Malyalam govt jobs   »   Kerala PSC Syllabus   »   കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ്

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023, ഡൗൺലോഡ് PDF

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ്

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ്: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷ സിലബസ്
വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം
തസ്തികയുടെ പേര് ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 281/2022, 282/2022, 709/2022
സ്ഥിരീകരണം സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 22 ഏപ്രിൽ 2023 മുതൽ 11th മെയ് 2023 വരെ
പരീക്ഷാ മോഡ് ഓൺലൈൻ / OMR
ചോദ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമം മലയാളം / ഇംഗ്ലീഷ്
മാർക്ക് 100
പരീക്ഷയുടെ സമയപരിധി 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
ഭാഗം വിഷയം മാർക്ക്
ഭാഗം I Drawing and Planning 80 മാർക്ക്
ഭാഗം II General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala 20 മാർക്ക്

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കേരള PSC ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ്

ഭാഗം I: Drawing and Planning

01. Elements & Principles of Visual Art: (10 Marks)
1. Line,
2. Colour
3. Form,
4. Value
5. Shape
6. Texture
7. Space
8. Balance
9. Proportion
10. Composition

02. Introduction to Visual Culture (10 Marks)
1. Fine art – the evolution of painting (Leonardo da Vinci, Picasso)
2. Evolution of sculpture- (Alberto Giacometti and Christo)
3. Photography- history, photography in journalism, fine art, advertising, etc.
4. Photography as a tool of art, photography for social awareness and communication.
5. Files – raw, tiff, jpg. Formats- classification, and use.
6. Calligraphy & typography –introduction & history.
7. Folk& performing arts-national- international
8. Contemporary Performing/Ritual Art.
9. Site-Specific Art.
10. Film & theatre arts- evolution – Milestones in world cinema

03. Pre-Historic Art to Medieval period (10 Marks)
1. Art produced in pre-historical cultures- ‘Altamira’,’ Lascaux’caves,
2. Paleolithic Venuses,
3. Neolithic pottery,
4. ‘Magico-religions’ functions of art,
5. Greek Art
6. Roman architecture and sculpture,
7. Early Christian Art,
8. Byzantine art,
9. Art of the middle ages,
10. Gothic art.

04. Renaissance Art (8 Marks)
1. Renaissance in Italy and Northern European Countries ( Leonardo da Vinci, Michael Angelo, Raphael, etc )
2. Mannerism 1527 – 1580
3. Baroque 1600 – 1750
4. Rococo 1699 – 1780
5. Neoclassicism 1750 – 1850
6. Romanticism 1780 – 1850
7. Realism in 1848 – 1900
8. Art Nouveau 1890 – 1910

05. Modern Period Art Movements: (12 Marks)
1. Impressionism- 1865 – 1885 > color & light in painting
2. Postimpressionism>1885 – 1910>George Seurat
3. Fauvism >1900 – 1935 > colour> Henri Matisse
4. Expressionism>1905 – 1920> Texture>Edward Munch
5.Cubism >1907 – 1914> form- synthetic cubism & analytical cubism
6. Futurism>1900 – 1935>movement>Marinetti
7. Surrealism >1917 – 1950>imagery- automation and metaphysical art>Dali
8. Dadaism> Absurdity
9. Abstraction > self-expression
10. Abstract Expressionism >1940 – 1950 >Jackson Pollock
11. Op Art >1950 – 1960>optical illusion >Bridget Riley
12. Pop art>1950 – 1960> Popular images in art >Andy Warhol

06. Indian Art (10 Marks)
1. Pre-historic period
2. Indus Valley Art
3. Buddhist Art
4. Ajantha, Ellora
5. Badami
6. Chola Art of Deccan
7.South Indian,Halebid,Belur
8.Orissa,Khajuraho,Western India
9. Konarak, Kalinga
6. Rajasthani, Mewar, Kishangarh
7. Mughal period
8. Company Painting
9. Tanjore
10..Bengal School

07. Modern Indian Art (5 Marks)
1.RajaRavi Varma
2. Progressive Group
3. Group 1890
4. Narrative Painters in Baroda
5. Cholamandalam based artists

08. Contemporary Indian Artists.Post-modern Art in India, – Contemporary art and its premises. (5 Marks)
1.Art of K G Subrahmanyan
2. Gulam Mohammed Sheikh,
3. Bhupen Khakhar,
4. Vivan Sundaram,
5. N N Rimzon

09. Artists from Kerala (10 Marks)
1. K.C.S.Panicker
2. T.K.Padmini
3. B.Madhavamenon
4. M.V.Devan
5.V.Viswanathan
6. K.V.Haridas
7. P.Gopinath
8. Kanayi Kunjiraman
9. Surendran Nair
10. Shibu Nadesan

ഭാഗം II: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala

General Knowledge and Current Affairs

Salient Features of the Indian Constitution

 • Salient features of the Constitution – Preamble- Its significance and its place in the interpretation of the Constitution.
 • Fundamental Rights – Directive Principles of State Policy – Relation between Fundamental Rights and Directive Principles – Fundamental Duties.
 • Executive – Legislature – Judiciary – Both at Union and State Level. – Other Constitutional Authorities.
 • Center-state Relations – Legislative – Administrative and Financial.
 • Services under the Union and the States.
 • Emergency Provisions.
 • Amendment Provisions of the Constitution.
 • Other Constitution Authorities:- Election Commission of India, Human Rights Commission UPSC, State Public Service Commissions, Information Commission, etc.

Social Welfare Legislations and Programmes

 • Social Service Legislations like the Right to Information Act, Prevention of Atrocities against Women & Children, Food Security Act, Environmental Acts etc., and Social Welfare Programmes like the Employment Guarantee Programme, Organ and Blood Donation, etc.
  CURRENT AFFAIRS

RENAISSANCE IN KERALA AND FREEDOM MOVEMENT

Towards A New Society

 • Introduction to English education – various missionary organizations and their functioning founding of educational institutions, and factories.printing press – CMS Press etc.

Efforts To Reform The Society
(A) Socio-Religious reform Movements

 • SNDP Yogam, Nair Service Society, Yogakshema Sabha, Sadhu Jana Paripalana Sangham, Vaala Samudaya Parishkarani Sabha, Samathwa Samajam, Islam Dharma Paripalana Sangham, Prathyaksha Raksha Daiva Sabha, Sahodara Prasthanam, etc.

(B) Struggles and Social Revolts

 • Upper cloth revolts.Channar agitation, Vaikom Sathyagraha, Guruvayoor Sathyagraha, Paliyam Sathyagraha. Kuttamkulam Sathyagraha, Temple Entry Proclamation, Temple Entry Act.Malyalee Memorial, Ezhava Memorial, etc.
 • Malabar riots, Civil Disobedience Movement, Abstention movement, etc.

Role Of Press In Renaissance

 • Malayalee, Swadeshabhimani, Vivekodayam, Mithavadi, Swaraj, Malayala Manorama, Bhashaposhini, Mathnubhoomi, Kerala Kaumudi, Samadarsi, Kesari, AI-Ameen, Prabhatham, Yukthivadi, Deepika – Nasrani Deepika, etc

Awakening Through Literature

 • Novel, Drama, Poetry, Purogamana Sahithya Prasthanam, Nataka Prashtanam, Library movement, etc

Women And Social Change

 • Parvathi Nenmenimangalam, Arya Pallam, A V Kuttimalu Amma, Lalitha Prabhu.Akkamma Cheriyan, Anna Chandi, Lalithambika Antharjanam and others

Leaders Of Renaissance

 • Thycaud Ayya Vaikundar, Sree Narayana Guru, Ayyan Kali.Chattampi Swamikal, Brahmananda Sivayogi, Vagbhadananda, Poikayil Yohannan(Kumara Guru) Dr Palpu, Palakkunnath Abraham Malpan, Mampuram Thangal, Sahodaran Ayyappan, Pandit K P Karuppan, Pampadi John Joseph, Mannathu Padmanabhan, V T Bhattathirippad, Vakkom Abdul Khadar Maulavi, Makthi Thangal, Blessed Elias Kuriakose Chaavra, Barrister G P Pillai, TK Madhavan, Moorkoth Kumaran, C. Krishnan, K P Kesava Menon, Dr.Ayyathan Gopalan, C V Kunjuraman, Kuroor Neelakantan Namboothiripad, Velukkutty Arayan, K P Vellon, P K Chathan Master, K Kelappan, P. Krishna Pillai, A K Gopalan, T R Krishnaswami Iyer, C Kesavan. Swami Ananda Theerthan, M C Joseph, Kuttippuzha Krishnapillai, Nidheerikkal Manikathanar, and others

Literary Figures

 • Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran, Kerala Varma Valiyakoyi Thampuran, Kandathil Varghese Mappila. Kumaran Asan, Vallathol Narayana Menon, Ulloor S Parameswara Iyer, G Sankara Kurup, Changampuzha Krishna Pillai, Chandu Menon, Vaikom Muhammad Basheer. Kesav Dev, Thakazhi Sivasankara Pillai, Ponkunnam Varky, S K Pottakkad and others

Sharing is caring!

FAQs

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടോ?

അതെ, 0.33 മാർക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.