Tamil govt jobs   »   TNPSC Group 2 Study Plan 2022   »   TNPSC Group 2 Study Plan 2022

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan | TNPSC குரூப் 2 க்கான 75 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை பதிவிறக்கவும்

TNPSC Group 2 Study Plan 2022: Are you preparing for TNPSC Group 2 Exams 2022? Then you are at the right page. TNPSC Group 2 Study Plan 2022, 75 Days Study Plan for TNPSC Group 2, TNPSC Group 2 Study Plan Pdf have been given here to aid you in your preparation.

Organization Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC)
Name of Examination TNPSC Group 2 & 2A Exam 2022

(Combined Civil Services Exam-II)

Article Type TNPSC Group 2 Study Plan 2022

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

TNPSC Group 4 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan | TNPSC குரூப் 4 க்கான 75 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை பதிவிறக்கவும்

TNPSC Group 2 Study Plan 2022 | TNPSC குரூப் 2 75 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணை

TNPSC Group 2 Study Plan 2022: பாடத்திட்டம், முறை மற்றும் உங்கள் படிப்பு பொருள் ஆகியவற்றின் படி, பாடங்களை பிரிக்கவும். படிக்கும் போது தூங்குவதை தவிர்க்க, கடினமான மற்றும் எளிதான பாடங்களை மாற்றாக படிக்கவும். நீங்களே ஒரு கால அட்டவணையை வைத்து அதன்படி படிக்கவும்.

TNPSC Group 4 Notification 2022 out, Apply Online, Exam Date, Syllabus | TNPSC குரூப் 4 அறிவிப்பு, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும், தேர்வு தேதி, பாடத்திட்டம்

TNPSC Group 2 Study Plan 2022 Pdf in Tamil | TNPSC குரூப் 2 க்கான 75 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணை Pdf

TNPSC Group 2 Hall Ticket 2022 Out, Admit Card Download Link | TNPSC குரூப் 2 ஹால் டிக்கெட் 2022, அட்மிட் கார்டைப் பதிவிறக்கவும்

TNPSC Group 2 Study Plan 2022 Pdf in Tamil: TNPSC குரூப் 2 தேர்வுக்கான 75 நாள் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை நாங்கள் உங்களுக்காக வழங்கியுள்ளோம். ஆர்வலர்கள் இதன் மூலம் தங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம்.

Check Now: TNPSC Group 2 Syllabus 2022 in Tamil, Check Exam Pattern

TNPSC Group 2 Study Plan in Tamil Pdf | TNPSC குரூப் 2 க்கான 75 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணை Pdf தமிழில்

TNPSC Group 2 Study Plan in Tamil Pdf: TNPSC குரூப் 2 தேர்வின் தேர்வு முறையின் படி, ஆர்வலர்களுக்கு உதவும் வகையில் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த பயிற்சி திட்டத்தில் உள்ள மாக் தேர்வுகளை எழுதி நீங்கள் பயனடையலாம்.

TNUSRB SI Study Plan 2022, Download 65 days Study Plan | TNUSRB SIக்கான 65 நாட்கள் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை பதிவிறக்கவும்

TNPSC GROUP 2 & 2A SYLLABUS FOR PRELIMINARY EXAMINATION

COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (Interview Posts and Non-Interview Posts)

GENERAL ENGLISH

SSLC Standard (Objective Type Examination)

Part-A

Grammar

 1. Match the following words and phrases given in Column A with their meaningsin Column B.
 2. Choose the correct ‘Synonym for the underlined word from the options given.
 3. Choose the correct ‘Antonym for the underlined word from the options given.
 4. Select the correct word (Prefix, Suffix).
 5. Fill in the blanks with suitable Article.
 6. Fill in the blanks with suitable Preposition.
 7. Select the correct Question Tag.
 8. Select the correct Tense.
 9. Select the correct Voice.
 10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle).
 11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object…).
 12. Fill in the blanks with correct Homophones.
 13. Find out the Error (Articles, Preposition, Noun, Verb, Adjective, Adverb).
 14. Select the correct sentence.
 15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb).
 16. Select the correct Plural forms.
 17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentence).
 18. Identify the correct Degree.
 19. Form a new word by blending the words.
 20. Form compound words (eg.:Noun+Verb, Gerund+Noun).
 21. British English – American English.

Part-B

Poetry

(a)Figures of Speech

(Alliteration – Simile – Metaphor – Personification – Onomatopoeia – AnaphoraRhyme Scheme – Rhyming Words – Repetition, etc.)

(b) Poetry Appreciation

(c) Important Lines

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_40.1

LIST OF POEMS

 1. Life – Henry Van Dyke
 2. I am Every Woman – RakhiNarianiShirke
 3. The Secret of the Machines – Rudyard Kipling
 4. The Ant and The Cricket – Adapted from Aesop’s fables
 5. 5. No Men are Foreign – James Falconer Kirkup
 6. The House on Elm Street – Nadia Bush
 7. Stopping by Woods on a Snowy Evening – Robert Frost
 8. A Poison Tree – William Blake
 9. On Killing a Tree – Gieve Patel
 10. The Spider and the Fly – Mary Botham Howitt
 11. The River – Caroline Ann Bowles
 12. The Comet – Norman Littleford
 13. The Stick-together Families – Edgar Albert Guest
 14. Special Hero – Christina M. Kerschen
 15. Making Life Worth While – George Elliot
 16. A Thing of Beauty – John Keats
 17. Lessons in Life – Brigette Bryant & Daniel Ho
 18. My Computer Needs a Break – ShanthiniGovindan
 19. Your Space – David Bates
 20. Sea Fever – John Masefield

21.Courage – Edgar Albert Guest

 1. Team Work – Edgar Albert Guest
 2. From a Railway Carriage – Robert Louis Stevenson
 3. Indian Seasons – Nisha Dyrene
 4. A Tragic Story – William Makepeace Thackeray

Part-C

Literary Works

I.LIST OF PROSE

 1. His First Flight – Liam O’Flaherty
 2. The Tempest – Tales From Shakespeare
 3. The Last Lesson – Alphonse Daudet
 4. The Little Hero of Holland – Mary Mapes Dodge
 5. The Dying Detective – Arthur Conan Doyle
 6. Learning the Game (Book Extract) – Sachin Tendulkar
 7. The Cat and the Painkiller (An Extract from The Adventures of Tom Sawyer)Mark Twain
 8. Water – The Elixir of Life – Sir C.V.Raman
 9. The Story of a Grizzly Cub – William Temple Hornaday
 10. Sir Isaac Newton – Nathaniel Hawthorne
 11. My Reminiscence – Rabindranath Tagore
 12. The Woman on Platform 8 – Ruskin Bond
 13. The Nose Jewel – C.Rajagopalachari
 14. A Birthday Letter – Jawaharlal Nehru

II.Biographies of –

Mahatma Gandhi – Jawaharlal Nehru – Subash Chandra Bose – Helen Keller -KalpanaChawala – Dr.Salim Ali – Rani of Jhansi – Nelson Mandela – AbrahamLincoln

III. General Comprehension

Download TNPSC Group 2 Hall Ticket 2022

Combined Civil Services Examination-II

(Interview Posts and Non-Interview Posts)

General Studies (Preliminary Examination)

(Degree Standard)

Topics for Objective Type

UNIT-I: GENERAL SCIENCE

(i)Scientific knowledge and Scientific Temper – Power of Reasoning- Rote Learning vs Conceptual Learning Science as a tool tounderstand the past, present and future.

(ii) Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics -Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everydayapplication of the Basic Principles of Mechanics, Electricity andMagnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser,Electronics and Communications.

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum- Products, Fertilisers, Pesticides.

(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms,Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,Human Diseases.

(v)Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS

(i)History – Latest diary of events – National symbols – Profile ofStates – Eminent personalities and places in news – Sports -Books and authors.

(ii)Polity – Political parties and political system in India Publicawareness and General administration – Welfare orientedGovernment schemes and their utility, Problems in PublicDelivery Systems.

(iii) Geography – Geographical landmarks.

(iv) Economics – Current socio-economic issues.

(v)Science – Latest inventions in Science and Technology.

(vi) Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science,Literature and Philosophy.

UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA

(i)Location – Physical features – Monsoon, Rainfall, Weather andClimate – Water Resources – Rivers in India – Soil, Minerals andNatural Resources – Forest and Wildlife – Agricultural pattern.

(ii) Transport – Communication.

(iii) Social Geography – Population density and distribution – Racial,Linguistic Groups and Major Tribes.

(iv) Natural calamity – Disaster Management – Environmentalpollution: Reasons and preventive measures – Climate change- Green energy.

UNIT-IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA

(i)Indus Valley Civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals andMarathas – Age of vijayanagaram and Bahmani Kingdoms -South Indian History.

(ii)Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.

(iii)Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity – Race,Language, Custom.

(iv)India as a Secular State, Social Harmony.

UNIT-V: INDIAN POLITY

(i)Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salientfeatures of the Constitution – Union, State and Union Territory.

(ii) Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, DirectivePrinciples of State Policy.

(iii) Union Executive, Union Legislature State Executive,State Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.

(iv) Spirit of Federalism: Centre – State Relationships.

(v)Election – Judiciary in India – Rule of Law.

(vi) Corruption in Public Life – Anti-corruption measures – Lokpal andLokAyukta – Right to Information – Empowerment of Women -Consumer Protection Forums, Human Rights Charter.

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY

(i)Nature of Indian Economy – Five year plan models – anassessment – Planning Commission and NitiAyog.

(ii)Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy andMonetary Policy Finance Commission – Resource sharingbetween Union and State Governments – Goods and Services Tax.

(iii)Structure of Indian Economy and Employment Generation, LandReforms and Agriculture – Application of Science and Technologyin Agriculture Industrial growth – Rural Welfare OrientedProgrammes – Social Problems – Population, Education, Health,Employment, Poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT

(i)National Renaissance – Early uprising against British rule – IndianNational Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar,Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar Jawaharlal Nehru,Kamarajar, Mahatma Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad, ThanthaiPeriyar, Rajaji, Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagore andothers.

(ii)Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and MilitantMovements.

(iii) Communalism and Partition.

UNIT-VIII: History, Culture, Heritage and Socio – Political Movementsin Tamil Nadu

(i)History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, TamilLiterature from Sangam Age till contemporary times.

(ii) Thirukkural : (a) Significance as a Secular Literature

(b) Relevance to Everyday Life

(c) Impact of Thirukkural on Humanity

(d) Thirukkural and Universal Values – Equality,Humanism, etc

(e) Relevance to Socio – Politico – Economic affairs(1) Philosophical content in Thirukkural

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations againstBritish Rule – Role of women in freedom struggle.

(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political Movements inTamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self RespectMovement, Dravidian Movement and Principles underlying boththese Movements, Contributions of ThanthaiPeriyar andPerarignar Anna.

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_50.1
Tnpsc group 2 2a general english batch complete live classes by adda247 starts march 10 2022

UNIT-IX: Development Administration in Tamil Nadu

(i)Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparativeassessment across the Country – Impact of Social ReformMovements in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu.

(ii) Political parties and Welfare schemes for various sections ofpeople – Rationale behind Reservation Policy and access to SocialResources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact ofsocial welfare schemes in the Socio – Economic Development ofTamil Nadu.

(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-Economic Development.

(iv) Education and Health Systems in Tamil Nadu.

(v) Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields.

(vii) e-Governance in Tamil Nadu.

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY

(i)Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF)Lowest Common Multiple (LCM).

(ii)Ratio and Proportion.

(iii) Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time andWork.

(iv) Logical Reasoning – Puzzles-Dice – Visual Reasoning – Alphanumeric Reasoning – Number Series.

 

TNPSC Group 2 Study Plan Pdf | TNPSC குரூப் 2 படிப்புத் திட்டம் Pdf

TNPSC Group 2 Study Plan Pdf: TNPSC குரூப் 2 தேர்வுக்கான 75 நாள் படிப்பு திட்ட அட்டவணையை கீழே பார்க்கலாம். உங்கள் பயிற்சிக்கு உதவும் வகையில், இந்த பயிற்சி திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Download TNPSC Group 2 Study Plan Pdf

Study Plan for TNPSC Group 2 New Syllabus | TNPSC குரூப் 2 புதிய பாடத்திட்ட அடிப்படையிலான படிப்பு திட்டம்

Study Plan for TNPSC Group 2 New Syllabus: குரூப் 2 தேர்வுக்கான புதிய பாட திட்டத்தின் அடிப்படையில், 75 நாட்களுக்கான படிப்பு திட்ட அட்டவணையை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம். அதை பயிற்சி செய்து பயனடையவும்.

75 Days Study Plan for TNPSC Group 2 | TNPSC குரூப் 2க்கான 75 நாட்கள் படிப்புத் திட்டம்

75 Days Study Plan for TNPSC Group 2: தேர்வுக்கு முன் முழு பாடத்திட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய முறையான அணுகுமுறை அவசியம். TNPSC குரூப் 2 தேர்வுக்கான 75 நாட்கள் இலவசப் படிப்பு திட்ட அட்டவணை ஆனது, முழுப் பாடத்திட்டத்தையும் உங்கள் பயிற்சியில் உள்ளடக்குவதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.

ஒவ்வொரு பயிற்சி தேர்வும் 10 கொள்குறி வினா வகை கேள்விகளை கொண்டிருக்கும். இறுதியில் வழங்கப்படும் Practice Test களில் தலா 25 கேள்விகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும்.

Check Now: TNPSC Group 2 Selection Process 2022, Check Exam Procedure

TNPSC Group 2 75 Days Study Plan | TNPSC குரூப் 2க்கான 75 நாட்கள் படிப்புத் திட்ட அட்டவணை

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_60.1
ADDA247 TAMILNADU TNPSC ALL IN ONE MEGAPACK

TNPSC Group 2 75 Days Study Plan: மார்ச் 4 ஆம் தேதியிலிருந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கான பயிற்சி தேர்வுக்கான இணைப்பு செயல்படுத்தப்படும். ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி தேர்வை எழுதுவது மூலம், தேர்வுக்கான உங்கள் பயிற்சியில், நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். தொடர்ந்து Adda247 தமிழ் உடன் இணைந்திருங்கள்.

தினமும் ஒரு புதிய தலைப்புக்கான பயிற்சி தேர்வை மேற்கொள்ள இந்த பதிவை புக்மார்க் செய்திடுங்கள்.

DATE GEN TAMIL Topics GEN STUDIES Topics GEN ENGLISH Topics
04-Mar-22 பொருந்துதல், தொடரும் தொடர்பும் அறிதல், பிரித்தெழுதுக Physics Sentence Pattern, Tenses
07-Mar-22 எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல், பொருந்தா சொல்லை கண்டறிதல், ஒளி வேறுபாடறிந்து பொருளை அறிதல் Chemistry Articles, Preposition
08-Mar-22 பிழைத்திருத்தம், தமிழ் சொல்லை அறிதல் Biology Gerund, Participle & Infinitive
09-Mar-22 ஓரெழுத்து ஒரு மொழி பொருளை கண்டறிதல், வேர்ச்சொல்லை தேர்வு செய்தல் Environment and Ecology Voice, Simple, compound, complex
11-Mar-22 அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர்செய்தல், சொற்றொடர் Physical Geography Question Tag, Correct Degree
14-Mar-22 இலக்கண குறிப்பறிதல், சொல்லின் வகை அறிதல்,
வினாவை தேர்ந்தெடுத்தல்
Social Geography Synonym, Antonym
15-Mar-22 வாக்கிய வகையை கண்டறிதல், தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை Natural calamity, Disaster Management Prefix, Suffix – Homophones & Odd words
16-Mar-22 உவமை, வினைமுற்று வினையெச்சம், Current Events-1 New words & Plural forms
17-Mar-22 எதுகை, மோனை,
இயைபு
Current Events-2 Figures of Speech
21-Mar-22 பழமொழிகள் Current Events-3 Important Poetry Lines
22-Mar-22 திருக்குறள்-1 Current Events-4 Life, I am Every Woman
23-Mar-22 திருக்குறள்-2 Indus Valley Civilization,
South Indian History
The Secret of the Machines,
The Ant and The Cricket
24-Mar-22 அறநூல்கள் Socio-Cultural History of India,
Indian Culture
No Men are Foreign,
The House on Elm Street
28-Mar-22 கம்பராமாயணம்,
ராவண காவியம்
India as a Secular State,
Social Harmony
Stopping by Woods on a Snowy Evening,
A Poison Tree
29-Mar-22 எட்டுத்தொகை Constitution, Fedaralism On Killing a Tree,
The Spider and the Fly
31-Mar-22 பத்துப்பாட்டு Citizenship,
Fundamental Rights,
Fundamental Duties,
Directive Principles of State Policy
The River, The Comet
04-Apr-22 ஐம்பெரும்-ஐஞ்சிறு
காப்பியங்கள்
Union Executive,
Judiciary and Legislature
The Stick-together Families,
Special Hero
05-Apr-22 பெரியபுராணம்,
நாலாயிர திவ்வியபிரபந்தம்
Elections, Corruption,
Consumer Protection Forums
Making Life Worth While,
A Thing of Beauty
07-Apr-22 சிற்றிலக்கியங்கள் Five year plan,
Planning Commission
Courage, Team Work
11-Apr-22 மனோன்மணியம்,
பாஞ்சாலி சபதம்
RBI,
Fiscal Policy and Monetary Policy,
Finance Commission
Your Space, Sea Fever,
Indian Seasons
12-Apr-22 நாட்டுப்பற பாட்டு Structure of Indian Economy,
Social Problems
Lessons in Life,My Computer Needs a Break
13-Apr-22 சமய முன்னோடிகள்-1 National Renaissance,
Emergence of leaders
From a Railway Carriage,
A Tragic Story
18-Apr-22 சமய முன்னோடிகள்-1 Modes of Agitation,
Satyagraha
His First Flight, The Tempest
21-Apr-22 பாரதியார், பாரதிதாசன்,
சிறந்த தொடர்கள்,
சிறப்புப் பெயர்கள்
Communalism and Partition The Last Lesson,
The Little Hero of Holland
25-Apr-22 தமிழில் சிறுகதைகள்
தலைப்பு, ஆசிரியர்
Tamil Literature, Thirukkural The Dying Detective,
Learning the Game
26-Apr-22 புதுக் கவிதை, மரபுக்கவிதை,
ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல்கள்,
கவிஞர்களின் அடைமொழிபெயர்கள்
Role of Tamil Nadu in
freedom struggle
The Cat and the Painkiller,
Water – The Elixir of Life
27-Apr-22 தமிழில் கடித இலக்கியம்,
நாட்குறிப்பு
Socio-Political Movements in TN The Story of a Grizzly Cub,
Sir Isaac Newton
29-Apr-22 கலைகள்,
நாடகக்கலை, இசைக்கலை,
சிற்பம், ஓவியம், பேச்சு
Human Development Indicators and
Socio – Economic Developmentin TN
My Reminiscence,
The Woman on Platform 8
02-May-22 திராவிட மொழிகள்,
தமிழின் தொன்மை,
உரைநடை, மொழி நடை
Political parties and Welfare schemes
and e-Governance in Tamil Nadu
The Nose Jewel,
A Birthday Letter
04-May-22 தமிழ்ப்பணி,
தமிழ்த்தொண்டு,
சமுதாயத் தொண்டு
Geography, Education and
Health Systems of Tamil Nadu
General Comprehension=1
06-May-22 தமிழகம்,
உலகளாவிய தமிழர்கள் சிறப்பு,
தமிழ் மகளிரின் சிறப்பு
Simplification, Percentage,
HCF, LCM, Ratio and Proportion
General Comprehension=2
09-May-22 தொல்லியல் ஆய்வுகள்,
கடற் பயணங்கள்,
உணவே மருந்து
SI, CI, Area, Volume,
Time and Work
Biographies=1
11-May-22 சமயப் பொதுமை,
நூலகம்
Logical & Visual Reasoning Biographies=2
13-May-22 Practice Set-1 Practice Set-1 Practice Set-1
16-May-22 Practice Set-2 Practice Set-2 Practice Set-2
18-May-22 Practice Set-3 Practice Set-3 Practice Set-3
19-May-22 Practice Set-4 Practice Set-4 Practice Set-4

 

வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் !!!

இது போன்ற தேர்வு குறித்த பயனுள்ள குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website https://www.tnpsc.gov.in/
Official Website=Adda247 Click here

*****************************************************

Use Code: MAY15 (15% off on all)

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_70.1
Tnpsc group 2 & 2a batch batch in tamil live classes by adda247 starts march 4 2022

 

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_80.1
TNPSC GROUP 2 & 2A TEST SERIES SAMACHEER BASE BY ADDA247 TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil

Download your free content now!

Congratulations!

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_100.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

TNPSC Group 2 Study Plan 2022, Download 75 days Study Plan_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.