கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [15 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

 

Q1.  (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + …. + 99) இதற்கு சமம்

(a) 2500

(b) 2050

(c) 2005

(d) 2550

 

Q2. ஒரு மனிதன் 8 மணி நேரத்தில் 40 கிமீ நீரோட்டத்திற்கு எதிரான திசையிலும்  மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் 36 கிமீ தூரம் நீரோட்ட திசையிலும் செல்கிறான். பின்னர் நீரோட்டத்தின் வேகம்?

(a) 1 கிமீ/மணி.

(b)  1.5 கிமீ/மணி.

(c)  0.5 கிமீ/மணி.

(d)  3 கிமீ/மணி.

 

Q3.  A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு ரயில்கள் நேர்கோட்டில் 110 கி.மீ  பயணிக்கிறது. ஒரு ரயில் A இல் இருந்து காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி B க்கு மணிக்கு 20 கிமீ வேகத்தில் பயணிக்கிறது. மற்றொரு ரயில் காலை 8 மணிக்கு B யில் இருந்து தொடங்குகிறது. மேலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 25 கிமீ வேகத்தில் A நோக்கி பயணிக்கிறது. இரண்டு  ரயில்களும் எந்த நேரத்தில் சந்திக்கும்?

(a) 10: 15 a.m.

(b) 09: 50 a.m.

(c) 09: 30 a.m.

(d) 10: 00 a.m.

 

Q4.  ஒரு திறமையான, ஒரு அரை திறமையான மற்றும் ஒரு திறமையற்ற தொழிலாளி முறையே 7, 8 மற்றும் 10 நாட்கள் வேலை செய்கிறார்கள், அவர்கள் ஒன்றாக வேலைக்காக ரூ .369 பெறுகிறார்கள். அவர்களின் ஒவ்வொரு நாளின் வேலையின் விகிதம் 1/3: 1/4: 1/6 என்றால், திறமையான தொழிலாளிக்கு எவ்வளவு (ரூபாய்) கிடைக்கும்?

(a) 143.50

(b) 102.50

(c) 201.50

(d) 164

 

Q5. 1000 தொகை ஓரளவு 8% மற்றும் மீதமுள்ளவை ஆண்டுக்கு 10% என வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வருமானம் சராசரியாக 9.2%என்றால், இரண்டு பகுதிகளும் முறையே

(a) ரூ. 450, ரூ. 550

(b) ரூ. 400, ரூ. 600

(c) ரூ. 550, ரூ. 450

(d) ரூ. 500, ரூ. 500

 

Q6.  ஒரு புத்தகத்தின் பட்டியல் விலை ரூ .100. ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் தள்ளுபடியை அனுமதித்த பிறகு ஒரு வியாபாரி இதுபோன்ற மூன்று புத்தகங்களை ரூ .274.50 க்கு விற்கிறார்.  தள்ளுபடி விகிதத்தைக்  கண்டுபிடிக்கவும்?

(a) 8.16%

(b) 8.33%

(c) 8.34%

(d) 8.50%

 

Q7. ஒரு மனிதன் 47,200 இல் 3 பசுக்களையும் 8 ஆடுகளையும் வாங்குகிறான். அதற்கு பதிலாக அவர் 8 மாடுகள் மற்றும் 3 ஆடுகளை வாங்கியிருந்தால், அவர் இன்னும் 53,000 செலுத்த வேண்டும். ஒரு மாட்டின் விலை?

(a) ரூ. 10000

(b) ரூ. 11000

(c) ரூ. 12000

(d) ரூ. 13000

 

Q8. ஒரு பின்னத்தின் எண் 150% அதிகரித்தால் மற்றும் பின்னத்தின் வகுத்தல் 300% அதிகரித்துள்ளது இதன் பின்னம் 5/18 ஆகும். அசல் பின்னம் என்னவாக இருக்கும்? 

(a) 4/9

(b) 5/9

(c) 7/9

(d) 8/9

 

Q9. ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியில் சச்சின், சேவாக் மற்றும் சௌரவ்ஆகியோர் எடுத்த மொத்த ரன்களின் எண்ணிக்கை 285 ஆகும். சச்சின் மற்றும் சௌரவ்அடித்த ரன்களின் விகிதம் 3: 2 மற்றும் சௌரவ் மற்றும் சேவாக் பெற்ற ரன்களின் விகிதம்    3: 2. அந்த போட்டியில் சச்சின் அடித்த ரன்களின் எண்ணிக்கை?

(a) 60

(b) 90

(c) 135

(d) 140

 

Q10. எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவின் சராசரி வயது 40 ஆண்டுகள். 55 வயதான ஒரு உறுப்பினர் ஓய்வு பெற்றார் மற்றும் அவரது இடத்தை 39 வயதான மற்றொரு உறுப்பினர் பிடித்தார். தற்போதைய குழுவின் சராசரி வயதைக் கண்டுபிடிக்கவும் ?

(a) 36 ஆண்டுகள்

(b) 38 ஆண்டுகள்

(c) 39 ஆண்டுகள்

(d) 40 ஆண்டுகள்

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1.Ans. (a)

Sol. 1 + 3 + 5 + ……. + 99

= (1+ 2 + 3 + 4 + ……. + 100) – (2 + 4 + 6 ….. + 100)

= (1+ 2 + 3 + 4 + ……. + 100) – 2(1 + 2 + 3 ….. + 50)

= (100 (100 + 1))/2  – (2 * 50 (50 + 1))/2

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1

= 50 ×101 – 50 × 51

= 50 (101–51)

= 50 × 50

= 2500

 

S2.Ans. (c)

Sol. Speed of stream = 1/2  ( 36/6 – 40/8 )

= 1/2 = 0.5 kmph

 

S3.Ans. (d)

Sol. Let they meet x hrs. After 7 am.

Distance covered by A in x hours = 20x km

Distance covered by B in (x –1) hr. = 25 (x – 1) km

ATQ,

20x + 25 (x – 1) = 110

20x + 25x – 25 = 110

45x = 110 + 25 = 135

x = 3

Trains meet at 10 a.m.

 

S4.Ans. (a)

Sol. Skilled: half skilled: unskilled = 1/3  : 1/4 : 1/6

= ( 1/3* 12): ( 1/4* 12): ( 1/6* 12)[LCM of 3,4,6 = 12]

= 4: 3: 2

Share of skilled laborer = 28/((7 * 4 + 8 * 3 + 2 * 10) )* 369

= 28/((28 + 24 + 20) )* 369

= 28/72 * 369 =  Rs. 143.50

 

S5.Ans. (b)

Sol. Let x be lent on 8%.

(1000 – x) is lent on 10%.

Interest = 9.2% of 1000 = Rs. 92

92 = (x * 8)/100 + ((1000 – x)/100) * 10

8x + 10000 – 10x = 9200

– 2x = 9200 – 10000

x = 800/2 = 400 = first part

Second part = 600

 

S6.Ans. (d)

Sol. Total marked price of three books = Rs. 300

Their S.P. = Rs. 244.50

Discount = Rs. (300 – 274.50) = Rs. 25.50

If the rate of discount be x%, then

(300 * x)/100 = 25.50

300x = 25.50 * 100

x = (25.50 * 100)/300 = 8.5%

 

S7.Ans. (c)

Sol. The C.P. of a cow = be x and that of a goat y.

3x + 8y = 47200…. (i)

8x + 3y = 100200…. (ii)

By equation (i) × 3 – (ii) × 8,

9x + 24y – 64x – 24y = 141600 – 801600

55x = 660000

x = Rs. 12000

 

S8.Ans. (a)

Sol. Let original fraction be x/y

(x * 250)/(y * 400)  = 5/18

x/y  = (5 * 400)/(18 * 250) = 4/9

 

S9.Ans. (c)

Sol. Sachin: Saurav = 3: 2

Saurav: Sehwag = 3: 2

Ratio of the runs scored by Sachin, Saurav and Sehwag respectively

= 3 × 3: 2 × 3: 2 × 2

= 9: 6: 4

Runs scored by Sachin = 9/19 * 285 = 135

 

S10.Ans. (b)

Sol. Sum of age of 8 members = 8 × 40 = 320 years

After a person of age 55 years retires,

Sum of ages of 7 persons = 320 – 55 = 265 years

Sum of ages of 8 persons when a man of age 39 years joins it

= 265 + 39 = 304 years

Required average = 304/8 = 38 years

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_60.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?