கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [20 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

 

Q1. x^(y^z) = 1, y^(z^x) = 125 மற்றும் z^(y^x) = 243, பின்னர் 9x – 10y – 18z = மதிப்பு என்ன?

(a) 18

(b)15

(c)12

(d)5

 

Q2. ஒரு வலது வட்ட உருளையின் வளைந்த மேற்பரப்பு மற்றும் அதன் இரண்டு தளங்களின் மொத்த பரப்பளவு விகிதம் 2: 1 ஆகும் .  சிலிண்டரின் மொத்த பரப்பளவு  23100 செமீ² என்றால், சிலிண்டரின் அளவு என்ன?

(a) 247200 செமீ³

(b) 269500 செமீ³

(c) 312500 செமீ³

(d) 341800 செமீ³

 

Q3. ஒரு திட சிலிண்டர் அடிப்படை 14 செமீ ஆரம் மற்றும் உயரம் 15 செமீ 4 ஒத்த உருளைகள் ஒவ்வொரு அடிப்பகுதியிலிருந்தும் படம் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இருக்கும். சிறிய சிலிண்டரின் உயரம் 5  செமீ. மீதமுள்ள பகுதியின் மொத்த பரப்பளவு  என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1

(a) 3740

(b) 3432

(c) 3124

(d) 2816

 

Q4.  ஒரு திட உருளையின் அடிப்பகுதியின் ஆரம் 7 செமீ மற்றும் அதன் உயரம் 21 செமீ ஆகும். இது உருக்கி சிறிய தோட்டாக்களாக மாற்றப்படுகிறது, ஒவ்வொரு தோட்டாவும் ஒரே அளவு கொண்டது. ஒவ்வொரு தோட்டாவும் அதன் அடிப்பகுதியில் ஒரு சிலிண்டர் மற்றும் ஒரு அரைக்கோளம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. தோட்டாவின் மொத்த உயரம் 3.5 செமீ மற்றும் அடிவட்டம் 2.1 செமீ ஆகும். தோராயமாக எத்தனை முழுமையான தோட்டாக்களைப் பெற முடியும்?

(a) 83

(b) 89

(c) 74

(d) 79

 

Q5. P^3+q^3+r^3-3pqr = 4, a = q+r, b = r+p மற்றும் c = p+q என்றால், a^3+b^3+c^3-3abc இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 4

(b) 8

(c) 2

(d) 12

 

Q6.  a^4+1=a^2/b^2  (4b^2-b^4-1) என்றால், a^4+b^4 இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 2

(b) 16

(c) 32

(d) 64

 

Q7. A + b + c = 9, ab + bc + ca = 26, a³ + b³ = 91, b³ + c³ = 72 மற்றும் a³ + c³ = 35 என்றால், abc இன் மதிப்பை கண்டுபுடிக்கவும்?

(a) 48

(b) 24

(c) 36

(d) 42

 

Q8.  X³ – 4x² + 19 = 6 (x – 1) என்றால், x^2 + 1/(x – 4) மதிப்பு என்ன?

(a) 3

(b) 5

(c) 6

(d) 8

 

Q9. x & y என்பது நேர்மறை முழு எண்கள். X + y + x²y² = 481 மற்றும் xy = 12 என்றால், x² – xy + y² இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 16

(b) 13

(c) 11

(d) 15

 

Q10.  x^(y+z) = 1, y^(x+z) = 1024 மற்றும் z^(x+y) = 729, (x, y, z இயற்கை எண்கள்) பிறகு (z+1)^(y+x+1)  இன் மதிப்பு என்ன ?

(a) 6561

(b) 10000

(c) 4096

(d) 14641

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol. z = 3, y = 5, x = 1

Satisfies

1^(5^3 )=1,5^3=125 &3^5=243

9x + 10y – 18z = 9 + 50 – 54 = 5

 

S2. Ans.(b)

Sol. 2πrh/(2πr^2 )=2/1

h/r = 2/1; h = 2r

2πrh + 2πr² = 23100

4πr² + 2πr² = 23100 [h = 2r]

6πr² = 23100

r^2=(23100×7)/(22×6)

r = 35, h = 70

Volume of cylinder = πr²h

= 22/7×35×35×70

= 269500 cm³

 

S3. Ans.(b)

Sol. Total surface area of the remaining part

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_60.1

= TSA + 8 × C.S.A

= 2πr (r + h) + 8 × 2πr₁h₁

= 2π [14(14 + 15) + 8 × 3.5 × 5]

= 2π [14 × 29 + 140]

= 2 × 22/7  × 546 = 3432

=(π×(7)^2×21)/(π×(2.1)^2×1.4+2/3×π×(2.1)^3 )≅83

 

S4. Ans.(a)

Sol. Height of cylinder in bullet = 3.5 – 2.1 = 1.4

Total bullets =(Volume of solid cylinder)/(Volume of cylinder in Bullet+Volume of hemisphere)

 

S5. Ans.(b)

Sol. Let q = r = 0

p³ = 4

a = 0

b = p

c = p

a³ + b³ + c³ – 3abc

= 0 + p³ + p³ – 0

= 8

 

S6. Ans.(a)

Sol. Let a = b = 1

1 + 1 = 1^2/1^2 (4×1-1-1)

2 = 2 (satisfies)

(1)⁴ + (1)⁴ = 2

 

S7. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_70.1

a = 3, b = 4, c = 2

a + b + c = 9

3 + 4 + 2 = 9

9= 9 (Satisfies)

abc = 3 × 4 × 2 = 24

 

S8. Ans.(c)

Sol. x³ – 4x² + 19 = 6 (x – 1)

x² (x – 4) = 6x – 25

x² (x – 4) = 6 (x – 4) – 1

x^2= 6 –1/(x– 4)

x^2+1/(x-4)=6

 

S9. Ans.(b)

Sol. xy = 12

(x, y) → (4, 3)

(x, y) → (6, 2)

Verifying

x⁴ + y⁴ + (x² + y²)                   [x, y → 4, 3]

= 256 + 81 + 144

= 481 (satisfied)

x^2-xy+y^2=(4)^2-4×3+(3)^2

= 16 – 12 + 9

= 13

 

S10. Ans.(b)

Sol. y^(x+z)=1024⇒2^10 or 4^5

z^(x+y)=729⇒9^3 or 3^6

x^(y+z)=1⇒  implies x = 1

Let z = 9 & y = 2

z^(x+y)=9^(1+3) ⇒ 729                                    [Satisfies]

y^(x+z)=2^(1+9)⇒ 1024

(z+1)^(y+x+1)=(9+1)^(2+1+1)

= 10⁴ = 10000

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_80.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?