Economics Daily Quiz In Malayalam 12 July 2021 | For KPSC and Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Economics Daily Quiz In Malayalam 12...

Economics Daily Quiz In Malayalam 12 July 2021 | For KPSC and Kerala High Court Assistant

Economics Daily Quiz In Malayalam 12 July 2021 | For KPSC and Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂൺ 2021 | പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്

Q1. ഏത് മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധിക ശേഷി ഉള്ളത്?

(a) തികഞ്ഞ മത്സരം.

(b) കുത്തക മത്സരം.

(c) ഡ്യുവോപോളി.

(d) ഒളിഗോപോളി.

 

Q2.  വാങ്ങുന്നവനും ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ _____ സാഹചര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു?

(a) പൊതു കുത്തക.

(b) ഉഭയകക്ഷി കുത്തക.

(c) ഫ്രാഞ്ചൈസ്ഡ് കുത്തക.

(d) മോണോപ്‌സോണി.

 

Q3. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണ് ബാഹ്യ സിദ്ധാന്തം?

(a) പരിസ്ഥിതി.

(b) ധന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം.

(c) അനിയന്ത്രിതമായ കൈമാറ്റം.

(d) ഡ്യൂട്ടി രഹിത വ്യാപാരം.

 

Q4. ഒയ്‌ക്കോനോമിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

(a) ഗാർഹിക മാനേജുമെന്റ്.

(b) വ്യക്തിഗത മാനേജുമെന്റ്.

(c) രാഷ്ട്രീയ മാനേജ്മെന്റ്.

(d) ധനപരമായ മാനേജ്മെന്റ്.

 

Q5. വില ഉയരുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ?

(a) അവശ്യവസ്തുക്കൾ.

(b) മൂലധന ചരക്കുകൾ.

(c) വെബ്ലെൻ ഗുഡ്സ്.

(d) ഗിഫെൻ ചരക്കുകൾ.

 

Q6. പണപ്പെരുപ്പ കാലയളവിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക?

(a) കോർപ്പറേറ്റ് സേവകർ.

(b) കടക്കാർ.

(c) സംരംഭകർ.

(d) സർക്കാർ ജീവനക്കാർ.

 

Q7. നിയന്ത്രിത പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ മിതമായ അളവ് എന്താണ്?

(a) പ്രതിഫലനം.

(b) സ്തംഭനാവസ്ഥ.

(c) ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം.

(d) അണുവിമുക്തമാക്കൽ.

 

Q8. ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അലവൻസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം?

(a) ദേശീയ വരുമാനം.

(b) ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക,

(c) ജീവിത നിലവാരം.

(d) പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്.

 

Q9. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ ഇടിവ്‌ നടന്നത്?

(a) 1936.

(b) 1929.

(c) 1928.

(d)1930.

 

Q10. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എടിഎം ഏത് നഗരത്തിലാണ് തുറക്കുന്നത്?

(a) ചെന്നൈ.

(b) ന്യൂഡൽഹി

(c) ഹൈദരാബാദ്.

(d) മുംബൈ.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക.

 

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Under monopolistic competition firm produces in excess capacity due to differentiated features of product.

S2. (b)

 • Bilateral monopoly:—- one seller and one buyer.

S3. (a)

 • Externality theory forms the basis for the theory of environmental economics.
 • Externality is realisation of benefit or loss resulting from activity which affects on otherwise involved party.

S4. (a)

 • Oikonomia means household management.

 S5. (d)

 • Giffen goods are those goods whose demand increases with Increase in their price.

S6.(c)

 • Inflation affects the nature of wealth distribution.
 • Entrepreneurs gain more than fixed cost in production during inflation due to increase in price.

S7. (a)

 • Reflation is a government policy to reduce burden of deflation.
 • It includes reducing taxes, increasing money supply, lowering interest rates etc.

S8. (d)

 • Dearness allowance is certain percentage of salary to mitigate the impact of inflation calculated as a percentage of salary.

S9. (b)

 • Great depression was depression in economic activities all around the world.
 • It is originated in United States with severe fall in price of stock later it spread all over the world.
 • It occurred in 1929.

S10. (a)

 • India’s first post office ATM was opened in Chennai in the year 2014.

 

Use Coupen Code:- UTSAV (Double Validity Offer)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Economics Daily Quiz In Malayalam 12 July 2021 | For KPSC and Kerala High Court Assistant_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?