Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion...

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch Online Live Classes By Adda247 | TNPSC குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு கலந்துரையாடல் நேரலைவகுப்பு

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch: நீங்கள் TNPSC GROUP 1 தேர்வு 2022 க்குத் தயாராகி வருகிறீர்கள் என்றால், இது உங்களுக்கு மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஆகும்.  எல்லா தேர்வுகளுக்கும் வீடியோ வகுப்புகள் மற்றும் கையேடுகள் 100% டிஜிட்டல் முறையில் உள்ளதால் உங்களை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்வதற்கு ஆகும் செலவு 1/10 ஆக குறையும். இப்போது ADDA247 தமிழ் செயலியில் TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch நடத்தப்படுகின்றன.

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch Details

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch இல் நேரடி வகுப்புகள்:

வகுப்புகள் தொடங்கும் நாள் : Oct 18, 2022

நேரம்: 3:00 PM – 5:00 PM

திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை

Check the study plan here.

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch Highlights

 • 7 முந்தைய ஆண்டு தாள் தேர்வு, 8 முழு நீள தேர்வு
 • 3000+ கேள்வி பதில்கள் உள்ளன.
 • ஒவ்வொரு தலைப்பு வாரியான தேர்வு பகுதியிலும் 100 கேள்வி பதில்கள் உள்ளன, இது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கானது.
 • நீங்கள் மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியில் படிக்கலாம்
 • அகில இந்திய தரவரிசை, சதவீதம், செலவழித்த நேரம், டாப்பர்களின் ஒப்பீடு & பிரிவு வாரியான விவர அறிக்கையுடன் முழுமையான பகுப்பாய்வைப் பெறுங்கள்.

TNPSC Group 1 Exam Date 

TNPSC Group 1 Exam Date:  TNPSC குரூப் 1 தேர்வுத் தேதிகள் 2022 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் (TNPSC) tnpsc.gov.in இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. TNPSC குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு அக்டோபர் 30 2022 அன்று காலை 9.30 மணி முதல் 12.30 வரை நடைபெறும்.

Date of Notification

21.07.2022

Last date for submission of online application

22.08.2022

Application Correction Window Period

From 27.08.2022 – 12.01 A.M.

To 29.08.2022 – 11.59 P.M

Date and time of Preliminary Examination

30.10.2022 FN

9.30 A.M. to 12.30 P.M.

Date of Main Written Examination

Will be announced later at the time of

declaration of results of Preliminary Examination

TNPSC Group 1 Exam pattern 

Prelims Exam  | முதல்நிலைத் தேர்வு

தேர்வு: கொள்குறிவகை

கேள்விகள்: 200

மொத்த மதிப்பெண்கள்: 300

மொத்த நேரம்: 3 மணி

Mains Examination | முதன்மைத் தேர்வு

தாள் – I : 3 மணி நேரம் மற்றும் 250 மதிப்பெண்கள்

தாள் – II : 3 மணி நேரம் மற்றும் 250 மதிப்பெண்கள்

தாள் – III :  3 மணி  நேரம் மற்றும் 250 மதிப்பெண்கள்

Interview & Records | நேர்காணல் மற்றும் பதிவுகள்

முதல்நிலைத் தேர்வு  மற்றும்  முதன்மைத்  தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வாளர்கள் நேர்காணல் சுற்றுக்கு தகுதியானவர்களாக கருதப்படுவர் . நேர்காணல் சுற்றில் தேர்வாளர்களுக்கு  100 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.

TNPSC Group 1Prelims Syllabus

Name of Subject                                         Topics
General Science
 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present, and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health, and Hygiene, Human diseases
 • Environment and Ecology
Current Events
 • History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in the news – Sports – Books and authors.
 • Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.
 • Geography – Geographical landmarks
 • Economics – Current socio-economic issues
 • Science – Latest inventions in Science and Technology
 

 

Geography of India

 • Location – Physical features -Monsoon, rainfall, weather, and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals, and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern.
 • Transport – Communication.
 • Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups, and major tribes.
 • Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.
History and Culture of India
 • Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals, and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history.
 • Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.
 • Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.
 • India as a Secular State, Social Harmony.
Indian Polity
 • Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State, and Union Territory.
 • Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy.
 • Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.
 • Spirit of Federalism: Centre-State Relationships.
 • Election – Judiciary in India – Rule of law.
 • Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and Lokayukta – Right to Information     Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter.

 

Indian Economy
 • Nature of Indian economy – Five-year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 • Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.
 • Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programs – Social problems – Population, education, health, employment, poverty.
Indian National Movement
 • National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji,
 • Subash Chandra Bose and others.
 • Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.
 • Communalism and partition.
History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements in Tamil Nadu
 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times.
 • Thirukkural :

(a) Significance as Secular literature.

(b) Relevance to Everyday Life

(c) Impact of Thirukkural on Humanity

(d) Thirukkural and Universal Values – Equality,  Humanism, etc

(e) Relevance to Socio -Politico-Economic affairs

(f) Philosophical content in Thirukkural

 • Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in the freedom struggle.
 • Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna
Development Administration in Tamil Nadu
 • Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.
 • Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio-economic development of Tamil Nadu.
 • Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-Economic development.
 • Education and Health systems in Tamil Nadu.
 • Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 • Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 • e-governance in Tamil Nadu.
Aptitude and Mental Ability
 • Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 • Ratio and Proportion.
 • Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 • Logical Reasoning – Puzzles-Dice – Visual Reasoning – Alpha-numeric Reasoning – Number Series.

TNPSC Group 1 Syllabus in Tamil

அலகு – I: பொது அறிவியல்

 

 • அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் – பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் – கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல்.
 • பேரண்டத்தின் இயல்பு – பொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் – பருப்பொருளின் பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, வெப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், லேசர் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்.
 • தனிமங்களும் சேர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிகொல்லிகள்.
 • உயிரியலின் முக்கியகோட்பாடுகள், உயிர் உலகின் வகைப்பாடு, பரிணாமம், மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள்.
 • சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்.
அலகு – II: நடப்பு நிகழ்வுகள்
 • வரலாறு – அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு – தேசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – செய்திகளில் இடம்பெற்ற சிறந்த ஆளுமைகளும் இடங்களும் – விளையாட்டு – நூல்களும் ஆசிரியர்களும்.
 • ஆட்சியியல் – இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முறைமைகளும் – பொது விழிப்புணர்வும் (Public Awareness) பொது நிர்வாகமும் – நலன்சார் அரசுத் திட்டங்களும் அவற்றின் பயன்பாடும், பொது விநியோக அமைப்புகளில் நிலவும் சிக்கல்கள்.
 • புவியியல் – புவியியல் அடையாளங்கள்.
 • பொருளாதாரம் – தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகள். அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மைக்கால கண்டுபிடிப்புகள்.
அலகு – III: இந்தியாவின் புவியியல்
 • அமைவிடம் – இயற்கை அமைவுகள் – பருவமழை, மழைப்பொழிவு, வானிலை மற்றும் காலநிலை – நீர் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – வேளாண் முறைகள்.
 • போக்குவரத்து – தகவல் தொடர்பு.
 • சமூகப் புவியியல் – மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், மொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள்.
 • இயற்கைப் பேரிடர் – பேரிடர் மேலாண்மை – சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்: காரணங்களும் தடுப்பு முறைகளும் – பருவநிலை மாற்றம் – பசுமை ஆற்றல்.
அலகு – IV: இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும்
 • சிந்துவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் – விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் – தென் இந்திய வரலாறு.
 • இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்.
 • இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம், மொழி, வழக்காறு.
 • இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்.
அலகு – V: இந்திய ஆட்சியியல்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்பின் முகவுரை – அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரேதசங்கள்.
 • குடியுரிமை, அடிப்படை உரிமைகள், அடிப்படைக் கடமைகள், அரசின் நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்.
 • ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம் – உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ்.
 • கூட்டாட்சியின் அடிப்படைத் தன்மைகள்: மத்திய – மாநில உறவுகள்.
 • தேர்தல் – இந்திய நீதி அமைப்புகள் – சட்டத்தின் ஆட்சி.
 • பொதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்- லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா – தகவல் உரிமை – பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் – மனித உரிமைகள் சாசனம்.
அலகு – VI: இந்தியப் பொருளாதாரம்

 

 • இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்.
 • வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை – நிதி ஆணையம் -மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதிப் பகிர்வு – சரக்கு மற்றும் சேவை வரி.
 • இந்திய பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – தொழில் வளர்ச்சி – ஊரக நலன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சினைகள் – மக்கள் தொகை, கல்வி, நலவாழ்வு, வேலைவாய்ப்பு, வறுமை.
அலகு – VII: இந்திய தேசிய இயக்கம்
 • தேசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் – தலைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்பேத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரனார், ஜவகர்லால் நேரு, காமராசர், மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத், தந்தை பெரியார், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் பலர்.
 • விடுதலைப் போராட்டத்தின் பல்வேறு நிலைகள்: அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள்.
 • வகுப்புவாதம் மற்றும் தேசப்பிரிவினை.
அலகு – VIII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்

 

 • தமிழ் சமுதாய வரலாறு, அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு.

திருக்குறள்:

அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம்.

ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை

இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை

உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்

 • விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு.
 • பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக – அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி – சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள், தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள்.
அலகு – IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

 

 • தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.
 • அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கைக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்களைப் பெறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்குகள் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூகநலத் திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.
 • சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள்.
 • தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு (Health) முறைமைகள் .
 • தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.
 • பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள். தமிழகத்தில் மின்னாளுகை.
அலகு – X: திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)
 • சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (HCF) – மீச்சிறு பொது மடங்கு (LCM).
 • விகிதம் மற்றும் விகிதாசாரம்.
 • தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – கொள்ளளவு – காலம் மற்றும் வேலை.
 • தருக்கக் காரணவியல் – புதிர்கள் – பகடை – காட்சிக் காரணவியல் – எண் எழுத்துக் காரணவியல் – எண் வரிசை.

Online Live Classes Faculties details

SureshAnand/சுரேஷ் ஆனந்த்

கடந்த 4 வருடங்களாக GENERAL STUDIES பயிற்சிப்பவர்.

அவரின் கீழ் 2000+ மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

Boopathy/பூபதி

கணிதத்தில் 4+ ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றிய

அனுபவம்5,000 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக

Karuppasamy/கருப்பசாமி

5 வருடங்களுக்கு மேலாக TNPSC தேர்விற்கான வகுப்புகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்…

2015 FORESTER ,2018 GROUP 2A , LAB ASSISTANT, TNPCB JA , TNEB AE போன்ற தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு வரை சென்றவர்

UmaShankar/உமாசங்கர் (Economy)

கடந்த 8 வருடங்களாக GENERAL STUDIES பயிற்சிப்பவர்.

அவரின் கீழ் 3500+ மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

பயிற்சி வகுப்பின் காலம் : 12 மாதங்கள்

* உள்நுழைவதற்கான அஞ்சல் (LOGIN ID) தொகுப்பை வாங்கிய பிறகு உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் (EMAIL) முறை கிடைக்கும்.

* 48 மணி நேரங்களுக்குள் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ இணைப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.

*  எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது மற்றும் எந்தவொரு தொகுதி எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் Adda247 மூலம் பதிவை ரத்து செய்யலாம்.

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Use Code: OCT15(15% off on all)

TNPSC Group 1 Prelims Test Discussion Batch Online Live Classes By Adda247_40.1
TNPSC Group 1 Prelims | Test Discussion Batch | Online Live Classes By Adda247

***************************************************************************

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in

Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil