TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC குரூப் 4 பாடத்திட்டம், பின்வரும் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

1. General Science 2. Aptitude  3. Tamil Eligibilty

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

1. பகுதி-A இல் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்களைப் பெறவில்லை என்றால் தேர்வர் விடைத்தாள்களின் பகுதி-B மதிப்பீடு செய்யப்பட மாட்டாது  [40% - அதாவது, 60 மதிப்பெண்கள்] .

TNPSC Group 4 Syllabus

TNPSC Group 4 Syllabus

2. பகுதி-A & பகுதி-B ஆகியவற்றில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் தரவரிசைக்கு பரிசீலிக்கப்படும்.

TNPSC Group 4 Syllabus - General Studies

TNPSC Group 4 Syllabus - General Studies

1.வரலாறு 2.தற்போதைய நிகழ்வுகள் 3.இந்திய அரசியல் 4.நிலவியல் 5.பொருளாதாரம் 6.இந்திய தேசிய இயக்கம் 7.தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் 8.TN இன் வரலாறு, கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் சமூக-அரசியல் இயக்கங்கள்

TNPSC Group 4 Syllabus - Aptitude

TNPSC Group 4 Syllabus - Aptitude

1. Simplification 2. Percentage 3. Highest Common Factor (HCF) 4. Lowest Common Multiple (LCM) 5. Ratio and Proportion. 6. Simple Interest 7. Compound Interest 8. Area

TNPSC Group 4 Syllabus - Aptitude 

TNPSC Group 4 Syllabus - Aptitude 

9. Volume 10. Time and Work 11. Logical Reasoning 12. Puzzles 13. Dice 14. Visual Reasoning 15. Alpha Numeric Reasoning 16. Number Series

TNPSC Group 4 Syllabus - Tamil Eligibility 

TNPSC Group 4 Syllabus - Tamil Eligibility 

பகுதி – அ: இலக்கணம் பகுதி – ஆ: இலக்கியம் பகுதி – இ: தமிழ் அறிஞர்களூம் தமிழ்த்தொண்டும்

TNPSC Group 4 Syllabus 

TNPSC Group 4 Syllabus