Malyalam govt jobs   »   Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന...

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും

Ancient Indian Scientists:- വൈദ്യശാസ്ത്രം, ആയുർവേദം, യോഗ, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും പുരാതന ഇന്ത്യക്കാർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്, അഭിമാനികളായ ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും കാണും. അതിനാൽ, മത്സര പരീക്ഷകളുടെ എല്ലാ അഭിലാഷികളുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി, പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/03075844/Monthly-Current-Affairs-July-2021-in-Malayalam-2.pdf”]

 

പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ: ഗണിതശാസ്ത്രവും നക്ഷത്രശാസ്ത്രവും:

ശാസ്ത്രവും ഗണിതവും ഭാരതത്തിൽ പ്രാചീനകാലത്ത് വളരെയധികം വികസിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലകളിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലും വളരെയധികം സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ചില ശ്രദ്ധേയരായ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ചില ശ്രദ്ധേയരായ സംഭാവകർ:

ആര്യഭട്ട:

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_30.1
Aryabhatta
 • അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിഷിയും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ആര്യഭട്ട.
 • ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അദ്ദേഹം ഒരു തുടക്കക്കാരനായിരുന്നു.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ടിയ അദ്ദേഹം എഴുതി. ഇതിന് നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ദശാംശ സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.
 • രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ, ആധുനിക സിദ്ധാന്തം, ജ്യാമിതി, ത്രികോണമിതി, ബീജഗണിതം തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
 • ആര്യഭട്ടയും പൂജ്യവും: പൂജ്യം എന്നത് ഒരു സംഖ്യ മാത്രമല്ല, പ്രതീകവും ആശയവും കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ദൂരം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പൂജ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ പുതിയ മാനം തുറന്നു.
 • ആര്യഭട്ടിയയിലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഖഗോൾ-ശാസ്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലാണ്, (ആര്യഭട്ട പഠിച്ച നളന്ദയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഖഗോൾ).

ബൗധയൻ:

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_40.1
Baudhayana
 • പാശ്ചാത്യലോകം പിന്നീട് വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ നിരവധി ആശയങ്ങളിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത് ബൗധയാനായിരുന്നു.
 • പൈയുടെ മൂല്യം ആദ്യം അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണവും ചുറ്റളവും കണക്കാക്കാൻ പൈ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
 • ബൗദ്ധായന്റെ സുൽവ സൂത്രത്തിൽ തനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇന്നത്തെ പൈതഗോറസ് തിയറം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു.

ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ:

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_50.1
Brahmagupthan
 • ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഗുണന രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, അദ്ദേഹം സ്ഥല മൂല്യം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു.
 • അദ്ദേഹം പൂജ്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.
 • അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസ്പുത സിദ്ധാന്തിക എഴുതി, അതിലൂടെ അറബികൾ നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു.

ഭാസ്കരാചാര്യ:

 • ഭാസ്കരാചാര്യ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണാടകയിലെ ബീജാപൂരിൽ ജനിച്ചു.
 • സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്.
 • ഇത് നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ലീലാവതി (ഗണിതം), ബീജഗനിത് (ബീജഗണിതം), ഗോലാധ്യായ (ഗോളം), ഗ്രഹഗണിത്  (ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗണിതം).
 • ബീജഗണിത സമവാക്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭാസ്കരൻ ചക്രവത് രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രിക രീതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ രീതി ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി, പിന്നീട് വിപരീത ചക്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു.

മഹാവീരാചാര്യ:

 • ജൈനസാഹിത്യത്തിൽ (500 B.C -100 B.C) ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിപുലമായ വിവരണം ഉണ്ട്.
 • ജൈന ഗുരു മഹാവീരാചാര്യർ A.D 850 യിൽ ഗണിത് സര സംഗ്രഹം രചിച്ചു, ഇത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തകമാണ്.
 • തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊതു മൾട്ടിപ്പിൾ (LCM) പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
 • അതിനാൽ, ജോൺ നേപ്പിയർ LCMനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ: ശാസ്ത്രം

 

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെന്നപോലെ, പുരാതന ഇന്ത്യക്കാരും ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവിന് സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു.

കനഡ്:

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_60.1
Acharya Kanad
 • ഇന്ത്യൻ തത്ത്വചിന്തയുടെ ആറ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ വൈശേഷിക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു കനഡ്.
 • ഏതൊരു ആധുനിക ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തവുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
 • കനഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കണ (അണു/ആറ്റം) കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇവയെ കൂടുതൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ, അവ വേർതിരിക്കാനാവാത്തതും നശിപ്പിക്കാനാവാത്തതുമാണ്.

 

വരാഹമിഹിര:

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_70.1
Varahamihira
 • വരാഹമിഹിര ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു.
 • വിക്രമാദിത്യന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒൻപത് രത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വരാഹമിഹിര. വരാഹമിഹിരന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു, വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ‘വരാഹ’ എന്ന പദവി നൽകി.
 • വരാഹമിഹിര ഹൈഡ്രോളജി, ജിയോളജി, എക്കോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ സംഭാവനകൾ നൽകി.
 • വരാഹമിഹിരയുടെ സംഭാവന ജ്യോതിഷത്തിലോ ജ്യോതിഷത്തിലോ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

നാഗാർജുന

 • ആൽക്കെമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു നാഗാർജുന.
 • ഇന്നുവരെ, തിളക്കം പോലെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അനുകരണ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • സ്വർണം, വെള്ളി, ടിൻ, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകമായ രാസരത്നാകരയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ: പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം (ആയുർവേദവും യോഗയും)

പുരാതന കാലത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ വികസിതമായിരുന്നു. ആയുർവേദം, പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു തദ്ദേശീയ വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം. ആയുർവേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ദീർഘായുസ്സിന്റെയും ശാസ്ത്രം എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ സംവിധാനമാണിത്. സുശ്രുതൻ, ചരക്, മാധവൻ, വാഗ്ഭട്ട, ജീവക് എന്നിവർ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ആയുർവേദ ചികിത്സകരായിരുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മെഡിക്കൽ പുസ്തകം – ആത്രേയ സംഹിത. ചരക് നെ ആയുർവേദ മരുന്നിന്റെ പിതാവ് എന്നും സുശ്രുതനെ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

സുശ്രുത:

 • സുശ്രുത ശസ്ത്രക്രിയാ മേഖലയിലെ ഒരു തുടക്കക്കാരനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയെ “രോഗശാന്തി കലകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭജനവും തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബാധ്യതയുമാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.
 • മൃതശരീരത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ ശരീരഘടന പഠിച്ചു.
 • 26 തരം പനികൾ, 8 തരം മഞ്ഞപ്പിത്തം, 20 തരം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 1100 രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • സുശ്രുത സംഹിതയിൽ, ഒരു മൃതശരീരം അതിന്റെ വിശദമായ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചരക്:

 • ചരക് പുരാതന ഇന്ത്യൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • അദ്ദേഹം കനിഷ്കന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ് വൈദ്യ (രാജകീയ ഡോക്ടർ) ആയിരുന്നു.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം, ചരക് സംഹിത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിപുലമായ പുസ്തകമാണ്. ഇതിന് ധാരാളം രോഗങ്ങളുടെ വിവരണമുണ്ട്, കൂടാതെ അവയുടെ കാരണങ്ങളും അവയുടെ ചികിത്സയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള രീതികൾ നൽകുന്നു.
 • ചരക് സംഹിതയിൽ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുപകരം രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യോഗയും പതഞ്ജലിയും: പതഞ്ജലി യോഗ

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_80.1
Pathanjali yoga
 • ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തലത്തിൽ മരുന്നില്ലാതെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആയുർവേദത്തിന്റെ അനുബന്ധ ശാസ്ത്രമായി പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ യോഗ ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
 • ഈ യോഗ ശാസ്ത്രം വ്യവസ്ഥാപിതമായി അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പതഞ്ജലിക്കാണ്.
 • പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ ഓം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സംസാരിക്കുന്നു.
 • അവൻ ഓം നെ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ശബ്ദമായി പരാമർശിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിലും തുടർച്ചയായി ഒഴുകുന്നു, പ്രകാശിതർക്ക് മാത്രം പൂർണ്ണമായി അറിയാം.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Ancient Indian Scientists and their Contributions|പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും_90.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!