அணி

  • Tamil Grammar Study Material For TN TRB | தமிழ் இலக்கணம்

    தமிழ் இலக்கணம் : தமிழ் மொழி  'இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத் தமிழ்,'  என மூன்று பிரிவுகளை உடையது. இவையே 'முத்தமிழ்' என அழைக்கப்படக் காரணமாக விளங்குகிறது. முன்னோர் முத்தமிழின் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே இலக்கணம் அமைத்தனர். அகத்தியம் முத்தமிழுக்கும் உரிய இலக்கண நூல் என்பர். தமிழ் இலக்கணம் பற்றி விரிவாக பின்வருமாறு காணலாம். Fill the...

    Published On November 17th, 2021