Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   TNPSC DEO Exam Syllabus 2023, Check...

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023, Check Exam Pattern | TNPSC DEO தேர்வு பாடத்திட்டம் 2023, தேர்வு முறையைச் சரிபார்க்கவும்

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023: TNPSC DEO Exam Syllabus 2023 Tamil Nadu Public Service Commission has released the job notification for 11 District Educational Office post. Interested and eligible candidates can able to apply for the job notification from 14/12/2022 to 13/01/2023.TNPSC online application link will be available on official website https://www.tnpsc.gov.in/. Read the Article to get TNPSC DEO Exam Syllabus 2023.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023
Organization Name Tamilnadu Public Service Commission (TNPSC)
Vacancy 11
Post Names District Educational Office (DEO)
Category Syllabus
Job Location Tamilnadu
Official Site tnpsc.gov.in

TNPSC DEO Exam Syllabus 

TNPSC DEO Exam Syllabus  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) 11 மாவட்ட கல்வி அலுவலர் காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. TNPSC அமைப்பில் சேர இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு.விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு உதவியாக TNPSC DEO Syllabus தேர்வின் விரிவான TNPSC DEO  பாடத்திட்டத்தை இந்த கட்டுரையில் வழங்கியுள்ளோம்.

TNUSRB PC Result 2022 Out, Download Police Result PDF 

 

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023

 

District Educational Officer

(Group – I C Services)

Syllabus for Preliminary Examination

General Studies (Degree Standard)

Topics for Objective Type

SUBJECT CODE: 003

UNIT-I: GENERAL SCIENCE (i) Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future. (ii) Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications. (iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides. (iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases. (v) Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS (i) History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports Books and authors. (ii) Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems. (iii) Geography – Geographical landmarks. (iv) Economics – Current socio – economic issues. (v) Science – Latest inventions in Science and Technology. (vi) Prominent Personalities in various spheres- Arts, Science, Literature and Philosophy.

UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA (i) Location – Physical features – Monsoon, Rainfall, Weather and Climate – Water Resources – Rivers in India – Soil, Minerals and Natural resources – Forest and Wildlife – Agricultural pattern. (ii) Transport – Communication. (iii) Social Geography – Population density and distribution – Racial, Linguistic Groups and Major Tribes. (iv) Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

UNIT– IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA (i) Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms -South Indian history. (ii) Change and Continuity in the Socio – Cultural History of India. (iii) Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom. (iv) India as a Secular State, Social Harmony.

UNIT-V: INDIAN POLITY (i) Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory. (ii) Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy. (iii) Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local Governments, Panchayat Raj. (iv) Spirit of Federalism: Centre – State Relationships. (v) Election – Judiciary in India – Rule of law. (vi) Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter.

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY (i) Nature of Indian economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog. (ii) Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax. (iii) Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in Agriculture – Industrial growth – Rural Welfare Oriented Programmes – Social problems – Population, Education, Health, Employment, Poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT (i) National Renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagore and others. (ii) Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant Movements. (iii) Communalism and partition.

UNIT- VIII: History, Culture, Heritage and Socio – Political Movements in Tamil Nadu (i) History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times. (ii) Thirukkural :(a) Significance as a Secular literature (b) Relevance to Everyday Life (c) Impact of Thirukkural on Humanity (d) Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc (e) Relevance to Socio – Politico – Economic affairs (f) Philosophical content in Thirukkural (iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle. (iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian Movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna.

UNIT – IX: Development Administration in Tamil Nadu (i) Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu. (ii) Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu. (iii)Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio – Economic development. (iv) Education and Health systems in Tamil Nadu. (v)Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth. (vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields. (vii) E-governance in Tamil Nadu.

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY (S.S.L.C STANDARD) (i) Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM). (ii) Ratio and Proportion. (iii) Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work. (iv) Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alpha numeric Reasoning – Number Series.

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023, Check Exam Pattern_30.1

District Educational Officer

(Group – I C Services)

(Main Examination)

(Paper-I)

கட்டாயத் தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்விற்கான பாடத்திட்டம் (விரிந்துரைக்கும் வகை வினாவிற்கான தலைப்புகள்) (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்தேர்வுத்திட்டம்

1 மொழிபெயர்த்தல்

(i) தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்த்தல்

(ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல்

 1. சுருக்கி வரைதல்
 2. பொருள் உணர்திறன்
 3. சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல்
 4. திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல்

அ) மதச் சார்பற்ற தனித் தன்மையுள்ள இலக்கியம்

ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை

மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை

உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு

ஊ)திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்

 1. கடிதம் வரைதல் (அலுவல் சார்ந்தது)
 2. தமிழ் மொழி அறிவு

பாடத்திட்டம்

1 தற்கால நிகழ்வுகள்

 1. சமுதாயப் பிரச்சனைகள்
 2. சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான தலைப்புகள்
 3. இந்தியப் பொருளாதரம் தொடர்பான தலைப்புகள்
 4. அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும்
 5. கலையும் பண்பாடும்
 6. பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் – திராவிட இயக்கம், சுயமரியாதை இயக்கம்.
 7. இக்காலத் தமிழ்மொழி – கணினித் தமிழ், வழக்கு மன்றத் தமிழ், அலுவலக மொழியாகத் தமிழ், புதிய வகைமைகள்.
 8. தமிழ்நாட்டின் சமூகப் பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்கள் (பெண்கள் விவசாயிகள்… சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதலில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு . இட ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் – தமிழ்நாட்டின் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு.
 9. சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக, பொருள் வேறுபாடு அறிதல், பிரித்தெழுதுக, எதிர்ச்சொல், எதிர்மறை வாக்கியம், பிழை நீக்கி எழுதுக.
 10. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்காணும் தலைப்புகள் தொடர்பாக கட்டுரை எழுதுதல்

அ) மதச் சார்பற்ற தனித் தன்மையுள்ள இலக்கியம்

ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை

இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும்-சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை

உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்

District Educational Officer (Group – I C Services)

(Main Examination)

PAPER – II – General studies Topics for Descriptive type

UNIT – I : Modern history of India and Indian culture – Advent of European invasion- Expansion and consolidation of British rule – Effect of British rule on socio-economic factors – Social reforms and religious movements – India since independence – Characteristics of Indian culture – Unity in diversity – race, colour, language, custom – India – a secular state – Organizations for fine arts, dance, drama, music – Growth of rationalist, Dravidian movement in Tamil Nadu – Political parties and populist schemes – National renaissance – Early uprising against British rule – 1857 Revolt – Indian National Congress – Emergence of national leaders – Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji – Growth of militant movements -Different modes of agitations – Era of different Acts & Pacts – World war & final phase struggle – Communalism led to partition – Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & Others.

UNIT – 2 General Mental Ability – Conversion of information to data – Collection, compilation and presentation of data – Tables, graphs, diagrams – Parametric representation of data -Analytical interpretation of data – School arithmetic – Percentage – Highest Common Factor(HCF) – Lowest Common Multiple (LCM) – Ratio and Proportion – Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work – Probability – Information technology – Basic terms, Communications – Application of Information and Communication Technology (ICT) – Decision making and problem solving – Basics in Computers/Computer terminology.

UNIT – 3: Role and impact of science and technology in the development of India and Tamil Nadu – Nature of universe – General scientific laws – Scientific instruments – Inventions and discoveries – National scientific laboratories – Science glossary – Physical quantities, standards and units – Mechanics and properties of matter – Force, motion and energy – Heat, light and sound – Magnetism, electricity and electronics – Atomic and nuclear physics – Astronomy and space science – Elements and compounds – Acids, bases and salts – Oxidation and reduction – Carbon, nitrogen and their compounds – Natural disasters – safeguard measures – Chemistry of ores and metals – Fertilizers, pesticides, insecticides – Biochemistry and biotechnology – Polymers and plastics – Electrochemistry – Main concepts of life science – The cell -basic unit of life – Classification of living organism – Nutrition and die tics – Respiration – Excretion of metabolic waste – Bio – communication – Blood and blood circulation – Endocrine system- Reproductive system- Animals, plants and human life – Govt. policy /organizations on Science and Technology – Role, achievement & impact of Science and Technology – Energy – self-sufficiency – oil exploration – Defence Research Organization – Ocean research and development – Genetics – the science of heredity – Environment, ecology, health and hygiene, Bio – diversity and its conservation – Human diseases, prevention and remedies – Communicable diseases and non – communicable diseases – Alcoholism and Drug abuse – Computer science and advancement – Genetic Engineering – Remote sensing and benefits.

District Educational Officer

(Group – I C Services)

(Main Examination)

PAPER – III – General studies Topics for Descriptive type

UNIT – I – Indian polity and emerging political trends across the world affecting India and Geography of India

Indian polity – Constitution of India – Preamble to the constitution – Salient features of constitution – Union, state and territory – Citizenship – rights and duties – Fundamental rights – Directive principles of state policy – Fundamental duties – Human rights charter – Union executive – Union legislature – parliament – State executive – State legislature – assembly – Status of Jammu & Kashmir – Local government – panchayat raj – Indian federalism – center state relations – Judiciary in India – Rule of law/Due process of law – Emergency provisions – Civil services in India – Administrative Challenges in a welfare state – Complexities of district administration – Elections – Election Commission Union and State – Official language and Schedule – VIII – Amendments to constitution – Schedules to constitution.

 1. Emerging political trends across the world affecting India Foreign Affairs with special emphasis on India’s relations with neighbouring countries and in the region -Security and defence related matters – Nuclear policy, issues and conflicts- The Indian Diaspora and its contribution to India and the world.
 2. Geography of India Earth and universe – Solar system – Atmosphere, hydrosphere, lithosphere – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – rivers in India – Soil, minerals & natural resources – Natural vegetation – Forest & wildlife – Agricultural pattern, livestock & fisheries – Transport & communication – Centers of trade, commerce & art – Social geography – population – density and distribution – Natural calamities – disaster management – Bottom topography of Indian ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal – Climate change – impact and consequences – mitigation measures – Pollution Control. Candidates may choose to answer EITHER the Tamil question only in Tamil OR the English question only in English. Candidates writing in English shall if they choose to answer the Tamil question, write only in Tamil
 3. Tamil language, Tamil society – it’s culture and Heritage / English Language
 4. நாகரீகமும் பண்பாடும் – தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
 5. பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் – வீரம், காதல், அறம், அறக்கோட்பாட்டு வழிபாடுகள் மற்றும் சடங்கு முறைகள்.
 6. தமிழர் சமயமும் பண்பாட்டு நெறிமுறைகளும் – சைவம், வைணவம்.
 7. தற்கால வாழ்வியல் தமிழர் சமூக வாழ்க்கை சாதி, சமயம், பெண்கள், அரசியல், கல்வி, பொருளியல், வணிகம், வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள்.

(or)

English Language Skills

 1. Précis writing.
 2. Report writing on current issues.
 3. Comprehension of a given passage and answering questions thereupon.
 4. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu State government organization – structure, functions and control mechanism – District administration -role in people’s welfare oriented programmes – Industrial map of Tamil Nadu – role of state government -Public Services – role of recruitment agencies – State finance — resources, budget and financial administration – Use of IT in administration – e-governance in the State -Natural calamities -strategic planning in the State – Social welfare – Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu – Union government organization – structure, functions and control mechanism – Relationship between State and Union – Industrial map of India – role of Union government – Public Services – role of recruitment agencies in Union Government – Union finance – resources, budget and financial administration – Use of IT in administration – e- governance in Union Government -Natural calamities -strategic planning by the Union – Social welfare – government sponsored schemes by Government of India.

District Educational Officer (Group – I C Services)

(Main Examination)

(Degree Standard)

PAPER –IV – Education (Degree Std.) B.Ed., Course Topics for Objective type

Current trends and challenges in Education- Innovation in Education – Education Psychology -Philosophy in Education, Eastern and Western Education – Education Sociology – Scheme S.S.A. & RMSA – Curriculum – Measurements and Evaluation – Human Rights & R.T.E. Act – Learner /Learning – Inclusive Education – Information and Communication Technology – Education Management – Gender Sensitization – Environmental Education – Vocational Guidance – Health and Physical Education – Distance and Open Learning – Outreach Programme – Committee and Commissions in Education – Basic concept of Psychology.

How many Languages in the world – Scheduled Languages of India

TNPSC DEO Exam Pattern 2023

Preliminary Examination (Single Paper) (Objective Type)

Subject Duration Maximum Marks Minimum qualifying marks for selection
SCs, SC(A)s, STs, MBCs/ DCs, BC(OBCM)s & BCMs Others
General Studies (Code No.003) General Studies(Degree Standard) (175 Questions) + Aptitude & Mental Ability Test (SSLC Standard) (25 Questions) Total-200 Questions 3 Hours 300 90 120
Total   300    

 Main Written Examination And Oral Test

Subject Duration Maximum Marks Minimum qualifying marks for selection
SCs, SC(A)s, STs, MBCs/ DCs, BC(OBCM)s & BCMs Others
Paper-I

Tamil Eligibility Test

(SSLC Standard)

(Descriptive Type)

3 Hours 300 153 204
Paper-II General Studies (Degree Standard) (Descriptive type)

Paper-III General Studies (Degree Standard) (Descriptive type)

Paper-IV Education (B.Ed Course Syllabus) (Objective Type – 200 Questions)

Interview & Records

3 Hours

 

3 Hours

 

3 Hours

300

 

300

 

300

306 408
Total   1020  

Biggest Book Sale of 2022 – Flat 20% on all Govt Exam Books

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023 PDF

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விச் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பள்ளிக் கல்வித் துறையில் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் (குரூப்-I சி சேவைகள்) பதவிகளுக்கு TNPSC நேரடி பணியமர்த்தல், தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் ஜனவரி 13, 2023 வரை ஆன்லைனில் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.கீழே உள்ள TNPSC DEO ஆட்சேர்ப்பு பாடத்திட்டத்தின் PDF ஐ சரிபார்க்கவும்

TNPSC Recruitment 2002 DEO Syllabus PDF

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023 FAQs

Q1.What is the Exam Date for the TNPSC DEO Prelims 2022?

Ans:The Exam Date for the TNPSC DEO Prelims 2022 is 09.04.2023.

Q2.What is the Selection Process for the TNPSC DEO Recruitment 2022?

Ans:The Candidates will be Appointed after the Preliminary and Main Written Examination and Oral Test Conducted by the Board.

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை

பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 Home page Adda 247 Tamil
Latest Notification TNPSC Recruitment 2023
Official Website Adda247

Coupon code-BK20(Flat 20% on all Govt exam Books)

TNPSC DEO Exam Syllabus 2023, Check Exam Pattern_40.1

***************************************************************************

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil

 

FAQs

What is the Exam Date for the TNPSC DEO Prelims 2022?

The Exam Date for the TNPSC DEO Prelims 2022 is 09.04.2023.

What is the Selection Process for the TNPSC DEO Recruitment 2022?

The Candidates will be Appointed after the Preliminary and Main Written Examination and Oral Test Conducted by the Board.