Tamil govt jobs   »   TNPSC Group 2 Mock Test 2022   »   TNPSC Group 2 Mock Test 2022

All Over Tamil Nadu Free Mock Test For TNPSC Group 2 Prelims 2022 – Attempt Now | தமிழ்நாடு முழுவதும் TNPSC குரூப் 2 பிரிலிம்ஸ் 2022க்கான இலவச மாதிரித் தேர்வு

TNPSC Group 2 Mock Test 2022: Attempt Free TNPSC Group 2 Mock Test now to crack TNPSC Group 2 Exam. All Questions in the TNPSC Group 2 Mock tests are based on latest exam pattern. Get Detailed Solutions & Analysis for all the TNPSC Group 2 Mock test questions.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

TNPSC Group 2 Mock Test 2022

TNPSC குரூப் 2 பதவிகளுக்கான தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் கீழ் நேரடி ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பு 2022 ஆம் ஆண்டுக்கு வெளியானதன் முன்னிலையில், TNPSC குரூப் 2/2A தேர்வுக்கு நீங்கள் தயாராவதற்கு, ADDA247 TNPSC(டி.என்.பி.எஸ்.சி) குரூப் 2/2A தேர்வுக்கான இலவச மாதிரி தேர்வை ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி பிற்பகல் 12 மணி அளவில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அசல் தேர்வு சூழ்நிலையை பெற விரும்பினால்,  17 ஏப்ரல் 12 Pm (live) நேரலை தேர்வில் பங்குபெறவும். TNPSC GROUP 2/2A MOCK 2022 – ATTEMPT NOW

இன்றே முன்பதிவு செய்திடுங்கள் !!!

ATTEMPT NOW – TNPSC GROUP 2/2A MOCK 2022

TNPSC GROUP 2 FREE ONLINE TEST BY ADDA247 ATTEMPT NOW!!!

இதன் மூலம் நீங்கள் குரூப் 2 தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் .

இது செயலி(APP) மற்றும் வலை(WEB) இரண்டிலும் நடத்தப்படும். TNPSC GROUP 2 தேர்வுக்கான தமிழ்நாடு முழுமைக்குமான இலவச மாதிரி தேர்வு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களைக் காண கீழே பாருங்கள்.

TNPSC Group 2 Prelims Exam Pattern 2022

TNPSC குரூப் 2 முதன்மை தேர்வுக்கான தேர்வு முறையை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகிறது.

SUBJECT DURATION MAXIMUM MARKS MINIMUM QUALIFYING MARKS FOR ALL COMMUNITIES
Preliminary Examination

(objective type) 

General Tamil( S. S. L. C Standard)( 100 questions)
+General studies ( Degree standard)(75 questions)
+
Aptitude and mental ability ( S. S. L. C) (25 Questions)
Total- 200 Questions

OR( அல்லது) 

General English( S. S. L. C Standard)( 100 questions)
+General studies ( Degree standard)(75 questions)
+
Aptitude and mental ability ( S. S. L. C) (25 Questions)
Total- 200 Questions

3 hours 300 90

Important Points:

 1. All questions will be bilingual i.e., they are available in both the English and Tamil languages.
 2. The minimum qualifying mark for TNPSC Prelims Exam is 90 out of 300.

TNPSC Group 2 Prelims Syllabus 2022

TNPSC குரூப் 2 முதன்மை தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தை பின்வரும் அட்டவணையில் இருந்து சரிபார்க்கவும்.

Subject Topics
General English- Grammar (Part A)
 1. Phrases
 2. Synonyms
 3. Antonyms
 4. Prefix & Suffix
 5. Fill in the blanks
 6. Prepositions
 7. Tenses
 8. Voice
 9. Homophones
 10. Error Detection
 11. Comprehension
 12. Odd one out
 13. Word Formation
 14. Identify the sentence
 15. Compound words
General English- Literature (Part B)
 1. Figure of Speech
 2. Appreciation Questions from Poetry
 3. Important Lines from Poem
 4. Biography of Important persons
 5. Shakespeare
 6. Oscar Wilde
 7. Dr Karl Paulnack
 8. Comprehension Question from Motivational Essays
 9. British English-American English
 10. Comprehension Question from Description of Places
General English- Author & Literary Work (Part C)
 1. Poem & Poets
 2. Author & their stories
 3. Biography & Auto Biography
 4. Characters, Quotes, Important Lines of Indian Authors
 5. Nationality of story
 6. Drama
 7. Folk Arts
 8. About Poets, Dramatist
 9. Famous Quotes
 10. Various Works of Author
 11. Period of the poets
 12. Nature centred Literary works and global issue Environment & Conservation
 13. Theme observed in Literary Work
General Science Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future
Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications
Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides
Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases
Environment and Ecology
Current Events History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports – Books and authors
Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems
Geography – Geographical landmarks
Economics – Current socio-economic issues
Science – Latest inventions in Science and Technology
Geography of India Location – Physical features – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern
Transport – Communication
Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups and major tribes
Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy
History & Culture of India Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history
Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India
Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom
India as a Secular State, Social Harmony
 Indian Polity Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory
Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy
Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj
Spirit of Federalism: Centre-State Relationships
Election – Judiciary in India – Rule of law
Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and Lok Ayukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter
Indian Economy Nature of Indian Economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog
Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax
Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty
Indian National Movement National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others
Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements
Communalism and partition
History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements in Tamil Nadu History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times
Thirukkural:

 1. Significance as a Secular literature
 2. Relevance to Everyday Life
 3. Impact of Thirukkural on Humanity
 4. Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc
 5. Relevance to Socio – Politico-Economic affairs
 6. Philosophical content in Thirukkural
Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle
Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna
Development Administration in Tamil Nadu Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu
Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio-Economic development of Tamil Nadu
Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-Economic development
Education and Health systems in Tamil Nadu
Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth
Achievements of Tamil Nadu in various fields
e-governance in Tamil Nadu
Aptitude and Mental Ability Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM)
Ratio and Proportion
Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work
Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alphanumeric Reasoning – Number Series

 

குறிப்பு : April 17 ஆம் தேதி நடைபெறும் தேர்வை நீங்கள் 12PM முதல்  முயற்சிக்கலாம்.

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Use Code: PREP20 (Lowest price ever on test series starting at just 99Rs only)

All Over Tamil Nadu Free Mock Test For TNPSC Group 2 Prelims Exam 2022_40.1
Tnpsc group 2 & 2a batch batch in tamil live classes by adda247 starts march 4 2022
All Over Tamil Nadu Free Mock Test For TNPSC Group 2 Prelims Exam 2022_50.1
TNPSC GROUP 2 & 2A TEST SERIES SAMACHEER BASE BY ADDA247 TAMIL

******************************************************************

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil

Download your free content now!

Congratulations!

All Over Tamil Nadu Free Mock Test For TNPSC Group 2 Prelims Exam 2022_70.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

All Over Tamil Nadu Free Mock Test For TNPSC Group 2 Prelims Exam 2022_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.