Geography of Tamil Nadu

  • Geography of Tamil Nadu | தமிழ்நாட்டின் புவியியல்

    Geography of Tamil Nadu: Tamil Nadu is the Tenth largest state in India and covers an area of 130,058 square kilometres. It is bordered by Kerala to the west, Karnataka to the northwest, Andhra Pradesh to the north, the Bay...

    Published On June 17th, 2022
  • Geography of Tamil Nadu Study Material For TN TRB | தமிழ்நாட்டின் புவியியல் அமைப்பு

    தமிழ்நாட்டின் புவியியல் அமைப்பு: தமிழ்நாடு 130,058 ச.கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது.(50,216 sq mi) பரப்பளவில் பெரிய இந்திய மாநிலங்களுள் தமிழ்நாடு பதினொன்றாம் இடத்தில் உள்ளது. மேற்கே கேரளா மாநிலத்துடனும், வடமேற்கில் கர்நாடகா மாநிலத்துடனும் வடக்கில் ஆந்திரப்பிரதேசத்துடனும் தனது எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. இதன் கிழக்கு எல்லையாக வங்காள விரிகுடாவும் தெற்கே இந்தியப் பெருங்கடலும் எல்லையாக உள்ளது....

    Published On November 17th, 2021