസക്തമായ അറിവ് നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്വൈസ് പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 • അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി തുടരാൻ ദിവസവും പത്രങ്ങൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Adda247 കറന്റ് അഫയേഴ്സ് റഫർ ചെയ്യാം.
 • പിന്നീട് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് മുഴുവനായി വായിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • മികച്ച പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി മുൻവർഷത്തെ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് പരിശീലിക്കുക.
 • പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക.
 • പരീക്ഷയ്ക്ക് റഫർ ചെയ്ത മികച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക.
 • മികച്ച പരിശീലനത്തിനായി Adda247 ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നിന്ന് സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പരീക്ഷിക്കുക.

Kerala PSC VEO Recommended Books (കേരള PSC VEO ക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ)

പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കായി റഫർ ചെയ്ത മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. രചയിതാവിനും പ്രസാധകനും ഒപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Subject  Book Name Author Publisher
General Knowledge Lucent’s General Knowledge Vinay karna
English High school grammar Wren and Martin’s S.Chand
A New Approach to Reasoning Verbal and Non-Verbal by BS Sijwali. Arihant
Reasoning Modern Approach to Verbal Reasoning R.S. Aggarwal
Analytical Reasoning MK Pandey
Fast Track Objective Arithmetic Rajesh Verma Arihant
Maths Quantitative Aptitude for Competitive Examinations R.S.Aggarwal S.Chand
Regional language

(Malayalam/Tamil/Kannada)

Basic questions are asked.

ഈ ലേഖനം കേരള PSC VEO സിലബസിനെയും 2021 പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനെയും കുറിച്ച് വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. എല്ലാ സർക്കാർ പരീക്ഷകളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Adda247 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

Tenth Prelims 2022 Batch
Tenth Prelims 2022 Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!