இந்திய அரசியலமைப்பு

  • Constitution of India | இந்திய அரசியலமைப்பு | TNPSC | RRB NTPC

    இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எந்த அடிப்படைக் கொள்கைகளைச் சார்ந்து அமைந்துள்ளது என்பதை பிரதிபலிக்கும் அடிப்படைச் சட்டமே அரசியலமைப்பு என்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு  ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அச்சாணி ஆகும். குறிப்பாக அரசின் நிறுவனக் கட்டமைப்பு பல்வேறு துறைகள் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகளிடையே அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிக்கும் கட்டமைப்புடன் இந்திய அரசியலமைப்பு சம்மந்தப்பட்டுள்ளது....

    Published On September 2nd, 2021
  • TNPSC study Materials: Powers of The President of India| இந்திய ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள்

    TNPSC study Materials -Powers of The President of India Introduction இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய குடியரசின் தலைவர், இந்தியாவின் சம்பிரதாய மாநிலத் தலைவர் மற்றும் இந்திய ஆயுதப்படைகளின் தளபதிஇந்திய அரசியலமைப்பின் 53 வது பிரிவு, ஜனாதிபதி தனது அதிகாரங்களை நேரடியாகவோ அல்லது துணை அதிகாரம் மூலமாகவோ பயன்படுத்த முடியும் என்று...

    Published On August 20th, 2021