கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [4 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் July 2021

 

 

Q1.  ஒரு தேர்வில், 60% தேர்வர்கள் ஆங்கிலத்திலும், 70% தேர்வர்கள் கணிதத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றனர், ஆனால் இந்த இரண்டு பாடங்களிலும் 20% பேர் தோல்வியடைந்தனர். இரண்டு பாடங்களிலும் 2500 பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், தேர்வில் கலந்து கொண்ட தேர்வர்களின்  எண்ணிக்கை?

(a) 3000

(b) 4000

(c) 5000

(d) 6000

 

Q2.  3 1/2 %  தொகையைக் கண்டுபிடிக்கச் சொன்ன ஒரு சிறுவன்  கேள்வியை தவறாகப் படித்து அதில் 5 1/2 % என  இருப்பதைக் கண்டான்.  அவருடைய பதில் 220. சரியான பதில் என்னவாக இருந்திருக்கும்?

(a) ரூ. 120

(b) ரூ. 140

(c) ரூ. 150

(d) ரூ. 160

 

Q3 . ஒரு குரங்கு கம்பத்தின் உயரத்தில் 62 1/2 %  ஒரு மணி நேரத்தில் ஏறியது, அடுத்த மணி நேரத்தில் அது மீதமுள்ள உயரத்தின் 12  1/2 % ஐ சென்றடைந்தது. கம்பத்தின் உயரம் 192 மீ என்றால், இரண்டாவது மணி நேரத்தில் குரங்கு ஏறிய தூரம் என்ன?

(a) 3 மீ

(b) 5 மீ

(c) 7 மீ

(d) 9 மீ

 

Q4. 10,000 இருக்கை அரங்கத்தில் 100 இடங்கள் தவிர மற்ற அனைத்துக்கும் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டன. விற்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளில், 20% பாதி விலையில் விற்கப்பட்டது, மீதமுள்ள டிக்கெட்டுகள் முழு விலையில் 20 க்கு விற்கப்பட்டன. டிக்கெட் விற்பனையிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மொத்த வருவாய், ரூ. இல் கண்டறியவும்?

(a) 158400

(b) 178200

(c) 164800

(d) 193500

 

Q5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள x^2 y^2  சமன்பாட்டில் , x மற்றும் y ஆகிய இரண்டு எண்களின்  மதிப்புகள் 20%குறைக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம், சமன்பாட்டின் மதிப்பு எவ்வளவு சதவீதம் குறைகிறது?

(a) 4%

(b) 40%

(c) 67.23%

(d) 59.04%

 

Q6. ஷெல்ஃப் B யில் இருக்கும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கையில் ஐந்தில் நான்கு பங்கு  ஷெல்ஃப் A இல் உள்ளது. A இல் உள்ள 25% புத்தகங்கள் B க்கு மாற்றப்பட்டால், B யிலிருந்து 25% புத்தகங்கள் A க்கு மாற்றப்பட்டால், A யிடம் இருக்கும் புத்தகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையின் சதவீதம்?

(a) 25%

(b) 50%

(c) 75%

(d) 100%

 

Q7. நேஹாவின் எடை டினாவின் எடையில் 140% ஆகும். மினாவின் எடை லீனாவின் எடையில் 90% ஆகும். லீனாவின் எடை டினாவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம். நேஹாவின் எடை மினாவின் எடையில் x% என்றால், பிறகு x என்பது எதற்கு சமம்?

(a) 66 2/3

(b) 87 4/7

(c) 77 7/9

(d) 128 4/7

 

Q8. ஒரு பேட்ஸ்மேன் 110 ரன்கள் எடுத்தார், அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரது மொத்த மதிப்பெண்ணில் எத்தனை சதவீதம், அவர் விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே ஓடியதன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட  ரன்கள்  அவரது மொத்த மதிப்பெண்ணில் எவ்வளவு சதவீதம்?

(a) 50%

(b) 45%

(c) 54  6/11 %

(d) 45  5/11 %

 

Q9. 3 மணிநேர 40 நிமிட இடைவெளி,  3 மணிநேரம் 45.5 நிமிடங்கள் என தவறாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனில் தவறான சதவீதம் என்ன?

(a) 5.5%

(b) 5%

(c) 2.5%

(d) 15%

 

Q10. 8000 தொழிலாளர்களுடன் தொடங்கி, நிறுவனம் முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு முடிவில் முறையே 5%, 10% மற்றும் 20% தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது. நான்காம் ஆண்டில் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை?

(a) 10188

(b) 11088

(c) 11008

(d) 11808

 

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

 

S1.Ans. (c)

Sol.Let the total number of candidates = x

Number of candidates passedin English = 0.6x

Number of candidates passed inMaths = 0.7x

Number of candidates failed in both subjects = 0.2x

Number of candidates passed inat least one subject = x – 0.2x = 0.8x

ATQ,

0.6 x + 0.7x – 2500 = 0.8 x

1.3x – 0.8x = 2500

0.5x = 2500

x = 5000

 

S2.Ans. (b)

Sol.Let sum of money be x.

So, 11/2 % of x = 220

x = (220 * 200 )/11 = 4000

7/2 % of 4000 = 7/2 *4000/100  = 140

Rs. 140 would be the correct answer.

 

S3.Ans. (d)

Sol.Remaining height = (192 – 125/2 % of 192)

192 – 120 = 72m

Then ATQ, distance covered in second hour

= 25/2 % of 72

(25 * 72)/(2 * 100) = 9m

 

S4.Ans. (b)

Sol.Total revenue earned

= Rs. (9900 * 20/100 * 10 + 9900 * 80/100 * 20)

= Rs. (19800 + 158400)

= Rs. 178200

 

S5.Ans. (d)

Sol.Let x = 10 and y = 10

x^2 y^2 = 10 × 10 × 10× 10=10000 units

Decreasing values of x and y by 20%,

Expression = x^2 y^2 = 8 × 8 × 8× 8 = 4096

Decrease= 10000 – 4096 = 5904 units

Percentage decrease

5904/10000* 100 = 59.04%

 

S6.Ans. (b)

Sol.Let the number of books inshelf B be 100.

So, Number of books in shelf A = 80

On transferring 25% i.e.  of books of shelf A to shelf B.

B = 100 + 20 = 120

Again, on transferring of books of shelf B to shelf A.

A = 60 +120/4= 90

Required percentage = 90/180* 100 = 50%

 

S7.Ans. (c)

Sol.Let Tina’s weight = 1 kg

Lina’s weight = 2 kg

Neha’s weight = 1.4kg

Mina’s weight = 1.8 kg.

1.8x/100= 1.4

x = (1.4x * 100)/1.8

x= 77 7/9

 

S8.Ans. (d)

Sol.The batsman scored 3 × 4 + 8 × 6 = 60 runs by boundaries and sixes respectively. Then,

Required percentage = 50/110 * 100 = 45 5/11 %

 

S9.Ans. (c)

Sol.Error = 5.5 minutes

Error per cent = 5.5/(3 * 60 + 40 ) * 100 = 2.5%

 

S10.Ans. (b)

Sol.number of workers in fourth year = 8000 * 105/100 *110/100  *120/100

= 11088

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON sep 20 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change Password



Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?