கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [21 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Q1. மூன்று நண்பர்கள் உணவகத்தில் இரவு உணவு சாப்பிட்டனர். பில் கிடைத்ததும், அனாமிகா, வினிதா செலுத்திய தொகையில் 2/3 யையும், வினிதா, லலிதா செலுத்திய தொகையில் 1/2 வும் செலுத்தினர். பில்லின் எவ்வளவு பங்கை வினிதா செலுத்தினார்?

 1. 2/13
 2. 3/11
 3. 11/3
 4. 13/4

 

Q2. A மற்றும் B ஆகிய இரு பங்குதாரர்களின் முதலீடுகளின் விகிதம் 5: 4 மற்றும் அவர்கள் பெற்ற லாபத்தின் விகிதம் 3: 4. A, 6 மாதங்களுக்கு பணத்தை முதலீடு செய்திருந்தால், B எவ்வளவு நாட்களுக்கு பணத்தை முதலீடு செய்தார்?

(a) 8 மாதங்கள்

(b) 9 மாதங்கள்

(c) 10 மாதங்கள்

(d) 12 மாதங்கள்

 

Q3. A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று நபர்களிடையே ரூ .7077 ஐ , A மற்றும் B இன் பங்குகளின் விகிதம் 4: 3 மற்றும் B: C இன் பங்குகளின் விகிதம் 6: 7 என்ற வகையில் பிரிக்கவும். C இன் பங்கைக் கண்டறியவும்.

 1. 2349
 2. 2269
 3. 2729
 4. 2359

 

Q4. A, B மற்றும் C 2: 3: 5 என்ற விகிதத்தில் ஒரு கூட்டமைப்பில் நுழைகிறார்கள். 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு, A தனது பங்கை 20% மற்றும் Q 10% அளவிற்கு அதிகரிக்கிறார்கள். ஒரு வருடத்தின் இறுதியில் மொத்த லாபம் ரூ. 2,21,615 என்றால், ‘B’ இலாபத்தில் பங்காக வருட இறுதியில் என்ன தொகையைப் பெறும்?

 1. 48,860
 2. 68,055
 3. 1,04,700
 4. 72,420

 

Q5. பவன் மற்றும் கிரண் ஆகியோர் 4: 6 என்ற விகிதத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்து, ஒரு தொழிலைத் தொடங்கினர், 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு கிரண் தனது முதலீட்டை திரும்பப் பெற்றார், மேலும் கிரணின் இரு மடங்கு தொகையுடன் சந்தன் அவருடன் சேர்ந்தார். ஆண்டின் இறுதியில் மொத்த லாபம் ரூ. 24700 எனில், சந்தனின் பங்கைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

 1. 11,400
 2. 7600
 3. 5700
 4. 4200

 

Q6. A, B மற்றும் C ஆகியோர், ஒரு வணிகத்தில் தங்கள் லாபத்தின் பங்குகள் தங்கள் முதலீட்டின் விகிதத்தில் இருக்கும் என்ற ஒப்பந்தத்துடன் கூட்டமைப்பில் நுழைகின்றனர். A இன் முதலீடு : B இன் முதலீடு = 2: 3, மற்றும் B இன் முதலீடு : C இன் முதலீடு = 2: 5 என்றால், ரூ. 3250 லாபத்தில் அவர்களின் பங்குகளை கண்டுபிடிக்கவும்.

(a) ரூ. 540, ரூ. 760, ரூ. 1950

(b) ரூ. 540, ரூ. 780, ரூ. 1930

(c) ரூ. 560, ரூ. 760, ரூ. 1930

(d) ரூ. 520, ரூ. 780, ரூ. 1950

 

Q7. மோகன் மற்றும் சோஹன் ஒரு நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்கள், அதில் மோகன் செயல்படா பங்குதாரர் மற்றும் சோஹன் வேலை செய்யும் பங்குதாரர் ஆவார்கள். மோகன் ரூ. 1,40,000 மற்றும் சோஹன் ரூ. 80,000 ஐ முதலீடு செய்கிறார்கள். வணிகத்தை நிர்வகிப்பதற்காக சோஹன் 12% லாபத்தைப் பெறுகிறார், மீதமுள்ளது அவர்களின் முதலீடுகளின் விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. ரூ. 20000 லாபத்தில் மோகனின் பங்கு என்ன?

 1. 17,600
 2. 15,400
 3. 11,200
 4. 13,700

 

Q8. காஜலும் லக்ஷ்மியும் கூட்டாக ஒரு தொழிலைத் தொடங்குகிறார்கள். காஜல் 8 மாதங்களுக்கு ரூ. 16000 முதலீடு செய்கிறார், லக்ஷ்மி 4 மாதங்கள் தொழிலில் இருக்கிறார். மொத்த லாபத்தில் லக்ஷ்மி 2/7 வது பங்கை கோருகிறார். லக்ஷ்மியின் பங்களிப்பு எவ்வளவு?

(a) ரூ. 11,600

(b) ரூ. 12,800

(c) ரூ. 11,340

(d) ரூ. 10,500

 

Q9.  A ரூ. 85000 உடன் ஒரு வணிகத்தைத் தொடங்கினார். அவருடன் B ரூ. 42,500 உடன் பிறகு சேர்ந்தார். வருடத்தின் இறுதியில் கிடைக்கும் இலாபத்தை 3: 1 என்ற விகிதத்தில் பிரித்தால், எவ்வளவு காலத்திற்கு B அத்தொழில் சேர்ந்தார்?

(a) 6 மாதங்கள்

(b) 7 மாதங்கள்

(c) 8 மாதங்கள்

(d) 9 மாதங்கள்

 

Q10. ஷஹதாப், அவரும் சாரான்ஷும் ஒரு வருட முடிவில் சம்பாதித்த ரூ. 9000 மொத்த லாபத்தில், ரூ. 6000 த்தை அவருடைய பங்காக பெறுகிறார். ஷஹதாப் 6 மாதத்திற்கு, ரூ. 20000 ஐ முதலீடு செய்திருந்து, சாரான்ஷ் அவருடைய பணத்தை முழு வருடத்திற்கு முதலீடு செய்தால், சாரான்ஷ் முதலீடு செய்த தொகை என்ன?

(a) ரூ. 6300

(b) ரூ. 7200

(c) ரூ. 8100

(d) ரூ. 5000

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1.Ans. (b)

Sol. Let Vinita paid x,
so Anamika paid 2x/3 , and Lalita paid 2x,
So total bill paid by them can be represented as
x+(2x/3) +2x = 1, we get
i.e. x = 3/11 = Vinita’s share

 

S2.Ans. (c)

Sol. ATQ,

🡺A/B ==>5 * 6/(4 * k) = 34

🡺k = 10 months, i.e. B invest his amount for 10 months.

 

S3.Ans. (d)

Sol. Compound ratio of A: B: C
A: B = 4: 3
B: C = 6: 7
———-
A: B: C = 8: 6: 7

ATQ, 21 unit = 7077

1 unit = 337

Share of C = 337 * 7 = 2359

 

S4.Ans. (b)

Sol. Ratio of investments for 1 year

=> (A: B: C) = (2×2 + 2.4×10): (3×2 + 3.3×10): (5×12)

=> (A: B: C) = 28: 39: 60

Now B’s share = 221615 x 39/127 = Rs. 68,055.

 

S5.Ans. (a)

Sol.

           Pawan          Kiran           Chandan

4 * 12    :        6 * 6    :       12 * 6

🡺      48        :           36        :           72

🡺      4          :           3          :           6

ATQ, 13 units = 24700

Share of Chandan = 24700/13 * 6

= Rs. 11,400

 

S6.Ans. (d)

Sol.

A: B = 2: 3

B: C = 2: 5

A: B: C = 4: 6: 1 5

A + B + C = 4 + 6 + 1 5 = 25

A’s share = 4/25 * 3250 = Rs. 520

B’s share = 6/25 * 3250 = Rs. 780

C’s share = 15/25 * 3250 = Rs. 1950

 

S7.Ans. (c)

Sol. Profit received by Sohan as working partner = 12% of Rs. 20000

= Rs. 2400

Balance in profit = 20000 – 2400 = Rs. 17,600

Ratio of investment of Sohan & Mohan = 80,000: 1, 40,000 = 4: 7

Hence share of Sohan in investment =  * 17600 = Rs. 6400

Therefore, Share of Mohan = 20000 – 2400 – 6400 = Rs. 11,200

 

S8.Ans. (b)

Sol. Let the investment done by Laxmi is Rs. x.

Given share of Laxmi is 2/7 th of profit. Then, their profits are divided into

5: 2 ratio.

Ratio of Kajal and Laxmi is

🡺 (16000 * 8)/(x * 4) = 5/2

🡺 x = Rs. 12,800

 

S9.Ans. (c)

Sol.Suppose B joined for x months.

Given profit is divided in the ratio 3:1. Then,

🡺 A/B ==>(85000 * 12)/(42500 * x) = 3/1

🡺 x = 8 months

 

S10.Ans. (d)

Sol. Let the amount invested by Saransh = RS. P

Now, that of Shahdab = 20,000 x 6

Saransh = 12 x P

Ratio of their earnings = 120000: 12p = 6000: (9000 – 6000)

🡺 120000/12P = 6000/3000

🡺 P = Rs. 5000

Hence, the amount invested by Saransh = Rs. P = Rs. 5000.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?