Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   TNPSC Group 6 Syllabus

TNPSC Group 6 Syllabus, Download Forest Apprentice Syllabus PDF and Exam Pattern | TNPSC குரூப் 6 பாடத்திட்டம்

TNPSC Group 6 Syllabus: Tamilnadu Public Service Commission release the TNPSC Group 6 Notification 2022 to recruit Forest Apprentice in Tamil Nadu Forest Subordinate Service (Group-VI Services). Before Preparing for TNPSC Group 6 Exam Aspirants should aware of the TNPSC Group 6 Syllabus. Candidates who are prepare for this exam can check the TNPSC Group 6 Syllabus and Exam Pattern here.

TNPSC Group 6 Syllabus

Name of the organization Tamilnadu Public Service Commission
Post Name Forest Apprentice in Tamil Nadu Forest Subordinate Service
No of vacancies 10
Job Location Tamilnadu
Notification Date 08.008.2022
Last Date 06.09.2022
 Exam Date 03.12.2022 To 13.12.2022
Official Website www.tnpsc.gov.in

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

TNPSC Group 6 Syllabus

TNPSC Group 6 Syllabus: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தமிழ்நாடு 10 வனப் பயிற்சியாளர் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புக்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. TNPSC குரூப் VI வேலைகளில் ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் 08.08.2022 முதல் 06.09.2022 க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். TNPSC குரூப் VI தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு முன் தேர்வின் பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறைகள் பற்றிய தெளிவு மிக அவசியம். இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் TNPSC குரூப் 6 பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறைகள் பற்றி விவரித்துள்ளோம்.

TNPSC Group 6 Notification 2022, Apply for the Post of Forest Apprentice

TNPSC Group 6 Syllabus 2022

Paper – I Part A Tamil Eligibility Test

 1. பிரித்தெழுதுதல்/சேர்த்தெழுதுதல்.
 2. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்.
 3. பொருந்தாச்சொல்லைக் கண்டறிதல்
 4. பிழை திருத்தம் (i) சந்திப்பிழையை நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிழைகள், வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல் பிறமொழிச்சொற்களை நீக்குதல்
 5. ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல்லை அறிதல்.
 6. ஒலி மற்றும் பொருள் வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்.
 7. ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள்.
 8. வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்.
 9. வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழிற்பெயரை உருவாக்கல்
 10. அகரவரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல்.
 11. சொற்களை ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்றொடராக்குதல்.
 12. இருவினைகளின்பொருள் வேறுபாடு அறிதல் (எ.கா.) குவிந்து குவித்து
 13. விடைக்கேற்ற வினாவைத்தேர்ந்தெடுத்தல்.
 14. எவ்வகை வாக்கியம் என க்கண்டெழுதுதல் – தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டு வினைவாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல்.
 15. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத்தேர்ந்தெழுதுதல்
 16. அலுவல்சார்ந்தசொற்கள் (கலைச்சொல்)
 17. விடைவகைகள்
 18. பிறமொழிச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்களைக் கண்டறிதல் (எ.கா.) கோல்டுபிஸ்கட்-தங்கக்கட்டி
 19. ஊர்ப்பெயர்களின்மரூஉவை எழுதுக (எ.கா.) தஞ்சாவூர்-தஞ்சை
 20. நிறுத்தற்குறிகளை அறிதல்
 21. பேச்சுவழக்கு, எழுத்து வழக்கு வாரான்-வருகிறான்).
 22. சொற்களை இணைத்து புதிய சொல் உருவாக்கல்
 23. பொருத்தமானகாலம் அமைத்தல் (இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்).
 24. சரியான வினாச்சொல்லைத் தேர்ந்தெடு
 25. சரியான இணைப்புச் சொல் (எனவே, ஏனெனில், ஆகையால், அதனால், அதுபோல).
 26. அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லைத் தகுந்த இடத்தில் சேர்க்க.
 27. இருபொருள்தருக.
 28. குறில் நெடில் மாற்றம், பொருள்வேறுபாடு
 29. கூற்று காரணம் சரியா? தவறா?
 30. கலைச்சொற்களை அறிதல் எ.கா.- Artificial Intelligence – செயற்கை நுண்ண றிவு Super Computer -மீத்திறன் கணினி
 31. பொருத்தமானபொருளைத் தெரிவு செய்தல்
 32. சொற்களின் கூட்டுப்பெயர்கள் (எ.கா.) புல் புற்கள்
 33. சரியான தொடரைத்தேர்ந்தெடுத்தல்
 34. பிழைதிருத்துதல் ஒரு.ஓர்)
 35. சொல்-பொருள் பொருத்துக
 36. ஒருமை-பன்மை பிழை
 37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

Paper – I – Part-B – General Studies in English (Degree Standard)

Name of Subject                                         Topics
General Science
 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present, and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health, and Hygiene, Human diseases
 • Environment and Ecology
Current Events
 • History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in the news – Sports – Books and authors.
 • Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.
 • Geography – Geographical landmarks
 • Economics – Current socio-economic issues
 • Science – Latest inventions in Science and Technology
 

 

Geography of India

 • Location – Physical features -Monsoon, rainfall, weather, and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals, and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern.
 • Transport – Communication.
 • Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups, and major tribes.
 • Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.
History and Culture of India
 • Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals, and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history.
 • Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.
 • Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.
 • India as a Secular State, Social Harmony.
Indian Polity
 • Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State, and Union Territory.
 • Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy.
 • Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.
 • Spirit of Federalism: Centre-State Relationships.
 • Election – Judiciary in India – Rule of law.
 • Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and Lokayukta – Right to Information     Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter.

 

Indian Economy
 • Nature of Indian economy – Five-year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 • Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.
 • Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programs – Social problems – Population, education, health, employment, poverty.
Indian National Movement
 • National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji,
 • Subash Chandra Bose and others.
 • Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.
 • Communalism and partition.
History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements in Tamil Nadu
 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times.
 • Thirukkural :

(a) Significance as Secular literature.

(b) Relevance to Everyday Life

(c) Impact of Thirukkural on Humanity

(d) Thirukkural and Universal Values – Equality,  Humanism, etc

(e) Relevance to Socio -Politico-Economic affairs

(f) Philosophical content in Thirukkural

 • Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in the freedom struggle.
 • Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna
Development Administration in Tamil Nadu
 • Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.
 • Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio-economic development of Tamil Nadu.
 • Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-Economic development.
 • Education and Health systems in Tamil Nadu.
 • Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 • Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 • e-governance in Tamil Nadu.
Aptitude and Mental Ability
 • Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 • Ratio and Proportion.
 • Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 • Logical Reasoning – Puzzles-Dice – Visual Reasoning – Alpha-numeric Reasoning – Number Series.

TNPSC Group 1 Notification 2022 | TNPSC குரூப் 1 அறிவிப்பு 2022

Paper – I – Part-B – General Studies in Tamil (Degree Standard)

அலகு – I: பொது அறிவியல்

 

 • அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் – பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் – கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல்.
 • பேரண்டத்தின் இயல்பு – பொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் – பருப்பொருளின் பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, வெப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், லேசர் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்.
 • தனிமங்களும் சேர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிகொல்லிகள்.
 • உயிரியலின் முக்கியகோட்பாடுகள், உயிர் உலகின் வகைப்பாடு, பரிணாமம், மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள்.
 • சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்.
அலகு – II: நடப்பு நிகழ்வுகள்
 • வரலாறு – அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு – தேசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – செய்திகளில் இடம்பெற்ற சிறந்த ஆளுமைகளும் இடங்களும் – விளையாட்டு – நூல்களும் ஆசிரியர்களும்.
 • ஆட்சியியல் – இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முறைமைகளும் – பொது விழிப்புணர்வும் (Public Awareness) பொது நிர்வாகமும் – நலன்சார் அரசுத் திட்டங்களும் அவற்றின் பயன்பாடும், பொது விநியோக அமைப்புகளில் நிலவும் சிக்கல்கள்.
 • புவியியல் – புவியியல் அடையாளங்கள்.
 • பொருளாதாரம் – தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகள். அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மைக்கால கண்டுபிடிப்புகள்.
அலகு – III: இந்தியாவின் புவியியல்
 • அமைவிடம் – இயற்கை அமைவுகள் – பருவமழை, மழைப்பொழிவு, வானிலை மற்றும் காலநிலை – நீர் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – வேளாண் முறைகள்.
 • போக்குவரத்து – தகவல் தொடர்பு.
 • சமூகப் புவியியல் – மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், மொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள்.
 • இயற்கைப் பேரிடர் – பேரிடர் மேலாண்மை – சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்: காரணங்களும் தடுப்பு முறைகளும் – பருவநிலை மாற்றம் – பசுமை ஆற்றல்.
அலகு – IV: இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும்
 • சிந்துவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் – விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் – தென் இந்திய வரலாறு.
 • இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்.
 • இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம், மொழி, வழக்காறு.
 • இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்.
அலகு – V: இந்திய ஆட்சியியல்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்பின் முகவுரை – அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரேதசங்கள்.
 • குடியுரிமை, அடிப்படை உரிமைகள், அடிப்படைக் கடமைகள், அரசின் நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்.
 • ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம் – உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ்.
 • கூட்டாட்சியின் அடிப்படைத் தன்மைகள்: மத்திய – மாநில உறவுகள்.
 • தேர்தல் – இந்திய நீதி அமைப்புகள் – சட்டத்தின் ஆட்சி.
 • பொதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்- லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா – தகவல் உரிமை – பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் – மனித உரிமைகள் சாசனம்.
அலகு – VI: இந்தியப் பொருளாதாரம்

 

 • இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்.
 • வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை – நிதி ஆணையம் -மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதிப் பகிர்வு – சரக்கு மற்றும் சேவை வரி.
 • இந்திய பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – தொழில் வளர்ச்சி – ஊரக நலன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சினைகள் – மக்கள் தொகை, கல்வி, நலவாழ்வு, வேலைவாய்ப்பு, வறுமை.
அலகு – VII: இந்திய தேசிய இயக்கம்
 • தேசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் – தலைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்பேத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரனார், ஜவகர்லால் நேரு, காமராசர், மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத், தந்தை பெரியார், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் பலர்.
 • விடுதலைப் போராட்டத்தின் பல்வேறு நிலைகள்: அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள்.
 • வகுப்புவாதம் மற்றும் தேசப்பிரிவினை.
அலகு – VIII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்

 

 • தமிழ் சமுதாய வரலாறு, அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு.

திருக்குறள்:

அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம்.

ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை

இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை

உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்

 • விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு.
 • பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக – அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி – சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள், தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள்.
அலகு – IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

 

 • தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.
 • அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கைக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்களைப் பெறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்குகள் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூகநலத் திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.
 • சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள்.
 • தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு (Health) முறைமைகள் .
 • தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.
 • பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள். தமிழகத்தில் மின்னாளுகை.
அலகு – X: திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)
 • சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (HCF) – மீச்சிறு பொது மடங்கு (LCM).
 • விகிதம் மற்றும் விகிதாசாரம்.
 • தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – கொள்ளளவு – காலம் மற்றும் வேலை.
 • தருக்கக் காரணவியல் – புதிர்கள் – பகடை – காட்சிக் காரணவியல் – எண் எழுத்துக் காரணவியல் – எண் வரிசை.

Paper – II – Optional Subjects (Degree Standard)

தாள்கள்-II மற்றும் III க்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் 17 பாடங்களில் இருந்து ஏதேனும் இரண்டு விருப்பப் பாடங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்.

 1. Agriculture
 2. Horticulture
 3. Animal Husbandry and Veterinary Science
 4. Computer Applications
 5. Computer Science
 6. Mathematics
 7. Statistics
 8. Botany
 9. Chemistry
 10. Engineering (All Engineering subjects including Agricultural Engineering)
 11. Environmental Science
 12. Forestry
 13. Geology
 14. Marine Biology
 15. Physics
 16. Wildlife Biology
 17. Zoology

இந்த 17 பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டங்கள்,

Click here to download – Paper – II – Optional Subjects Syllabus PDF

TNPSC Group 6 Syllabus, Download Forest Apprentice Syllabus PDF and Exam Pattern_40.1
Adda247 Tamil Telegram

TNPSC Group 6 Syllabus PDF

TNPSC Group 6 Syllabus PDF: தமிழ்நாடு வனதொழில் பழகுநர் பதவிக்கான அறிவிப்பை TNPSC வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு வனதொழில் பழகுநர் தேர்வு 3 தாள்களாக நடைபெறும். தேர்வு பாடத்திட்டத்தை கீழே உள்ள லிங்கில் சென்று பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

TNPSC Group 6 Syllabus PDF

TNPSC Group 6 Exam Pattern

TNPSC Group 6  Exam Pattern: தமிழ்நாடு வனதொழில் பழகுநர் தேர்வு 3 தாள்களாக நடைபெறும். தேர்வு முறை பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:

Subject  Duration Maximum Marks Minimum qualifying Marks for Selection
SCs, SC(A)s, STs, MBC/ DCs and BCs Others
Paper – I
(Compulsory Subject) – Part-Aகட்டாயத் தமிழ் மொழித்தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டுத் தேர்வு *
(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 100 questions /150 marks
3 Hours 150 60 60
Part-B
General Studies
(SSLC standard) 75 questions
and
Aptitude and Mental Ability Test (SSLC standard) 25 questions
100 questions / 150 marks
150 255 340
Paper – II (200 questions)

Optional Subject–1 (Degree Standard)

Paper – III (200 questions)

Optional Subject–2 (Degree Standard)

For Papers-II and III, Candidates may Choose any two optional subjects from the following 17 subjects given below subject to the conditions that the applicant shall not be allowed to take more than one subject in the same group:-

Group I

 1. Agriculture (Code No.284)
 2. Horticulture (CodeNo.278)
 3. Animal Husbandry and Veterinary Science (Code No. 296)

Group II

 1. Computer Applications (Code No. 288)
 1. Computer Science (Code No.286)

Group III

 1. Mathematics (CodeNo.276)
 2. Statistics (Code No.274)

Other Subjects

 1. Botany (Code No.268)
 2. Chemistry (Code No.243)
 3. Engineering (All Engineering subjects including Agricultural Engineering) (Code No. 230)
 4. Environmental Science (Code No.298)
 5. Forestry (Code No.283)
 6. Geology (Code No.239)
 7. Marine Biology (Code No.293)
 8. Physics (Code No.241)
 9. Wildlife Biology (Code No.291)
 10. Zoology (Code No.270)
3 Hours + 3 Hours 300 + 300
(ii) Interview and Records 100
Total 850