கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [29 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021


Q1. பின்வருவனவற்றில் எது இரண்டு முழு எண்களின் கூட்டுத்தொகையின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு, அதன் பெருக்கற்பலன் 24?

(a) 25

(b)11

(c)8

(d)10

 

Q2.  இரண்டு நேர்மறை எண்களின் விகிதம் 3: 4 ஆகும். அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்  400 ஆகும். எண்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன?

(a) 28

(b) 26

(c) 22

(d) 24

 

Q3.  63576 * 2  என்ற எண் 8 ஆல் வகுபடும் வகையில் ‘ *’ க்கு என்ன குறைந்த மதிப்பை ஒதுக்க வேண்டும்?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

 

Q4.  எண்கணிதத் தொடரின் 10 சொற்களின் தொகை 390 ஆகும். தொடரின் மூன்றாவது எண்  19 ஆக இருந்தால். முதல் எண் கண்டறியவும்

(a) 3

(b) 5

(c) 7

(d) 8

 

Q5. ஒரு கிளப்பின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் கிளப்பின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையைப் போலவே அதிக ரூபாய் மற்றும் பைசாவை வழங்குகிறார்கள். மொத்த பங்களிப்பு ரூ. 2525, பின்னர் கிளப்பின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை?

(a) 60

(b) 45

(c) 55

(d) 50

 

Q6.  ஒரு பின்னத்தின் எண் இரண்டு எண்களின் பெருக்கமாகும். எண்களில் ஒன்று மற்றதை விட 2 ஆல் அதிகம். அதிக எண்ணிக்கையானது வகுப்பைக் காட்டிலும் 4 ஆல் சிறியது. வகுத்தல் 7 + C (C> –7) மாறிலி என்றால், பின்னத்தின்  குறைந்தபட்ச மதிப்பு?

(a) 5

(b) 1/5

(c) –5

(d) –1/5

 

Q7. ஒரு எண்ணை 555 மற்றும் 445 என்ற தொகையால் வகுக்கும்போது அவற்றின் வேறுபாடு இரு மடங்கு மற்றும் மீதம் 30 ஆகும். எனில் அந்த எண் ?

(a) 220030

(b) 22030

(c) 1220

(d) 1250

 

Q8. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை 342 ஆல் வகுத்தால், மீதமுள்ள 47 நமக்கு கிடைக்கும். அதே எண்ணை 18 ஆல் வகுத்தால், மீதி என்னவாக இருக்கும்?

(a) 15

(b) 11

(c) 17

(d) 13

 

Q9. மூன்று எண்களின் தொகை 252 ஆகும். முதல் எண் மூன்று முறை என்றால் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது எண் முதல் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆகும். பின்னர் இரண்டாவது எண்?

(a) 41

(b) 21

(c) 42

(d) 84

 

Q10. மூன்று நேர்மறை முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்  323, இரண்டு எண்களின் வர்க்கங்களின்  கூடுதல்  மூன்றில் இரண்டு மடங்காக இருந்தால், அவற்றின் பெருக்கற்பலன்?

(a) 255

(b) 260

(c) 265

(d) 270

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(d)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1

 

S2. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_60.1

 

S3. Ans.(c)

Sol.

For divisibility by 8, last 3 no should be divisible by 8.

Now, put the value 0, 1, …2… and check.

when use * = 632/8

= 79

So, Hence it is divisible by 8 answer is 3.

 

S4. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_70.1

 

S5. Ans.(d)

Sol. Let the total member be x. x member contribute is Rs. x and each member also contributs x paise.

So total Rupees is x member Rs. x = Rs. x²

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_80.1

 

S6. Ans.(d)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_90.1

 

S7. Ans.(a)

Sol. Let Number is N.

N is divided by the sum of 555 and 445, the quotient is 2 times difference quotient

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_100.1

 

S8. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_110.1

 

S9. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_120.1

 

S10. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_130.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: ME75(75% Offer + double validity)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_140.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?