திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [05 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல் /எழுத்துக்கள் / எண்ணைத்  தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கால்: மனிதன்:: குளம்பு:?

(a) கால்

(b) நாய்

(c) குதிரை

(d) காலணி

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல்/ எழுத்துக்கள்/ எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 ACEG : ZXVT : : IKMO : ?

(a) MNOP

(b) PQRS

(c) RPNL

(d) LNPR

 

Q3. “BLACKSMITH” “CNBELUNKUJ” என குறியிடப்பட்டால், “CHILDREN” எப்படி குறியிடப்படும்?

(a) DIJMESFO

(b) DJJNETFP

(c) DJINETEP

(d) DJJNETEP

 

Q4. 17 + 17 = 2895

18 + 18 = 3245

19 + 19 = 3615 எனில்

23 + 23 = ? கண்டுபிடி

(a) 5765

(b) 2565

(c) 4005

(d) 5295

 

Q5. பின்வரும் கேள்வியில், ‘=’ என்பது ‘÷’, ‘+’ என்பது ‘ -‘, ‘x’ என்பது ‘=’, ‘ -‘ என்பது ‘+’ மற்றும் ‘÷’ என்பது ‘x’. சரியான சமன்பாட்டைக் கண்டறியவும்.

(a) 8 ÷ 4 + 1 5 = 6 x 4

(b) 4 x 6 ÷ 4 + 4 = 7

(c) 5 ÷ 3 – 25 + 20 = 20 x 39

(d) 96 ÷ 2 x 6 ÷ 105 + 1

 

Q6. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் காணாமல் போன எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(a) 432

(b) 334

(c) 512

(d) 501

 

Q7. ஒரு மனிதன் 9 கிமீ கிழக்கு நோக்கி நடந்தான், பின்னர் 12 கிமீ தெற்கு நோக்கி நடந்தான். தொடக்க புள்ளியில் இருந்து அவர் எவ்வளவு தூரம்?

(a) 8 km

(b) 6 km

(c) 15 km

(d) 7.5 km

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை/களை உண்மையாகக் கருதி, கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில்/அனுமானங்களில் எது கண்டிப்பாக எடுக்கப்படலாம் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.

அறிக்கை: வறுமை ஒரு அறிகுறி மற்றும் சமூக சீர்கேட்டின் விளைவாகும்.

அனுமானங்கள்:

 1. வறுமை என்பது ஒரு வகை சமூக ஒழுங்காகும்
 2. வறுமை என்பது சமூக ஒழுங்குடன் தொடர்புடையது

(a) அனுமானம் I மட்டுமே சரியானது

(b) அனுமானம் II மட்டுமே சரியானது

(c) I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு அனுமானங்களும் சரியானவை

(d) I மற்றும் II அனுமானம் சரியில்லை

 

Q9. சதுர உருவம் ABCD இல் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

(a) 16

(b) 17

(c) 26

(d) 30

 

Q10. பாடகர்களாக இருக்கும் நடிகர்களைக் குறிக்கும் பகுதியைக் கண்டுபிடிக்க?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

(a) a

(b) b

(c) c

(d) f

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. Foot is the part of Man & hoof is the body part of horse.

 

S2. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

The gap between +1 letter so,

 

S3. Ans.(b)

Sol. The difference between letters are +1, +2, +1, +2, …..

so, CHILDREN → DJJNETFP

 

S4. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

S5. Ans.(c)

Sol. Option (c) 5 × 3 + 25 – 20 ÷ 20  = 39

40 – 1 = 39

 

S6. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

 

S8. Ans.(d)

Sol. Neither assumption I nor II is correct

 

S9. Ans.(d)

Sol. The no. of square in figure = 30

 

S10. Ans.(c)

Sol. The common letters between singer and actor is c and e, but in options only c is given.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1
VETRI REASONING BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?