Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   10 Easy Thirukkural in Tamil

10 Easy Thirukkural in Tamil | TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A TAMIL STUDY MATERIAL 2021

10 Easy Thirukkural in Tamil | TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A TAMIL STUDY MATERIAL 2021:தமிழில் எளிதான 10 திருக்குறள் | TNPSC குரூப் 1 மற்றும் குரூப் 2/2A தமிழ் ஆய்வுப் பொருள் 2021. 10 எளிதான திருக்குறள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் தமிழில் பெறுங்கள்

10 Easy Thirukkural in Tamil FOR TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A EXAMS PART 10 | TNPSC GROUP 1 மற்றும் GROUP 2 / 2A தேர்வுகளுக்கான திருக்குறள் பகுதி 10

நாம் இன்று திருக்குறள் பகுதியில் காணவிருக்கும் அதிகாரம் “இனியவை கூறல்/The Utterance of Pleasant Words “.

குறள் 91

இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

பொருள்:

அன்பு கலந்து வஞ்சம் அற்றவைகளாகிய சொற்கள், மெய்ப்பொருள் கண்டவர்களின் வாய்ச்சொற்கள் இன்சொற்களாகும்.

Couplet 91

Pleasant words are words with all pervading love that burn;
Words from his guileless mouth who can the very truth discern.

Explanation

The words uttered by enlightened scholars will only be
kind words carrying love and no malice.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 2nd week 2021″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/07/17073227/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-July-2nd-week-2021.pdf”]

குறள் 92

அகன்அமர்ந் தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

பொருள்:

முகம் மலர்ந்து இன்சொல் உடையவனாக இருக்கப்பெற்றால், மனம் மகிழ்ந்து பொருள் கொடுக்கும் ஈகையைவிட நல்லதாகும்.

Couplet 92

A pleasant word with beaming smile’s preferred,
Even to gifts with liberal heart conferred.

Explanation

To be someone who speaks sweet words with a smile
is even better than being philanthropic with a happy heart.

குறள் 93

முகத்தான் அமர்ந்தின்து நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்.

பொருள்:

முகத்தால் விரும்பி- இனிமையுடன் நோக்கி- உள்ளம் கலந்து இன்சொற்களைக் கூறும் தன்மையில் உள்ளதே அறமாகும்.

Couplet 93

With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
And heart sincere, to utter pleasant words is charity.

Explanation

To look at someone with kindness, to smile at them
and to say pleasant words, is a nice virtue.

குறள் 94

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

பொருள்:

யாரிடத்திலும் இன்புறத்தக்க இன்சொல் வழங்குவோர்க்குத் துன்பத்தை மிகுதிபடுத்தும் வறுமை என்பது இல்லையாகும்.

Couplet 94

The men of pleasant speech that gladness breathe around,
Through indigence shall never sorrow’s prey be found.

Explanation

Painful poverty will not afflict someone who speaks
only pleasant words to everyone.

குறள் 95

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

பொருள்:

வணக்கம் உடையவனாகவும் இன்சொல் வழங்குவோனாகவும் ஆதலே ஒருவனுக்கு அணிகலனாகும் மற்றவை அணிகள் அல்ல.

Couplet 95

Humility with pleasant speech to man on earth,
Is choice adornment; all besides is nothing worth.

Explanation

Humility and pleasant words are the true jewels
for anyone and not anything else.

குறள் 96

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

பொருள்:

பிறர்க்கு நன்மையானவற்றை நாடி இனிமை உடையச் சொற்களைச் சொல்லின், பாவங்கள் தேய்ந்து குறைய அறம் வளர்ந்து பெருகும்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-10″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/07/22114020/TAMILNADU-STATE-GK-PDF-PART-10.pdf”]

Couplet 96

Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow;
In him the power of vice declines, and virtues grow.

Explanation

If one seeks and speaks pleasant words that cause good all around,
righteousness resides and harm recedes.

குறள் 97

நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

பொருள்:

பிறர்க்கு நன்மையான பயனைத் தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்கள்,வழங்குவோனுக்கும் இன்பம் தந்து நன்மை பயக்கும்.

Couplet 97

The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere,
To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.

Explanation

Speech that is inseparable from sweetness will yield
just-consequences and will reflect right virtues.

குறள் 98

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

பொருள்:

பிறர்க்குத் துன்பம் விளைக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள் மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் வழங்குவோனுக்கு இன்பம் தரும் .

Couplet 98

Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart,
In world to come and in this world impart.

Explanation

A sweet word, said without the slightest spite,
will provide delight in this life and the next.

குறள் 99

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

பொருள்:

இனிய சொற்கள் இன்பம் பயத்தலைக் காண்கின்றவன், அவற்றிற்கு மாறான வன்சொற்களை வழங்குவது என்ன பயன் கருதியோ?.

Couplet 99

Who sees the pleasure kindly speech affords,
Why makes he use of harsh, repellant words.

Explanation

Who will, if he sees the sweet benefits
of pleasant words, utter harsh words?

குறள் 100

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

பொருள்:

இனிய சொற்கள் இருக்கும் போது அவற்றை விட்டுக் கடுமையான சொற்களைக் கூறுதல் கனிகள் இருக்கும் போது அவற்றை விட்டு காய்களைப் பறித்துத் தின்பதைப் போன்றது .

Couplet 100

When pleasant words are easy, bitter words to use,
Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.

Explanation

To say harsh words when you have nice words, is like
plucking an unripe fruit when there are ripe ones.

இது போன்ற தேர்விற்கான பாடக்குறிப்புகளுக்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Use Coupon code: DOST75 (75% OFFER + DOUBLE VALIDITY)

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group