respiration for tnpsc group 4

  • சுவாசத் தொகுதி | Respiratory System for TNPSC

    சுவாசத் தொகுதி அல்லது மூச்சுத் தொகுதி என்பது உடற் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான வளிமங்களை உள்ளிழுத்து, வளிமப் பரிமாற்றத்திற்கு உதவி, தேவையற்ற வளிமத்தை (கார்பன் டைஆக்சைட்டை) வெளியேற்றும் பணியைச் செய்யும் ஒரு உடற்கூற்றியல் தொகுதியாகும். சுவாசத் தொகுதி, தனிக்கல உயிரினங்களில் காணப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அவற்றில் நேரடி பரவல் மூலம் வாயுக்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றன. சிறிய பல்கல உயிரினங்களின் மேற்பரப்பு...

    Published On September 24th, 2021