கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [30 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Q1. 2/5 மற்றும் 4/9 க்கு இடையிலான பின்னம் எது?

(a) 3/7

(b) 2/3

(c) 4/5

(d) 1/2

 

Q2. மூன்று தொடர்ச்சியான ஒற்றைப்படை இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை 147 எனில், நடுவில் உள்ள எண் என்ன?

(a) 47

(b) 48

(c) 49

(d) 51

 

Q3. 122^173 இன் ஒன்றாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் என்ன?

(a) 2

(b) 4

(c) 6

(d) 8

Q4. Which is the largest of the following fractions?

(a) 8/11

(b) 3/5

(c) 11/17

(d) 2/8

 

Q5. √2 = 1.414 என்றால், 1/(√2+1) இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 0.414

(b) 2.414

(c) 3.414

(d) 5.414

 

Q6. பின்வரும் வெளிப்பாட்டின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பு என்ன.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_50.1

(a) -2√2

(b) 1

(c) √2

(d) √3

 

Q7. x=3+2√2 என்றால், (√x-1/√x) இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 1

(b) 2

(c) 2√2

(d) 3√3

 

Q8. இரண்டு எண்களின் பெருக்கு தொகை 20736 மற்றும் அவற்றின் HCF 108 ஆகும். அவற்றின் LCM ஐக் கண்டறியவும்.

(a) 685

(b) 468

(c) 648

(d) 192

 

Q9. 2/3, 4/5 மற்றும் 6/7 இன் HCF ஐக் கண்டறியவும்.

(a) 48/105

(b) 2/105

(c) 1/105

(d) 24/105

 

Q10. 120 என்பது, ஒரு எண்ணின் 20% என்றால், அந்த எண்ணின் 120% என்னவாக இருக்கும்?

(a) 20

(b) 120

(c) 480

(d) 720

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_60.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_70.1

 

S3. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_80.1

 

S4. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_90.1

 

S5. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_100.1

 

S6. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_110.1

 

S7. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_120.1

 

S8. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_130.1

 

S9. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_140.1

 

S10. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_150.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: ME75(75% Offer + double validity)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_160.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?