கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், P மற்றும் Q ஆகியவை AC மற்றும் AB இன் நடுப் புள்ளிகள். மேலும், PG = GR மற்றும் HQ = HR. ∆PQR பரப்பளவு மற்றும் ∆ABC பரப்பளவு ஆகியவற்றின்  விகிதம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_50.1

(a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_60.1                                                

(b) 2/3

(c) 3/5                                              

(d) மேலே எதுவும் இல்லை

 

Q2. ABC முக்கோணத்தில், AD என்பது ∠BAC இன் கோண இரு பிரிவாகும் மற்றும் ∠BAD = 60 °. AD யின் நீளம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_70.1

(a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_80.1                                        

(b)bc/b+c

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_90.1                                

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_100.1

 

Q3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில், AB என்பது மையம் O உடன் ஒரு வட்டத்தின் நாண் ஆகும். AB, C வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, அத்தகைய BC = OB. D இல் வட்டத்தை சந்திக்க நேர் கோடு CO நீட்டிக்கப்படுகிறது. ∠ACD = y டிகிரி மற்றும் ∠AOD = x டிகிரி , x = ky, k இன் மதிப்பு:

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_110.1

(a) 3                                                

(b) 2

(c) 1                                                

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q4. கீழே உள்ள படத்தில், மூலையில் உள்ள செவ்வகம் 10 செமீ × 20 செ.மீ. செவ்வகத்தின் A மூலையும் வட்டத்தின் சுற்றளவில்  ஒரு புள்ளியாகும். செமீ இல் வட்டத்தின் ஆரம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_120.1

(a) 10 செமீ                                        

(b) 40 செமீ

(c) 50 செமீ                                        

(d) மேற்கூறியவை எதுவுமில்லை

 

Q5. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் (அளவிற்கு வரையப்படவில்லை), P என்பது AB இல் உள்ள ஒரு புள்ளி, அதாவது AP: PB = 4: 3. PQ, AC க்கு இணையாகவும் QD, CP க்கு இணையாகவும் இருக்கும். ∆ARC இல், ∠ARC = 90 °, மற்றும் ∆PQS இல்,        ∠ PSQ = 90 °. QS இன் நீளம் 6 செ.மீ. AP: PD விகிதம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_130.1

(a) 10 : 3                                        

(b) 2 : 1

(c) 7 : 3                                        

(d) 8 : 3

 

Q6. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் (அளவிடப்படவில்லை), AD = CD = BC மற்றும் ∠BCE = 96 ° என்றால், ∠DBC எவ்வளவு?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_140.1

(a) 32°                                        

(b) 84°

(c) 64°                                        

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q7. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் (அளவிடுவதற்கு வரையப்படவில்லை) A, B மற்றும் C ஆகியவை மையம் O கொண்ட ஒரு வட்டத்தில் மூன்று புள்ளிகள். BA என்ற நாண் T க்கு ஒரு புள்ளி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ∠ATC = 30 ° மற்றும் ∠ACT = 50 ° என்றால், கோணம் ∠BOA:

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_150.1

(a) 100°                                        

(b) 150°

(c) 80°                                        

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q8. ஒரு துண்டு காகிதம் வலது கோண முக்கோண வடிவத்தில் உள்ளது மற்றும் கர்ணம் இணையாக ஒரு கோடுடன் வெட்டப்பட்டு, ஒரு சிறிய முக்கோணத்தை விட்டு விடுகிறது. முக்கோணத்தின் கர்ணம்  நீளத்தில் 35% குறைப்பு ஏற்பட்டது. அசல் முக்கோணத்தின் பகுதி 34 சதுர அங்குலங்கள் வெட்டுவதற்கு முன்பு இருந்தால், சிறிய முக்கோணத்தின் பரப்பளவு (சதுர அங்குலத்தில்) என்ன?

(a) 16.665                                        

(b) 16.565

(c) 15.465                                        

(d) 14.365

 

Q9. AD விட்டம் கொண்ட அரை வட்டத்தில், நாண் BC விட்டத்திற்கு இணையாக உள்ளது. மேலும், AB மற்றும் CD யின் ஒவ்வொரு நாண்களும் நீளம் 2 ஐக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் AD நீளம் 8 ஐக் கொண்டுள்ளது. BC யின் நீளம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_160.1

(a) 7.5                                        

(b) 7

(c) 7.75                                        

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q10. ஆரம் 2 கொண்ட ஒரு வட்டம் வலது கோணத்திற்கு எதிராக வைக்கப்படுகிறது. அருகிலுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மற்றொரு சிறிய வட்டமும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகச்சிறிய வட்டத்தின் ஆரம் என்ன?

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_170.1

(a)  கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_180.1                                

(b) 4-2√2

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_190.1                                

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_200.1

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

 

S1.Ans(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_210.1

P is mid point of AC

Q is mid point of AB

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_220.1

∴∆AQP ~ ∆ ABC
PQ || BC
PQ=1/2 BC⇒BC=2PQ
AE=1/2 AF⇒AF=2AF
Again ∆ RGH ~ ∆ RPQ
PQ = 2GH, RJ = 2RK, EF = JK
But since EF = AE = JK = RKS

RJ = RK + JK and AF = AE + EF
⇒ RJ = AF = K( say)
(Areaof ∆PQR)/(Areaof ∆ABC)=(1/2×PQ×k)/(1/2×BC×k)=PQ/BC=1/2

2.Ans(b)

Sol.

Area of triangle ABC =1/2 b×c×sin∠BAC
=1/2 b×csin120°
=√3/4 bc
Also area of ∆ABC =Areaof ∆BAD+Areaof ∆CAD
√3/4 bc=1/2 c×ADsin60°+1/2×bADsin60°
√3/4 bc=√3/4 AD(b+c)
AD=bc/(b+c)

S3.Ans(a)

BC = OB (Given)
∴∠BOC = ∠BCO =x°
∠ABO = ∠BOC + ∠BCO
∠ABO = 2x°
∠ABO = ∠OAB = 2x°
∴ ∠AOB=180°-(∠OAB+∠ABO)(∵ OAB is a triangle)
∠AOB = 180°– 4x
∠AOD = 180° – (∠AOB + ∠BOC)
∠AOD = y=180°-(180-4x+x)
⇒y=3x
Hence k=3

S4.Ans(c)
Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_230.1

OA = OB =r (radius)

OC = (r – 10)

AC = (r – 20)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_240.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_250.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_260.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_270.1

Out r cannot be 10

∵ In case of r = 10, B and will coincide.

∴ r = 50 cm

S5.Ans(c)

Sol.

PQ ∥ AC ⇒∆ACB ~ ∆PQB

∴ AP : PB = CQ : BQ = 4 : 3

and QD ∥ CP ⇒∆CPB ~ ∆QDB

∴ CQ : BQ = PD : BD = 4 : 3

AP : PB = 4 : 3 and PD : BD = 4 : 3

⇒ AP : PD = 7 : 3

S6.Ans(c)

Sol.

AD = CD (given)
∴∠CAD = ∠ACD = x° (say)
∴∠BDC = 2x° (outerangle of triangle)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_280.1

∵ CD = BC

∴∠BDC = ∠DBC =

Now, In ∆ ABC,

∠CAB + ∠ABC = ∠BCE

∠DBC = 64°

 

S7.Ans(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_290.1

∠ACT = 50° (given)

And

OC  CT

∴∠OCT = 90°

∠ACO = 90° – 50°

∠ACO = 40°

And

∠CAT = 180° – (50° + 30°)

∠CAT= 100°

∴∠CAB = 80°

⇒∠BOC = 2 ∠CAB = 160°

⇒∠OBC = ∠OCB = 10°

Now we can get

∠ACB = ∠ACO + ∠OCB

∠ACB = 40° + 10°

∠ACB = 50°

and ∠BOA = 2∠ACB

∴∠BOA = 100°

S8.Ans(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_300.1

DE ∥ AC
Area of ∆ABC = 34 inch2
DE = ((100-35))/100 AB
DE/AC=13/20
∆ABC ~ ∆DBE (∵ AC ∥ DE)
⇒ DE/AC=BD/AB=BE/BC=13/20
⇒ (areaof ∆DBE)/(areaof ∆ABC)=(DE/AC)^2=169/400
Areaof ∆DBE = 169/400×34=14.365 inch^2

S9.Ans(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_310.1

Area of ABCD =1/2 (8+BC)h
1/2 (8+BC)h=2√15+1/2 BC×h
⇒ h=√15/2
BC/2=√(16-15/4)
⇒ BC = 7 cm

S10.Ans(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_320.1

 

 

 

 

 

 

 

Let ‘O’ is centre of bigger circle.

And ‘c’ is centre of smaller circle.

and ‘r’ is radius of smaller circle.

OA = OPகணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_330.1

OA = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_340.1

OA = radius of bigger circle + radius of smaller circle + AC

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_350.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_360.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_370.1

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- KANHA(75% OFFER)+DOUBLE VALIDITY OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [1 September2021] |_380.1
IBPS CLERK 2021 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 31 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?