Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

General Studies Quiz in Malayalam(പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)-Five Year Plans (പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ)For KPSC And HCA [7th April 2022]

General Studies Quiz in Malayalam: Practice General Studies Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. General Studies Questions include topics based on particular syllabus.Questions are mostly from SCERT and NCERT text books.

General Studies Quiz in Malayalam

General Studies Quiz in Malayalam: പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th April 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th April 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

General Studies Questions(ചോദ്യങ്ങൾ)

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ

Q1. ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്?
(a) 1950
(b) 1951
(c) 1952
(d) 1953

Q2. ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
(a) 1950
(b) 1951
(c) 1952
(d) 1953

Q3. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്?

(a) പാർലമെന്റിന്റെ നിയമം

(b) രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ്

(c) രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസ്

(d) കാബിനറ്റ് പ്രമേയം

 

Q4. “സ്ഥിരതയ്‌ക്കൊപ്പം വളർച്ച” എന്ന പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഏതാണ്?

(a) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

(b) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

(c) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

(d) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

 

Practice: Current Affairs Quiz in Malayalam [5th April 2022]

Q5. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം?

(a) 1951 – 56

(b) 1956 – 61

(c) 1961 – 66

(d) 1967 – 71

 

Q6. 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം?

(a) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച

(b) വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച

(c) പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 10 വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു

(d) തുല്യതയും വിതരണ സാമൂഹിക നീതിയുമുള്ള വളർച്ച

 

Q7. 11-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ (2007-) കൈവരിച്ച ശരാശരി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക്

2011 _______ ആണ്

(a) 7.00%

(b) 8.00%

(c) 7.90%

(d) 9.00%

 

Q8. ഏഴാം പദ്ധതിയിൽ പ്രധാന ഊന്നൽ നൽകിയത്?

(a) മുതിർന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം

(b) ഹരിത വിപ്ലവം

(c) ജോലി. ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഭക്ഷണവും

(d) ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മ നീക്കം ചെയ്യുക

 

Q9. ഖാദി ആന്റ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ (കെവിഐസി)   ————– പദ്ധതിയിൽ രൂപീകരിച്ചു?

(a) ആദ്യം

(b) രണ്ടാമത്

(c) മൂന്നാമത്

(d) നാലാമത്തേത്

 

Q10. 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ (2012-17) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശരാശരി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക്?

(a) 8.20%

(b) 9%

(c) 10%

(d) 8%

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans (b)

S2. Ans (c)

S3. Ans (d)

S4. Ans (b)

S5. Ans (a)

S6. Ans (b)

S7. Ans (c).

S8. Ans (c)

S9. Ans (b)

S10. Ans (c)

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിലക്കുറവ് )

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th April 2022]_70.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test SeriesKerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th April 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th April 2022]_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.