Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   Tirukkural (131-140) ஒழுக்கமுடைமை

திருக்குறள் (131-140) ஒழுக்கமுடைமை | Tirukkural (131-140) Possession of Decorum | TNPSC Group 2 and 2a

திருக்குறள், சுருக்கமாகக் குறள், ஒரு தொல் தமிழ் மொழி இலக்கியமாகும். திருக்குறள், சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கும் இந்நூல் குறள் வெண்பா என்னும் பாவகையினாலான 1,330 ஈரடிச் செய்யுட்களைக் கொண்டது. TIRUKKURAL முறையே அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று பகுப்புகளை அல்லது தொகுப்புகளைக் கொண்டது.

Tirukkural 131-140 (குறள் 131-140)

திருக்குறள் பகுதியில், நாம் இன்று காணவிருக்கும் அதிகாரம் “ஒழுக்கமுடைமை/ Possession of Decorum”.

TIRUKKURAL 121-130 (அடக்கமுடைமை)

குறள் 131

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

பொருள்:

ஒருவர்க்கு உயர்வு தரக் கூடியது ஒழுக்கம் என்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரைவிட மேலானதாகப் போற்றப்படுகிறது.

Couplet 131

‘Decorum’ gives especial excellence; with greater care
‘Decorum’ should men guard than life, which all men share.

Explanation:
Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more carefully than life.

குறள் 132

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை.

பொருள்:

எந்தெந்த வழிகளில் ஆராய்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே சிறந்த துணை என்பதால், எத்தகைய துன்பத்தை ஏற்றாவது அதைக் காக்க வேண்டும்.

Couplet 132

Searching, duly watching, learning, ‘decorum’ still we find;
Man’s only aid; toiling, guard thou this with watchful mind.

Expalnation:

Let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded; though one know and practise and excel in many virtues, that will be an eminent aid.

குறள் 133

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.

பொருள்:

ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதுதான் உயர்ந்த குடிப்பிறப்புக்கு எடுத்துக் காட்டாகும். ஒழுக்கம் தவறுகிறவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் இழிந்த குடியில் பிறந்தவர்களாகவே கருதப்படுவர்.

Couplet 133

‘Decorum’s’ true nobility on earth;
‘Indecorum’s’ issue is ignoble birth.

Explanation:
Propriety of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth.

TIRUKKURAL 101-110 (செய்ந்நன்றியறிதல்)

குறள் 134

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.

பொருள்:

பார்ப்பனன் ஒருவன் கற்றதை மறந்துவிட்டால் மீண்டும் படித்துக் கொள்ள முடியும்; ஆனால், பிறப்புக்குச் சிறப்பு சேர்க்கும் ஒழுக்கத்திலிருந்து அவன் தவறினால் இழிமகனே ஆவான்.

Couplet 134

Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore;
Failing in ‘decorum due,’ birthright’s gone for evermore.

Explanation:
A Brahman though he should forget the Vedas may recover it by reading; but, if he fails in propriety of conduct even his high birth will be destroyed.

குறள் 135

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.

பொருள்:

பொறாமையுடையவனுக்கும், நல்லொழுக்கமில்லாதவனுக்கும் அமையும் வாழ்வு, உயர்வான வாழ்வாகக் கருதப்பட மாட்டாது.

Couplet 135

The envious soul in life no rich increase of blessing gains,
So man of ‘due decorum’ void no dignity obtains.

Explanation:
Just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of propriety of conduct be without greatness.

குறள் 136

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.

பொருள்:
மன உறுதி கொண்டவர்கள் ஒழுக்கம் தவறுவதால் ஏற்படும் இழிவை உணர்ந்திருப்பதால், நல்லொழுக்கம் குன்றிடுமளவிற்கு நடக்க மாட்டார்கள்.

Couplet 136

The strong of soul no jot abate of ‘strict decorum’s’ laws,
Knowing that ‘due decorum’s’ breach foulest disgrace will cause.

Explanation:
Those firm in mind will not slacken in their observance of the proprieties of life, knowing, as they do, the misery that flows from the transgression from them.

TIRUKKURAL 111-120 (நடுவு நிலைமை)

குறள் 137

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி.

பொருள்:
நல்ல நடத்தையினால் உயர்வு ஏற்படும்; இல்லையேல் இழிவான பழி வந்து சேரும்.

Couplet 137

‘Tis source of dignity when ‘true decorum’ is preserved;
Who break ‘decorum’s’ rules endure e’en censures undeserved.

Explanation:
From propriety of conduct men obtain greatness; from impropriety comes insufferable disgrace.

குறள் 138

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.

பொருள்:
நல்லொழுக்கம், வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு வித்தாக அமையும். தீயொழுக்கம், தீராத துன்பம் தரும்.

 

Couplet 138

‘Decorum true’ observed a seed of good will be;
‘Decorum’s breach’ will sorrow yield eternally.

Explanation:
Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow.

குறள் 139

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.

பொருள்:
தவறியும்கூடத் தம் வாயால் தகாத சொற்களைச் சொல்வது ஒழுக்கம் உடையவர்களிடம் இல்லாத பண்பாகும்.

Couplet 139

It cannot be that they who ‘strict decorum’s’ law fulfil,
E’en in forgetful mood, should utter words of ill.

Explanation:
Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully.

குறள் 140

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.

பொருள்:
உயர்ந்தோர் ஏற்றுக் கொண்ட ஒழுக்கம் எனும் பண்போடு வாழக் கற்காதவர்கள் பல நூல்களைப் படித்திருந்தும்கூட அறிவில்லாதவர்களே ஆவார்கள்.

Couplet 140

Who know not with the world in harmony to dwell,
May many things have learned, but nothing well.

Explanation:
Those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant.

 

 

இது போன்ற தேர்விற்கான பாடக்குறிப்புகளுக்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Use Coupon code: ME75(75% OFFER)+DOUBLE VALIDITY OFFER ON ALL PRODUCTS

திருக்குறள் (131-140) ஒழுக்கமுடைமை | Tirukkural (131-140) Possession of Decorum | TNPSC Group 2 and 2a_40.1
TNPSC Group 4 & 2 GENERAL TAMIL Batch Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

திருக்குறள் (131-140) ஒழுக்கமுடைமை | Tirukkural (131-140) Possession of Decorum | TNPSC Group 2 and 2a_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

திருக்குறள் (131-140) ஒழுக்கமுடைமை | Tirukkural (131-140) Possession of Decorum | TNPSC Group 2 and 2a_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.