Malyalam govt jobs   »   Kerala PSC Syllabus   »   കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ്

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023 ഡൗൺലോഡ് PDF

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023: കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ കേരള PSC സിലബസ് 2023

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ കേരള PSC സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ കേരള PSC സിലബസ് 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷാ സിലബസ്
വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം
തസ്തികയുടെ പേര് ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 444/2022, 785/2022,
സ്ഥിരീകരണം സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 2023 ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ 2023 മെയ് 11 വരെ
പരീക്ഷാ മോഡ് ഓൺലൈൻ/ OMR
ചോദ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷ്
ആകെ മാർക്ക് 100
പരീക്ഷയുടെ സമയപരിധി 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in

ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
ഭാഗം വിഷയം മാർക്ക്
ഭാഗം I Music 80 മാർക്ക്
ഭാഗം II General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala 20 മാർക്ക്

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ്

കേരള PSC ഹൈസ്‌കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ തസ്തികയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഭാഗം I : MUSIC (80 Marks)

MODULE 1 – MUSICAL TERMS (8 Marks)

A. Sruthi,nada,raga,sthayi, swara and swara nomenclature
B. Tala – saptha talas, 35 talas, 175 talas, chappu talas, shadangas & shodasa angas
C. Musicography – symbols used
D. Distinctive feature of Carnatic Music

MODULE 2 – MUSICAL INSTRUMENTS (8 Marks)

A. General classification of musical instruments – stringed, wind, percussion & idiophones

B. Construction & playing technique of the following instruments

 1. Veena
 2. Tampura
 3. Flute
 4. Violin
 5. Mridangam

MODULE 3 – RAGAS (8 Marks)

A. Raga classification – Janya & Janaka, Carnataka & Desya,
B. Upanga & bhashanga, Varjya & Vakra , Nishadantya – daivadantya – panchamanthya, Sudha – Chayalaga-Sankeerna,
C. Classification based on kampitha swaras, Mithra ragas & Ganakala niyama

MODULE 4 – MELAKARTHA SCHEME (8 Marks)

A. Melakartha scheme – Bhutha sankhya, Katapayadi formula, Vivadi melas
B. Model shift of tonic of Melas & Janyas

MODULE 5 – MUSICAL FORMS (8 Marks)

A. Abhyasa ganas & sabha ganas
B. Geetham, Varnam, Swarajathi,Jathiswara,Kriti,Keerthana,Ragamalika, Padam, Javali & Thillana
C. Group krities of Trinity & Swathi Tirunal

MODULE 6 – RAGA LAKSHANA (8 Marks)

A. Thrayodasa Lakshanas

B. Lakshanas of

 1. Mayamalavagowla
 2. Mohana
 3. Hamsadvani
 4. Vasantha
 5. Hindolam
 6. Sankarbharanam
 7. Thodi
 8. Bhairavi
 9. Kalyani
 10. Kharaharapriya
 11. Panthuvarali
 12. Shanmukhapriya
 13. Saveri
 14. Nattakurinji
 15. Kamboji
 16. Anandhabhairvi
 17. Poorvikalyani
 18. Begada
 19. Atana
 20. Arabhi

MODULE 7 – LIFE HISTORY & SEATS OF MUSIC (8 Marks)

A. Life history and contributions of

 1. Thyagaraja
 2. Muthuswami Dikshithar
 3. Syama Sasthri
 4. Swathi Tirunal
 5. Purandara Dasar
 6. Kshethrajna
 7. Narayana Theertha
 8. Pattanam Subhramanya Iyyer
 9. Ramanad Sreenivasa Iyyengar
 10. Mahavaidyanatha Iyyer
 11. Annamacharya
 12. Irayman Thambi
 13. K C Kesava Pillai
 14. Papanasam Sivan

MODULE 8 – MANODHARMA SANGEETHAM (8 Marks)

A. Raga – Tana – Pallavi – Niraval – Kalpana Swara

MODULE 9 – KADHAKALI MUSIC & TAMIL MUSIC (8 Marks)

A. An outline knowledge of Kadhakali & its music, ragas & talas used
B. Instruments of Kerala – Chenda,Madhalam,Ilathalam,Thimila,Idakka, Kombu,Kuzhal & Chengila
C. Kerala Talas
D. Tevaram – Thiruvachakam – Thiruppugazh – Divya Prabhandham

MODULE 10 – HISTORY (8 Marks)

A. Raga classification in ancient music
B. Lakshna Granthas – Natyasasthra, Sangeetha Rathnakara, Chathurdandi Prakasika
C. Development of Musical Scales
D. Development of Veena
DI.

ഭാഗം II: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala (20 Marks)

General Knowledge and Current Affairs

 • Salient Features of the Indian Constitution
  Salient features of the Constitution – Preamble- Its significance and its place in the interpretation of the Constitution.
  Fundamental Rights – Directive Principles of State Policy – Relation between Fundamental Rights and Directive Principles – Fundamental Duties.
  Executive – Legislature – Judiciary – Both at Union and State Level. – Other Constitutional Authorities.
  Center-state Relations – Legislative – Administrative and Financial.
  Services under the Union and the States.
  Emergency Provisions.
  Amendment Provisions of the Constitution.
  Other Constitution Authorities:- Election Commission of India, Human Rights Commission, UPSC, State Public Service Commissions, Information Commission, etc.
 • Social Welfare Legislations and Programmes
  Social Service Legislation like the Right to Information Act, Prevention of Atrocities against Women & Children, Food Security Act, Environmental Acts, etc., and Social Welfare Programmes like the Employment Guarantee Programme, Organ and Blood Donation, etc.
 • CURRENT AFFAIRS

RENAISSANCE IN KERALA AND FREEDOM MOVEMENT

 • Towards A New Society
  Introduction to English education – various missionary organizations and their functioning-founding of educational institutions, and factories.printing press – CMS Press etc.
 • Efforts To Reform The Society
  (A) Socio-Religious reform Movements
  SNDP Yogam, Nair Service Society, Yogakshema Sabha, Sadhu Jana Paripalana Sangham, Vaala Samudaya Parishkarani Sabha, Samathwa Samajam, Islam Dharma Paripalana Sangham,
  Prathyaksha Raksha Daiva Sabha, Sahodara Prasthanam, etc.
  (B) Struggles and Social Revolts
  Upper cloth revolts.Channar agitation, Vaikom Sathyagraha, Guruvayoor Sathyagraha, Paliyam Sathyagraha. Kuttamkulam Sathyagraha, Temple Entry Proclamation, Temple Entry Act.Malyalee Memorial, Ezhava Memorial, etc.
  Malabar riots, Civil Disobedience Movement, Abstention movement, etc.
 • Role Of Press In Renaissance
  Malayalee, Swadeshabhimani, Vivekodayam, Mithavadi, Swaraj, Malayala Manorama, Bhashaposhini, Mathnubhoomi, Kerala Kaumudi, Samadarsi, Kesari, AI-Ameen, Prabhatham, Yukthivadi, Deepika – Nasrani Deepika, etc
 • Awakening Through Literature
  Novel, Drama, Poetry, Purogamana Sahithya Prasthanam, Nataka Prashtanam, Library movement, etc
 • Women And Social Change
  Parvathi Nenmenimangalam, Arya Pallam, A V Kuttimalu Amma, Lalitha Prabhu.Akkamma Cheriyan, Anna Chandi, Lalithambika Antharjanam and others
 • Leaders Of Renaissance
  Thycaud Ayya Vaikundar, Sree Narayana Guru, Ayyan Kali.Chattampi Swamikal, Brahmananda Sivayogi, Vagbhadananda, Poikayil Yohannan(Kumara Guru) Dr Palpu, Palakkunnath Abraham
  Malpan, Mampuram Thangal, Sahodaran Ayyappan, Pandit K P Karuppan, Pampadi John Joseph, Mannathu Padmanabhan, V T Bhattathirippad, Vakkom Abdul Khadar Maulavi, Makthi
  Thangal, Blessed Elias Kuriakose Chaavra, Barrister G P Pillai, TK Madhavan, Moorkoth Kumaran, C. Krishnan, K P Kesava Menon, Dr.Ayyathan Gopalan, C V Kunjuraman, Kuroor
  Neelakantan Namboothiripad, Velukkutty Arayan, K P Vellon, P K Chathan Master, K Kelappan, P. Krishna Pillai, A K Gopalan, T R Krishnaswami Iyer, C Kesavan. Swami Ananda
  Theerthan, M C Joseph, Kuttippuzha Krishnapillai, Nidheerikkal Manikathanar, and others
 • Literary Figures
  Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran, Kerala Varma Valiyakoyi Thampuran, Kandathil Varghese Mappila. Kumaran Asan, Vallathol Narayana Menon, Ulloor S Parameswara Iyer, G
  Sankara Kurup, Changampuzha Krishna Pillai, Chandu Menon, Vaikom Muhammad Basheer. Kesav Dev, Thakazhi Sivasankara Pillai, Ponkunnam Varky, S K Pottakkad and others

Sharing is caring!

FAQs

ഹൈസ്കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഹൈസ്കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടോ?

അതെ, 0.33 മാർക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.