Malyalam govt jobs   »   News   »   IBPS SO Eligibility Criteria 2021

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility| IBPS SO യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 2021, IBPS SO യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക

IBPS SO യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 2021, IBPS SO യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക: IBPS SO 2021-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ IBPS SO ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. IBPS SO 2021 പരീക്ഷയിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളയോഗ്യതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ദേശീയത, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന  IBPS SO യോഗ്യതയുടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാരാമീറ്ററുകളിലാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിIBPS CRP SPL – XI പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനായി കണക്കാക്കുന്നത്. താഴെയുള്ള IBPS SO 2021-ലെ വിവിധ തസ്തികകൾക്കുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

നവംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
November 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

IBPS SO Nationality/ Citizenship (IBPS SO ദേശീയത/ പൗരത്വം)

IBPS SO 2021-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി താഴെ ലിസ്‌റ്റ്ചെയ്‌തിരിക്കുന്നവിഭാഗങ്ങളിലൊന്നിൽ നിന്നായിരിക്കണം:

 1. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ
 2. നേപ്പാളിലെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ
 3. ഭൂട്ടാന്റെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ
 4. 1962 ജനുവരി 1-ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ടിബറ്റൻ അഭയാർത്ഥി
 5. പാകിസ്ഥാൻ, ബർമ്മ, ശ്രീലങ്ക, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ കെനിയ, ഉഗാണ്ട, യുണൈറ്റഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടാൻസാനിയ (മുമ്പ് ടാംഗനിക്ക, സാൻസിബാർ), സാംബിയ, മലാവി, സൈർ, എത്യോപ്യ, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരാൾ കുടിയേറി.

Know more about IBPS SO 2021

IBPS SO Age Limit (as on 01/11/2021) (IBPS SO പ്രായപരിധി)

IBPS SO 2021റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞത് 20 വയസ്സും 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്. ഏതൊരു അപേക്ഷകനും 02/11/1991-നേക്കാൾ മുമ്പോ01/11/2001-ന് ശേഷമോ ജനിച്ചവരാകരുത് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

Post Code Name of the Post Age limit
01 I.T. Officer (Scale – I) Min – 20 years
Max – 30 years
02 Agricultural Field Officer
(Scale-I)
Min – 20 years
Max – 30 years
03 Rajbhasha Adhikari (Scale – I) Min – 20 years
Max – 30 years
04 Law Officer (Scale – I) Min – 20 years
Max – 30 years
05 HR/Personnel Officer
(Scale – I)
Min – 20 years
Max – 30 years
06 Marketing Officer (Scale – I) Min – 20 years
Max – 30 years

 

സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റ് പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും. IBPS SO തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള പ്രായ ഇളവ് ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു:

Category Age Relaxation
Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST) 5 years
Other Backward Class (OBC) 3 years
Person with Disability (PWD) 10 years
Ex – Servicemen/Commissioned Officers including ECOS (Emergency Commissioned Officers)/ SSCOs (Short Service Commissioned Officers) who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of Assignment (including those whose assignment is due to be completed within 1 year from last date of receipt of application) otherwise than by the way of dismissal/discharge on the account ofmisconduct/inefficiency/physical disability attributable to military service  

5 years

Person ordinarily domiciled in the Jammu and Kashmir province during the period 1.01.1980 and 31.12.1989 5 years
Person affected by 1984 riots 5 years

 

Click here to check IBPS SO Exam Pattern 2021

 

IBPS SO Educational Qualification (As on 23/11/2021) (IBPS SO വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

I Tഓഫീസർ,അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്ഓഫീസർ, രാജ്ഭാഷ അധികാരി, ലോഓഫീസർ, എച്ച്ആർ/പേഴ്‌സണൽ ഓഫീസർ, മാർക്കറ്റിംഗ്ഓഫീസർപോലുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെIBPS SOറിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്‌തതസ്തികകളിലെല്ലാംIBPS SO വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച/ സർക്കാർ റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു സർവ്വകലാശാല/ സ്ഥാപനം/ ബോർഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം.

Post Code Post Name Educational Qualification
 

 

01

 

 

I.T. Officer (Scale – I)

1)Four years engineering/Technology degree in Computer Science/IT/Computer Application/Electronics and Communication Engineering/Electronics and Telecommunication/ Electronics and Instrumentation
OR
2) Post Graduate Degree in Computer Science/IT/Computer Application/Electronics and Communication Engineering/Electronics and Telecommunication/ Electronics and Instrumentation
OR
Graduates having passed DOEACC ‘B’ level exam
02 Agricultural Field Officer
(Scale-I)
4 years graduation degree in agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandry/ Veterinary Science/ dairy Science/ Agricultural engineering/ Fishery Science/ Pisciculture/ Agri Marketing and cooperation/ Co-Operation and Banking/ Agro-Forestry
03 Rajbhasha Adhikari (Scale – I) Post Graduate in Hindi with English as a subject at the graduation or degree level
OR
Post Graduate Degree in Sanskrit with English and Hindi as a subject at graduation level
04 Law Office (Scale – I) A bachelor’s degree in Law and enrolled as an advocate with Bar Council
05 HR/Personnel Officer
(Scale – I)
Graduate and Full Time Post Graduate Degree or Full time Diploma in Personnel Management/ Industrial Relation/ HR/ HRD/ Social Work/ Labour Law
06 Marketing Officer (Scale – I) Graduate and Full Time MMS
(Marketing)/ MBA
(Marketing)/Full time PGDBA/ PGDBM with specialization in Marketing

 

Click here to check IBPS SO Syllabus 2021

IBPS SO Eligibility 2021, Points to Remember (IBPS SO യോഗ്യത 2021, ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ)

 1. തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊന്നും ഐബിപിഎസോ പങ്കാളിത്ത ബാങ്കുകളോ യോഗ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കില്ല.
 2. ഐടി ഓഫീസർ സ്കെയിൽ I ഒഴികെയുള്ള തസ്തികകൾക്ക്: അപേക്ഷകർക്ക്കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം/ ഭാഷ/ ഹൈസ്കൂൾ/ കോളേജ്/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു വിഷയമായി കമ്പ്യൂട്ടർ/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചിരിക്കണം.
 3. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒറ്റ തസ്തികകളിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും.

 

Guidelines for EWS (Economically Weaker Section)

 1. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നിലവിലുള്ള സംവരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 00 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ (എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ഉള്ളവരുമായ വ്യക്തികളെ ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിനായി വരുമാനത്തിൽ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത് ശമ്പളം, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, തൊഴിൽ മുതലായവ. ഇത് അപേക്ഷിച്ച വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാനമായിരിക്കും.
 2. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ആസ്തിയുള്ളവരെEWS വിഭാഗ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.
 • 5 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയും അതിനുമുകളിലും .
 • 1000 ചതുരശ്ര അടിയും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള വാസയോഗ്യമായ ഫ്ലാറ്റ് .
 • വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 100 ​​ചതുരശ്ര യാർഡും അതിനുമുകളിലും ഉള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ട് .
 • വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 200 ചതുരശ്ര മീറ്ററും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളറെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ട്.

EWS സ്റ്റാറ്റസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിഹോൾഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങളിലോ വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങളിലോ/നഗരങ്ങളിലോ ഒരു “കുടുംബം” കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വത്ത് ക്ലബ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി നൽകുന്നഇൻകംആൻഡ്അസറ്റ്സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഹാജരാക്കിയാൽ EWS-ന്കീഴിലുള്ളസംവരണത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾ നൽകുന്ന വരുമാന, ആസ്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസിൽ പെട്ടതാണെന്ന്ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെഅവകാശവാദത്തിന്റെ തെളിവായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള “കുടുംബം” എന്ന പദത്തിൽ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം തേടുന്ന വ്യക്തി, അവന്റെ/അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സഹോദരങ്ങളും, അവന്റെ/അവളുടെഭർത്താവ് / ഭാര്യയും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റ്ഇക്കാര്യത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരണം ( Disclaimer ) : EWS ഒഴിവുകൾ താൽക്കാലികവുംഇന്ത്യാഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഫലത്തിനും വിധേയവുമാണ്. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ GOI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ/ വ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

 

Also Read,

IBPS SO Result IBPS SO Score Card
IBPS SO Cut off IBPS SO Salary

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡു ചെയ്യുക.

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility_60.1
IBPS CLERK 2021 PRELIMS TEST SERIES

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility_70.1
Bank Foundation for IBPS Clerk 2021

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS SO Eligibility Criteria 2021, Check IBPS SO Eligibility_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.