Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை

TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை 2023 : 30 நாட்கள் விரிவான திட்ட அட்டவணை

TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (TNUSRB) TNUSRB PC ஆட்சேர்ப்பு 2023 தேர்வை நடத்த உள்ளது. ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் TNUSRB PC தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு முன், TNUSRB PC பாடத்திட்டம் 2023 பற்றியும் எந்தெந்த படங்களை படிக்கவேண்டும் போன்ற பாடத்திட்டம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இந்த கட்டுரையில் 30 நாட்களுக்குள் TNUSRB PC பாடத்திட்டம் முழுவதையும் படிப்பதற்கான ஒரு TNUSRB PC திட்ட அட்டவணையை வழங்குகிறோம்.

TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை 2023

ஒரு சரியான திட்ட அட்டவணை உங்களது முழு படத்திட்டத்தையும் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரித்து சரியான நேரத்தில் அனைத்து படங்களையும் படிக்க உதவும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கோடிட்டு காட்டி, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள உதவும். படிப்பதை தள்ளிப்போடுவதைத் தவிர்த்து சரியான நேரத்தில் படித்து முடிக்க உதவுகிறது. இந்த 30 நாட்களுக்கான TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை உங்களது பாடத்திட்டம் முழுவதையும் சரியான நேரத்திற்குள் படித்து முடிக்க உதவும்.

TNUSRB PC திட்ட அட்டவணை 2023

அமைப்பு

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

பதவியின் பெயர்

Gr.II போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், Gr.II ஜெயில் வார்டர் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்

தேர்வு முறை

ஆஃப்லைன்

TNUSRB PC தேர்வு மொழி

தமிழ் & ஆங்கிலம்

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்

www.tnusrbonline.org

TNUSRB PC விரிவான திட்ட அட்டவணை 2023

தேர்வுக்கு முன் முழு பாடத்திட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய முறையான அணுகுமுறை அவசியம். TNUSRB PC தேர்வுக்கான 30 நாட்கள் இலவசப் படிப்பு திட்ட அட்டவணை ஆனது, முழுப் பாடத்திட்டத்தையும் உங்கள் பயிற்சியில் உள்ளடக்குவதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.

Date General Tamil General Science HISTORY GEOGRAPHY current events & GK
04 Nov

2023

தமிழ் எழுத்துகளின் வகையும் தொகையும் Physics – Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions Indus Valley Civilization Solar System Nov  2023 1st set
05 Nov 2023 எழுத்துகளின் பிறப்பு, முதலெழுத்துகள் & வகை Nature of Universe Vedic Period Location & Physical Features Nov  2023 2nd set
06 Nov 2023 சார்பெழுத்துகள் & வகை, புணர்ச்சி Units & measurements Buddism Weather & Climate Nov  2023 3rd set
07 Nov 2023 மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள், இன எழுத்துகள் Generic Scientific Laws Jainism Monsoon & Rainfall Nov  2023 4th set
08 Nov  2023 சுட்டு எழுத்துகள், வினா எழுத்துகள், மயங்கொலிகள் Force & Motion Mahajanapatas Lakes & Rivers Nov  2023 5th set
09 Nov 2023 Revision Revision Revision Revision Nov  2023 6th set
10 Nov 2023 பெயர்ச்சொல் & வகைகள் Movement Mauryas Forest & Natural Vegetation Nov  2023 7th  set
11 Nov 2023 வினைச்சொல் & வகைகள் Light & Laser Guptas Soil, Minerals and Agriculture Nov  2023 8th  set
12 Nov 2023 இடைச்சொல், உரிச்சொல் Properties of Matters Sangam Age Transport & Communications Nov  2023 9th  set
13 Nov 2023 இலக்கியவகைச் சொற்கள், வேற்றுமை, Electricity South Indian Kingdoms Natural Calamities and Disaster Management Nov  2023 10th set
14 Nov 2023 ஆகுபெயர், இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர் Sound South Indian Kingdoms Population Census Nov  2023 11th set
15 Nov 2023 Revision Revision Revision Revision Nov  2023 12th set
16 Nov 2023 ஓரெழுத்து ஒருமொழி, பகுபதம், பகாப்பதம் Heat Delhi Sultanates Geography PYQ Practice Nov  2023 13th set
17 Nov 2023 மூவகை மொழிகள், வழக்கு Magnetism Vijaynagar LOGICAL & NUMERICAL ANALYSIS Nov  2023 14th set
18 Nov 2023 வழு, வழா நிலை, வழுவமைதி Nuclear Physcis Baumani Analogy ( Number, letter, word) Nov  2023 15th set
19 Nov 2023 தொகைநிலைத் தொடர், தொகாநிலைத் தொடர் Chemistry- Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions Mughals Coding and decoding Nov  2023 16th set
20 Nov 2023 வினா, விடை வகைகள் Acid, bases, salts and their related substances Marathas Inequalities ,Distance and direction Nov  2023 17th set
21 Nov 2023 Revision Revision Revision Blood relations ,Venn diagram Order and ranking Revision
22 Nov 2023 பொருள்கோள் & வகைகள் Metals & Non Metals Advent of European Number series ,Odd one out ,Arithmetical operation Nov  2023 18th set
23 Nov 2023 அகப்பொருள், புறப்பொருள் Atomic Structure Expansion and consolidation of British rule Seating arrangements ,Clock & calendar Nov  2023 19th set
24 Nov 2023 யாப்பின் உறுப்புகள், அலகிடுதல், Oxidation and Condensation Early Uprifing against British rule Dictionary order ,Logical sequence of words Nov  2023 20th set
25 Nov 2023 பா (வெண்பா, ஆசிரியப்பா பொது இலக்கணம்). Carbon & its Components Governor Generals of India Puzzles , Statements , Dice Nov  2023 21st set
26 Nov 2023 உவமை அணி, உருவக அணி, வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி, Elements are their constituents Viceroys of India Missing figures ,Embedded figures Nov  2023 22nd set
27 Nov 2023 Revision Revision Revision Revision Nov  2023 23rd set
28 Nov 2023 வேற்றுமை அணி, பின்வரு நிலையணி & வகைகள் Biology- Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions 1857 Revolt Number Systerm Nov  2023 24th set
29 Nov 2023 பிறிது மொழிதல் அணி, இரட்டுறமொழிதல் அணி, Genetics Administrative, Social and Judicial reforms after 1857 LCM & HCF Nov  2023 25th set
30 Nov 2023 தற்குறிப்பேற்ற அணி, தீவக அணி, நிரல்நிறை அணி Circulatory System INM ALGEBRA – 1 Nov  2023 26th set
01 Dec 2023 வல்லினம் மிகும் இடம், மிகா இடம், தொடர் இலக்கணம் Reproductive Zone INM Ratio & proportion Dec 2023 01st set
02 Dec 2023 பிரித்து எழுதுதல், சேர்த்து எழுதுதல், எதிர்ச்சொல்லை எழுதுதல், பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிதல் Endocrine gland system INM Quadratic Eqn Dec 2023 2nd set
03 Dec 2023 பிழை திருத்தம், ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல். Revision Revision Revision Revision
04 Dec 2023 to 09 Dec PYQ Practice

 

**************************************************************************

Tamil Nadu Mega Pack (Validity 12 Months)

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்
Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil